WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA URZĄD Departamenty Departament Inwestycji i Rozwoju

Departament Inwestycji i Rozwoju

Dyrektor Departamentu:

Jacek Sułek

tel: 41 36- 58-100
fax: 41 36-58-101                

e-mail: jacek.sulek@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Irena Sochacka
tel.: 41 36 58 100
fax. 41 36-58-101
e-mail: irena.sochacka@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Tomasz Janusz

tel: 41 36 58 170
fax. 41 36 58 191

e-mail: tomasz.janusz@sejmik.kielce.pl

 

p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju

Anna Kucharczyk

 tel: 41 36-58-175

e-mail: anna.kucharczyk@sejmik.kielce.pl

 

 

 

§ 40. W skład Departamentu Inwestycji i Rozwoju wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

 

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

symbol

1)

Oddział ds. Programowania Strategicznego i Analiz

IR-I

2)

Oddział Zarządzania RPO 2014-2020

IR-II

3)

Oddział ds. Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej

IR-III

4)

Oddział ds. Organizacyjnych

IR-IV

5)

Oddział ds. Innowacyjnej Gospodarki

IR-V

6)

Oddział ds. Projektów Energetycznych

IR-VI

7)

Oddział ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych

IR-VII

8)

Oddział ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji

IR-VIII

9)

Oddział ds. Sprawozdawczości i Ewaluacji RPO

IR-IX

10)

Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu

IR-X

11)

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy

IR-XI

12)

Oddział ds. Instrumentów Finansowych

IR-XII

13)

Oddział Rozliczeń

IR-XIII

14)

Oddział Płatności

IR-XIV

 

§ 41. Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy trzech zastępców.

§ 42. Do zakresu działania Departamentu Inwestycji i Rozwoju należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektu strategii rozwoju województwa, jej monitorowanie i okresowa aktualizacja,

2) realizacja prac prowadzących do koordynacji dokumentów strategicznych na poziomie województwa - współpraca służąca koordynacji aktywności analitycznych, koncepcyjnych, promocyjnych związanych z realizacją polityki rozwoju oraz wzajemnemu wzmacnianiu działalności planistycznych i wdrożeniowych związanych z realizacją strategii województwa,

3) prowadzenie spraw z zakresu kontraktu terytorialnego jako instrumentu koordynującego wspólne przedsięwzięcia rządu i samorządu województwa, realizowane w szczególności w oparciu o środki strukturalne Unii Europejskiej w latach 2014-2020,

4) przygotowywanie zgodnie z zakresem działalności IR:

a)            materiałów związanych z opracowaniem projektu budżetu województwa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym wykazu przedsięwzięć do WPF,

b)           okresowych i rocznych sprawozdań z przebiegu wykonania Budżetu województwa oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5) współpraca, w tym z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie prac nad dokumentami operacyjnymi na perspektywę finansową UE 2014-2020,               oraz krajowymi dokumentami strategicznymi, będącymi podstawą dla interwencji środków strukturalnych w latach 2014-2020.

6) współpraca, w tym z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie prac nad dokumentami operacyjnymi na perspektywę finansową UE 2021 -2027 oraz krajowymi dokumentami strategicznymi, będącymi podstawą dla interwencji środków strukturalnych w latach 2021-2027,

7) opracowanie oraz wprowadzanie zmian do RPOWŚ 2014-2020 uzgodnionych lub wynegocjowanych z Instytucją Koordynującą RPO oraz z Komisją Europejską,

8) koordynacja realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

9) przygotowanie i zmiany procedur dotyczących realizacji RPOWŚ 2014-2020,

10) obsługa KM RPOWŚ 2014-2020,

11) koordynacja działań związanych z audytami/ kontrolami prowadzonymi w IZ oraz IP przez KE, IA, NIK, KAS i inne uprawnione podmioty zewnętrzne.

12) sporządzanie we współpracy z KC oraz Departamentem EFS Deklaracji Zarządczej oraz Rocznego Podsumowania z audytów i kontroli,

13) realizacja zadań związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ 2014-2020,

14) realizacja działań informacyjnych i promocyjnych dot. RPOWŚ 2014-2020,

15) realizacja zadań związanych z zamykaniem RPOWŚ 2007-2013 oraz wdrażaniem osi priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),

16) współpraca z beneficjentami w zakresie przygotowania projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020, polegająca na udostępnianiu informacji na temat zasad przygotowywania wymaganej dokumentacji aplikacyjnej,

17) opracowanie dokumentacji konkursowej oraz ogłaszanie naborów wniosków dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych RPOWŚ 2014-2020,

18) przyjmowanie i ocena wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,

19) weryfikacja pod względem formalno-prawnym oraz zgodności z celami RPOWŚ 2014-2020 listy przedsięwzięć przedkładanej przez Związek ZIT,

20) przygotowywanie list rankingowych wniosków po zakończeniu oceny,

21)przygotowywanie pre-umów i umów/decyzji/porozumień o dofinansowanie realizacji projektów RPOWŚ 2014-2020 wraz z aneksami,

22) koordynacja wdrażania instrumentów finansowych, w tym opracowanie oraz zmiana strategii wdrażania IF, wybór podmiotów wdrażających fundusze oraz (jeśli dotyczy) podmiotów wdrażających IF,

23) pełnienie merytorycznego nadzoru nad tworzeniem i funkcjonowaniem Regionalnego Funduszu Rozwoju.

24)prowadzenie spraw związanych z ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a także zapewnienie współpracy z Krajową Jednostką Ewaluacji,

25) opracowywanie analiz regionalnych, ewaluacji i raportów nt. wpływu interwencji strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego,

26) monitorowanie realizacji Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów- jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020,

27) prowadzenie regionalnej bazy badań, ewaluacji i raportów realizowanych w województwie przy udziale środków Unii Europejskiej,

28) opracowywanie analiz regionalnych, ewaluacji i raportów nt. wpływu interwencji strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego,

29)monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego RPOWŚ 2014-2020 oraz realizacja obowiązków dot. sprawozdawczości z wdrażania Programu,

30) koordynacja przepływów finansowych na poziomie Instytucji Zarządzającej i MliR w ramach RPOWŚ 2014-2020 wynikających z Kontraktu Terytorialnego, tj. sporządzanie wniosków o przyznanie środków dotacji celowej, rozliczanie transz i sporządzanie sprawozdań, wnioskowanie o środki z budżetu środków europejskich, oraz prowadzenie sprawozdawczości w ww. zakresie,

31) prowadzenie bazy danych dotyczącej realizowanych i planowanych do realizacji w latach 2014-2020 inwestycji z terenu województwa świętokrzyskiego współfinansowanych ze środków unijnych, (w tym: Europejska Współpraca Terytorialna, Szwajcarsko - Polski Program Współpracy, Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego), mających kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu w kontekście prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego,

32) współudział w opracowywaniu priorytetów i określaniu strategicznych celów oraz kierunków współpracy samorządu województwa planowanych na lata 2014-2020 i po roku 2020 w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego z Województwa Świętokrzyskiego,

33) reprezentowanie przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli działające w strukturach Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu, interesów Województwa Świętokrzyskiego w instytucjach unijnych i międzynarodowych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na forum zagranicznym,

34) współpraca w instytucjach unijnych i międzynarodowych w Brukseli na rzecz regionu i indywidualnych projektów Województwa Świętokrzyskiego, przedkładanych do instytucji unijnych lub międzynarodowych,

35) promocja gospodarcza, w tym świadczenie bezpłatnych usług w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych poprzez:

a) dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji gospodarczych o województwie świętokrzyskim,

b) inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie,

36) opracowywanie i wspomaganie realizacji polityki innowacyjnej i proeksportowej województwa, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz promocji jakości,

37) monitorowanie realizacji Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów -jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020,

38) prowadzenie działań informacyjnych i doradczych dla potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów w regionie świętokrzyskim w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz potencjalnych beneficjentów tych programów planowanych do realizacji w latach 2014-2020,

39)realizacja działań służących aktualizacji, wdrażaniu i operacjonalizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego,

40) animowanie i kojarzenie inicjatyw oraz pogłębianie partnerstwa regionalnego, służących realizacji efektywnej polityki innowacji i poszukiwaniu efektów synergii występujących inicjatyw proinnowacyjnych,

41) opracowywanie i wdrażanie projektów wspierających wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego,

42) koordynacja promocji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Systemu Innowacji w regionie i poza jego granicami,

43) współdziałanie z rządowymi i pozarządowymi organizacjami gospodarczymi na rzecz wspierania innowacyjności gospodarki regionu oraz promocji innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw,

44) pełnienie funkcji sekretariatu Świętokrzyskiej Rady Innowacji,

45) realizacja zadań związanych z koordynacją polityki innowacji w Urzędzie,

46) współpraca z instytucjami ponadregionalnymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie polityki innowacji i transferu wiedzy,

47) realizacja zadań prowadzących do gromadzenia danych o działaniach analitycznych dotyczących innowacyjności województwa świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Systemu Innowacji, prowadzonych przez instytucje i organizacje z regionu,

48) koordynacja działań związanych z organizacją konkursów: Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz Świętokrzyski Racjonalizator,

49) realizacja działań mających na celu rozwój gospodarczy województwa we współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu, w tym w szczególności samorządem gospodarczym oraz samymi przedsiębiorcami,

50) świadczenie przedsiębiorcom i organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców bezpłatnych usług o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicami kraju,

51) weryfikacja pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wniosków o płatność składanych przez beneficjentów,

52) obsługa finansowa realizowanych projektów, w tym przygotowywanie dyspozycji do dokonania płatności i zleceń płatności,

53) przygotowywanie prognoz płatności,

54) przygotowanie decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,

55) odzyskiwanie od beneficjentów nienależnie wypłaconych kwot,

56) prowadzenie „rejestru obciążeń na projektach",

57) przygotowywanie deklaracji wydatków,

58) pełnienie funkcji Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

 

 

 

 

Osoba, która odpowiada/wytworzyła za informację:

Katarzyna Kutwin

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

telefon: 41/ 342-16-75

e-mail: katarzyna.kutwin@sejmik.kielce.pl

 

 

Artykuł przeczytano: 2272 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 6 marca 2019, 13:59
Zmienił(a): Ewa Turas, 7 września 2020, 07:47
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 7 września 2020, 07:47
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 7 września 2020
Wersja archiwalna z 17 lipca 2020
Wersja archiwalna z 27 kwietnia 2020
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 12 września 2019
Wersja archiwalna z 26 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 3 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 15 maja 2019
Wersja archiwalna z 8 maja 2019
Wersja archiwalna z 8 marca 2019
Wersja archiwalna z 6 marca 2019
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.