WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie środowiska i gospodarki odpadami

w zakresie środowiska i gospodarki odpadami

WAŻNE INFORMACJE DLA PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH POZWOLENIA/ZEZWOLENIA

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (art. 43 i art. 45), która weszła w życie 18 października 2022 r. i wprowadzonymi nią zmianami w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (art. 193 ust. 1c-1e) oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 226a) w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r. pozwolenie, o którym mowa w art. 180a poś, a także zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie wygasa, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem czasu, na jaki zostało wydane, złoży wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Dotychczasowe pozwolenie/zezwolenie, wygasa w dniu następującym po dniu, w którym:

1) nowe pozwolenie/zezwolenie, decyzja o odmowie wydania nowego pozwolenia/zezwolenia albo decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania nowego pozwolenia/zezwolenia stały się ostateczne, albo

2) wniosek o wydanie nowego pozwolenia/zezwolenia właściwy organ pozostawił bez rozpatrzenia.

Ponadto posiadacz odpadów jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia roszczeń przez cały okres obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a w przypadku zezwolenia przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych pozwoleń/zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Od dnia 24 lipca 2020 r. obowiązuje podjęta przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”.

Głównym celem podjęcia uchwały jest wyeliminowanie nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, jak również ograniczenie spalania niskiej jakości paliw. Działania te są konieczne do osiągnięcia normatywnych stężeń szkodliwych dla zdrowia pyłów PM10 i PM2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu.


Regulacje wynikające z „uchwały antysmogowej”:

 1. Od dnia 1 lipca 2021 r. dozwolone jest spalanie paliw stałych (w tym węgla i drewna), z wyjątkiem tych najbardziej zanieczyszczających powietrze, tj.:
 • mułów i flotokoncentratów węglowych,
 • węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

2. Od dnia 1 lipca 2023 r. nie wolno użytkować kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy PN-EN 303-5:2012).

3. Od 1 lipca 2024 r. nie wolno użytkować kotłów posiadających 3 i 4 klasę (według normy PN-EN 303-5:2012).

4. Od 1 lipca 2026 r. wolno użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

5. Od 1 lipca 2026 r. nie wolno użytkować kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Kotły spełniające normy ekoprojektu zainstalowane przed dniem 1 lipca 2026 r. można użytkować do końca ich żywotności.

Wszystkie aktualne programy wsparcia na działania niskoemisyjne można sprawdzić na stronie https://powietrze.swietokrzyskie.pro/zmien-piec/uzyskaj-dofinansowanie

Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych określa działania naprawcze, które są w zakresie obowiązków jednostek samorządu terytorialnego:

 1. Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych.
 2. Prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych.
 3. Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów.
 4. Ograniczenie oddziaływania transportu drogowego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny miejskie.

Ponadto Program określa działania ochronne, które powinien podjąć każdy mieszkaniec województwa w przypadku ogłoszenia ostrzeżenia lub alarmu:

 • Nie palić w kominku, jeśli nie jest to jedyne źródło ciepła,
 • Monitorować codziennie jakość powietrza, którą można sprawdzać na stronie https://powietrze.swietokrzyskie.pro/ lub GIOŚ,
 • Zadbać o starsze osoby w swojej rodzinie – gdy występuje zła jakość powietrza lepiej żeby takie osoby zostały w domu, dlatego należy sprawdzać czy mają potrzebne leki, zakupy,
 • Ograniczać spacery i przebywanie na zewnątrz,
 • Zamiast samochodem – podróżować komunikacją zbiorową,
 • Ograniczać wietrzenie pomieszczeń – nie wpuszczać do domu zanieczyszczeń,
 • Nie używać dmuchaw do liści – powoduje to tzw. pylenie wtórne,
 • Zgłaszać każdy przypadek palenia odpadami w piecu do straży miejskiej lub swojego urzędu gminy.

 

Podkategorie:

(Ilość kategorii: 0 / ilość artykułów: 54)
(Ilość kategorii: 67 / ilość artykułów: 168)
(Ilość kategorii: 0 / ilość artykułów: 38)
(Ilość kategorii: 0 / ilość artykułów: 24)

Artykuły:

Artykuł przeczytano: 8 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 28 kwietnia 2023, 10:21
Zmienił(a): Ewa Turas, 28 kwietnia 2023, 10:21
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 28 kwietnia 2023, 10:21
 
Artykuł przeczytano: 158 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 22 lipca 2022, 07:46
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 lipca 2022, 07:46
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 lipca 2022, 07:46
 
Artykuł przeczytano: 75 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 24 maja 2022, 12:07
Zmienił(a): Ewa Turas, 24 maja 2022, 12:07
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 24 maja 2022, 12:07
 
Artykuł przeczytano: 7065 raz(y)
Wprowadził(a): Ziemowit Ciupa, 9 grudnia 2003, 10:28
Zmienił(a): Ewa Turas, 17 sierpnia 2018, 12:00
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 17 sierpnia 2018, 12:00
 
Artykuł przeczytano: 1094 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 09:41
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 12:45
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 12:45
 
Artykuł przeczytano: 1064 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 09:52
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 12:38
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 12:38
 
Artykuł przeczytano: 1161 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:22
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 13:18
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 13:18
 
Artykuł przeczytano: 1697 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:24
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 12:07
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 12:07
 
Artykuł przeczytano: 1998 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:27
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 12:24
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 12:24
 
Artykuł przeczytano: 2154 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:29
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 12:53
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 12:53
 
Artykuł przeczytano: 1468 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:33
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 12:18
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 12:18
 
Artykuł przeczytano: 2975 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:36
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 12:01
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 12:01
 
Artykuł przeczytano: 1216 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:39
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 15:16
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 15:16
 
Artykuł przeczytano: 1746 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 5 listopada 2015, 11:30
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 13 grudnia 2022, 08:52
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 13 grudnia 2022, 08:52
 
Artykuł przeczytano: 3169 raz(y)
Wprowadził(a): Monika Warelis, 18 maja 2016, 12:20
Zmienił(a): Ewa Turas, 3 grudnia 2020, 10:52
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 3 grudnia 2020, 10:52
 
Artykuł przeczytano: 1390 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 15 listopada 2016, 09:23
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 13 grudnia 2022, 08:45
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 13 grudnia 2022, 08:45
 
Artykuł przeczytano: 835 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 11:16
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 11:53
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 11:53
 
Artykuł przeczytano: 1589 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 11:28
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 15:10
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 17 stycznia 2023, 15:10
 
Artykuł przeczytano: 794 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 15 stycznia 2019, 14:04
Zmienił(a): Karolina Leder, 15 stycznia 2019, 14:14
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 15 stycznia 2019, 14:14
 
Artykuł przeczytano: 122 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Wójcik, 21 maja 2021, 09:58
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 31 maja 2021, 09:56
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 31 maja 2021, 09:56
 

Strona 1 z 2

 
copyrights @ 2012 - 2023 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.