WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Ogłoszenie i konkursie

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji

Ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz. U. z 2012 poz. 182/, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.11.2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /Dz. U. z 2016 poz. 1957/ i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz. U. z 2011r., Nr 151 poz. 896/ oraz w oparciu o Regulamin Konkursu przyjęty przez Komisję Konkursową.

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji

Czarniecka Góra 43

26 – 220 Stąporków

 1. Stanowisko objęte konkursem:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

 1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

 1. posiada tytuł zawodowy lekarza,

 2. posiada prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

 3. posiada tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,

 4. posiada 8 lat pracy w zawodzie lekarza.

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /wzór do pobrania w Sekretariacie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze/,

 3. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska Z –cy Dyrektora ds. Lecznictwa w tym:

 1. Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarze na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

 2. Świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy,

 1. Opisany i podpisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV),

 2. Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

 3. Oświadczenia:

 1. o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska Z – cy Dyrektora ds. Lecznictwa.

 2. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922/, w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

 3. o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu.

 1. Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem, przez składającego ofertę kserokopie tych dokumentów. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

 1. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

 1. Aplikacje z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze" należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze lub przesłać na adres: Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji Czarniecka Góra 43, 26–220 Stąporków (decyduje data wpływu do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji ; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane). Tel. kontaktowy KADRY – /041/ 372–18–22, w godzinach 7.25–15.00, od poniedziałku do piątku.

 2. Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

 3. Termin składania dokumentów upływa w ciągu 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

 1. Informacja dot. udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe
dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym niezbędne do przygotowania koncepcji zmian oraz rozwoju w zakresie lecznictwa w działalności Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Kandydaci mogą uzyskać powyższe materiały osobiście w godz. 8.00 – 14.00 w Sekretariacie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji, tel. kontaktowy – /041/ 372–18–17, w dni robocze.

 1. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur określa się na 30 dni

od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za poziom opieki medycznej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze , a w szczególności:

 1. kieruje i nadzoruje pracą podległego personelu,

 2. dba o prawidłowe rozmieszczenie kadry lekarskiej,

 3. odpowiada za efektywnie wykorzystany czas pracy lekarzy oraz za prawidłowe sporządzanie harmonogramów stanowiące gwarancję zabezpieczenia oddziału,

 4. prowadzi nadzór nad dokumentacją chorobową pacjentów prowadzoną przez lekarzy,

 5. ustala rozkład zajęć poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zastępstw
  w przypadku nieobecności pracowników,

 6. sprawuje nadzór nad właściwym zaopatrzeniem podległych placówek w sprzęt i materiały medyczne,

 7. kieruje szkoleniami podległego personelu,

 8. rozpatruje i załatwia skargi oraz wnioski dotyczące opieki medycznej,

 9. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji,

 10. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa jest organizatorem i koordynatorem wykonywanych zadań obronnych przez Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji,

 11. analizuje i weryfikuje materiały dla Narodowego Funduszu Zdrowia i innych jednostek ochrony zdrowia,

 12. w przypadku nieobecności Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze pełni jego obowiązki.

 

 

 

 

Dyrektor

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji

w Czarnieckiej Górze

Jerzy Chojnacki

 

Czarniecka Góra dn. 21.07.2017r.

 

 

 
copyrights @ 2012 - 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.