Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
(bip.sejmik.kielce.pl)

Roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych.

Kategoria: Zamówienia Publiczne

Roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu,

platformy schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach

- siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach


Kielce: Roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu,

platformy schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach

- siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach
Numer ogłoszenia: 338248 - 2009; data zamieszczenia: 30.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Kielcach , Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3444014, faks 041 3448261.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnki.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu, platformy schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach - siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu, platformy schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach - siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach. 2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają: a. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ b. wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, c. projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, d. przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, e. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, 3. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy. 4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy robót i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu. 6. Gwarancja na wykonane roboty wynosi min. 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 7. Gwarancja na urządzenia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 8. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania czynności konserwacyjnych windy przez osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji dźwigów wydane przez UDT, w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta oraz świadczenia nieodpłatnych usług serwisowych. 9. W dokumentacji projektowej określony został typ windy i platformy schodowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów pod warunkiem, że będą to urządzenia i materiały o standardzie i parametrach techniczno-eksploatacyjnych, co najmniej takich jak projektowane (nie gorszych, jakie zakładano w projekcie (przedmiarze)). W przypadku doboru przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż określone w dokumentacji projektowej, należy wraz z ofertą przedłożyć propozycję wybranego rozwiązania oraz dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów, o których mowa powyżej..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.31.00-5, 45.22.31.00-7, 45.45.30.00-7.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 500,00 zł

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, czyli: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj: a. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na montażu dźwigu i platformy schodowej o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda. b. dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - które przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz/lub posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował. UWAGA: ze względu na fakt, że roboty budowlane będą odbywać się w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Zamawiający wymaga, aby osoba kierująca robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wykazała się dwuletnim doświadczeniem zawodowym przy obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków). 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru określonego załączniku nr 2 do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał) b. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) c. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i odbiorców - zawierający co najmniej dwa zamówienia polegające na montażu dźwigów i platformy schodowej, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał); Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wymagane roboty spełniające ww. warunki wykonane zostały z należytą starannością. d. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj. załączeniem uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert) oraz dokumentem wystawionym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że osoba przewidziana do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej może pełnić tę funkcję przy obiektach zabytkowych - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ oraz/lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (wymagana forma dokumentów: wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi - oryginał, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, dokument wystawiony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę);.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Narodowe w Kielcach, Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  ------------------------------------------------------

  Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

  Robert Graczkowski

  Muzeum Narodowe w Kielcach

  Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce

  telefon: 041 34-440-14 wew. 258

  adres poczty elektronicznej: admin@mnki.pl

 • Załączone pliki:
  Nazwa pliku
  Opis pliku
  Typ Rozmiar Data dodania Pobrany
  SIWZ
  PDF 214.15 Kb 30 września 2009 182 raz(y)
  zalacznik.10.1
  PDF 380.71 Kb 30 września 2009 510 raz(y)
  zalacznik.10.2
  PDF 104.5 Kb 30 września 2009 455 raz(y)
  zalacznik.8.Dzwig_A_schody_przekroje
  PDF 260.78 Kb 30 września 2009 128 raz(y)
  zalacznik.8.Dzwig_A_schody_rzuty
  PDF 173.94 Kb 30 września 2009 117 raz(y)
  zalacznik.8.Opis_instalacje elektryczne
  PDF 40.1 Kb 30 września 2009 852 raz(y)
  zalacznik.8.Opis_instalacje_sanitarne
  PDF 90.41 Kb 30 września 2009 391 raz(y)
  zalacznik.8.Opis_PB
  PDF 88.66 Kb 30 września 2009 2109 raz(y)
  zalacznik.8.P.B.ogolne_rzut_parteru
  PDF 192.68 Kb 30 września 2009 126 raz(y)
  zalacznik.8.P.B.ogolne_rzut_pietra
  PDF 179.15 Kb 30 września 2009 135 raz(y)
  zalacznik.8.P.B.ogolne_rzut_piwnic
  PDF 67.65 Kb 30 września 2009 121 raz(y)
  zalacznik.8.Platforma_schodowa
  PDF 104.76 Kb 30 września 2009 113 raz(y)
  zalacznik.8.Rzut_parteru inst_elektryczne
  PDF 111.72 Kb 30 września 2009 131 raz(y)
  zalacznik.8.Rzut_pietra_inst_elektryczne
  PDF 303.41 Kb 30 września 2009 130 raz(y)
  zalacznik.8.Rzut_piwnic_inst_elektryczne
  PDF 108.97 Kb 30 września 2009 128 raz(y)
  zalacznik.8.Schemat_zasilania_dzwigu_KOne
  PDF 84.45 Kb 30 września 2009 131 raz(y)
  zalacznik.8.Schemat_zasilania_dzwigu_Monitor
  PDF 75.79 Kb 30 września 2009 130 raz(y)
  zalacznik.8.Skrzydlo_polnocne_rzut_parteru2
  PDF 154.01 Kb 30 września 2009 121 raz(y)
  zalacznik.8.Szyb_windowy_przekroj_A-A-B-B
  PDF 208.15 Kb 30 września 2009 119 raz(y)
  zalacznik.8.Szyb_windowy_widok_A
  PDF 376.55 Kb 30 września 2009 111 raz(y)
  zalacznik.8.Zagospodarowanie
  PDF 665.84 Kb 30 września 2009 87 raz(y)
  zalacznik.9.1
  PDF 63.02 Kb 30 września 2009 602 raz(y)
  zalacznik.9.2
  PDF 63.46 Kb 30 września 2009 368 raz(y)
  Artykuł przeczytano: 964 raz(y)
  Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 30 września 2009, 13:19
  Zmienił(a): Robert Graczkowski, 8 października 2009, 13:15
  Zatwierdził(a): Ewa Turas, 8 października 2009, 13:20
   
  Ścieżka artykułu:
  bip.sejmik.kielce.pl/STRONA GŁÓWNA WOJEWÓDZKIE I GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych Muzeum Narodowe w Kielcach Zamówienia Publiczne Roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych.
  bip.sejmik.kielce.pl
  copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

  25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.