WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych.

Roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu,

platformy schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach

- siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach


Kielce: Roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu,

platformy schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach

- siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach
Numer ogłoszenia: 338248 - 2009; data zamieszczenia: 30.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Kielcach , Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3444014, faks 041 3448261.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnki.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu, platformy schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach - siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu, platformy schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach - siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach. 2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają: a. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ b. wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, c. projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, d. przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, e. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, 3. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy. 4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy robót i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu. 6. Gwarancja na wykonane roboty wynosi min. 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 7. Gwarancja na urządzenia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 8. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania czynności konserwacyjnych windy przez osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji dźwigów wydane przez UDT, w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta oraz świadczenia nieodpłatnych usług serwisowych. 9. W dokumentacji projektowej określony został typ windy i platformy schodowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów pod warunkiem, że będą to urządzenia i materiały o standardzie i parametrach techniczno-eksploatacyjnych, co najmniej takich jak projektowane (nie gorszych, jakie zakładano w projekcie (przedmiarze)). W przypadku doboru przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż określone w dokumentacji projektowej, należy wraz z ofertą przedłożyć propozycję wybranego rozwiązania oraz dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów, o których mowa powyżej..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.31.00-5, 45.22.31.00-7, 45.45.30.00-7.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 500,00 zł

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, czyli: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj: a. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na montażu dźwigu i platformy schodowej o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda. b. dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - które przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz/lub posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował. UWAGA: ze względu na fakt, że roboty budowlane będą odbywać się w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Zamawiający wymaga, aby osoba kierująca robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wykazała się dwuletnim doświadczeniem zawodowym przy obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków). 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru określonego załączniku nr 2 do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał) b. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) c. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i odbiorców - zawierający co najmniej dwa zamówienia polegające na montażu dźwigów i platformy schodowej, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał); Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wymagane roboty spełniające ww. warunki wykonane zostały z należytą starannością. d. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj. załączeniem uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert) oraz dokumentem wystawionym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że osoba przewidziana do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej może pełnić tę funkcję przy obiektach zabytkowych - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ oraz/lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (wymagana forma dokumentów: wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi - oryginał, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, dokument wystawiony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę);.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Narodowe w Kielcach, Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  ------------------------------------------------------

  Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

  Robert Graczkowski

  Muzeum Narodowe w Kielcach

  Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce

  telefon: 041 34-440-14 wew. 258

  adres poczty elektronicznej: admin@mnki.pl

 • Załączone pliki:

  Nazwa pliku Typ Rozmiar Data dodania Pobrany
  SIWZ PDF214.15 Kb30 września 2009193 raz(y)
  zalacznik.10.1 PDF380.71 Kb30 września 2009572 raz(y)
  zalacznik.10.2 PDF104.5 Kb30 września 2009478 raz(y)
  zalacznik.8.Dzwig_A_schody_przekroje PDF260.78 Kb30 września 2009138 raz(y)
  zalacznik.8.Dzwig_A_schody_rzuty PDF173.94 Kb30 września 2009126 raz(y)
  zalacznik.8.Opis_instalacje elektryczne PDF40.1 Kb30 września 2009913 raz(y)
  zalacznik.8.Opis_instalacje_sanitarne PDF90.41 Kb30 września 2009420 raz(y)
  zalacznik.8.Opis_PB PDF88.66 Kb30 września 20092473 raz(y)
  zalacznik.8.P.B.ogolne_rzut_parteru PDF192.68 Kb30 września 2009133 raz(y)
  zalacznik.8.P.B.ogolne_rzut_pietra PDF179.15 Kb30 września 2009144 raz(y)
  zalacznik.8.P.B.ogolne_rzut_piwnic PDF67.65 Kb30 września 2009131 raz(y)
  zalacznik.8.Platforma_schodowa PDF104.76 Kb30 września 2009126 raz(y)
  zalacznik.8.Rzut_parteru inst_elektryczne PDF111.72 Kb30 września 2009139 raz(y)
  zalacznik.8.Rzut_pietra_inst_elektryczne PDF303.41 Kb30 września 2009145 raz(y)
  zalacznik.8.Rzut_piwnic_inst_elektryczne PDF108.97 Kb30 września 2009138 raz(y)
  zalacznik.8.Schemat_zasilania_dzwigu_KOne PDF84.45 Kb30 września 2009139 raz(y)
  zalacznik.8.Schemat_zasilania_dzwigu_Monitor PDF75.79 Kb30 września 2009137 raz(y)
  zalacznik.8.Skrzydlo_polnocne_rzut_parteru2 PDF154.01 Kb30 września 2009128 raz(y)
  zalacznik.8.Szyb_windowy_przekroj_A-A-B-B PDF208.15 Kb30 września 2009130 raz(y)
  zalacznik.8.Szyb_windowy_widok_A PDF376.55 Kb30 września 2009122 raz(y)
  Artykuł przeczytano: 1035 raz(y)
  Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 30 września 2009, 13:19
  Zmienił(a): Robert Graczkowski, 8 października 2009, 13:15
  Zatwierdził(a): Ewa Turas, 8 października 2009, 13:20
   

  Wersje artykułu:

  Wersja aktualna z 8 października 2009
   
  copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
   

  Informacja o plikach cookie

  Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

  Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.