WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie środowiska i gospodarki odpadami

w zakresie środowiska i gospodarki odpadami

WAŻNE INFORMACJE DLA PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH POZWOLENIA/ZEZWOLENIA

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (art. 43 i art. 45), która weszła w życie 18 października 2022 r. i wprowadzonymi nią zmianami w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (art. 193 ust. 1c-1e) oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 226a) w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r. pozwolenie, o którym mowa w art. 180a poś, a także zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie wygasa, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem czasu, na jaki zostało wydane, złoży wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Dotychczasowe pozwolenie/zezwolenie, wygasa w dniu następującym po dniu, w którym:

1) nowe pozwolenie/zezwolenie, decyzja o odmowie wydania nowego pozwolenia/zezwolenia albo decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania nowego pozwolenia/zezwolenia stały się ostateczne, albo

2) wniosek o wydanie nowego pozwolenia/zezwolenia właściwy organ pozostawił bez rozpatrzenia.

Ponadto posiadacz odpadów jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia roszczeń przez cały okres obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a w przypadku zezwolenia przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych pozwoleń/zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Od dnia 24 lipca 2020 r. obowiązuje podjęta przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”.

Głównym celem podjęcia uchwały jest wyeliminowanie nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, jak również ograniczenie spalania niskiej jakości paliw. Działania te są konieczne do osiągnięcia normatywnych stężeń szkodliwych dla zdrowia pyłów PM10 i PM2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu.


Regulacje wynikające z „uchwały antysmogowej”:

 1. Od dnia 1 lipca 2021 r. dozwolone jest spalanie paliw stałych (w tym węgla i drewna), z wyjątkiem tych najbardziej zanieczyszczających powietrze, tj.:
 • mułów i flotokoncentratów węglowych,
 • węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

2. Od dnia 1 lipca 2023 r. nie wolno użytkować kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy PN-EN 303-5:2012).

3. Od 1 lipca 2024 r. nie wolno użytkować kotłów posiadających 3 i 4 klasę (według normy PN-EN 303-5:2012).

4. Od 1 lipca 2026 r. wolno użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

5. Od 1 lipca 2026 r. nie wolno użytkować kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Kotły spełniające normy ekoprojektu zainstalowane przed dniem 1 lipca 2026 r. można użytkować do końca ich żywotności.

Wszystkie aktualne programy wsparcia na działania niskoemisyjne można sprawdzić na stronie https://powietrze.swietokrzyskie.pro/zmien-piec/uzyskaj-dofinansowanie

Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych określa działania naprawcze, które są w zakresie obowiązków jednostek samorządu terytorialnego:

 1. Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych.
 2. Prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych.
 3. Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów.
 4. Ograniczenie oddziaływania transportu drogowego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny miejskie.

Ponadto Program określa działania ochronne, które powinien podjąć każdy mieszkaniec województwa w przypadku ogłoszenia ostrzeżenia lub alarmu:

 • Nie palić w kominku, jeśli nie jest to jedyne źródło ciepła,
 • Monitorować codziennie jakość powietrza, którą można sprawdzać na stronie https://powietrze.swietokrzyskie.pro/ lub GIOŚ,
 • Zadbać o starsze osoby w swojej rodzinie – gdy występuje zła jakość powietrza lepiej żeby takie osoby zostały w domu, dlatego należy sprawdzać czy mają potrzebne leki, zakupy,
 • Ograniczać spacery i przebywanie na zewnątrz,
 • Zamiast samochodem – podróżować komunikacją zbiorową,
 • Ograniczać wietrzenie pomieszczeń – nie wpuszczać do domu zanieczyszczeń,
 • Nie używać dmuchaw do liści – powoduje to tzw. pylenie wtórne,
 • Zgłaszać każdy przypadek palenia odpadami w piecu do straży miejskiej lub swojego urzędu gminy.

 

Podkategorie:

(Ilość kategorii: 0 / ilość artykułów: 54)
(Ilość kategorii: 69 / ilość artykułów: 182)
(Ilość kategorii: 0 / ilość artykułów: 39)
(Ilość kategorii: 0 / ilość artykułów: 40)
(Ilość kategorii: 0 / ilość artykułów: 1)

Artykuły:

Artykuł przeczytano: 58 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 28 kwietnia 2023, 10:21
Zmienił(a): Ewa Turas, 28 kwietnia 2023, 10:21
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 28 kwietnia 2023, 10:21
 
Artykuł przeczytano: 250 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 22 lipca 2022, 07:46
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 lipca 2022, 07:46
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 lipca 2022, 07:46
 
Artykuł przeczytano: 108 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 24 maja 2022, 12:07
Zmienił(a): Ewa Turas, 24 maja 2022, 12:07
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 24 maja 2022, 12:07
 
Artykuł przeczytano: 1374 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 09:41
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 11:44
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 11:44
 
Artykuł przeczytano: 1318 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 09:52
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 11:27
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 11:27
 
Artykuł przeczytano: 1439 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:22
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 12:22
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 12:22
 
Artykuł przeczytano: 2151 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:24
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 10:43
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 10:43
 
Artykuł przeczytano: 2422 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:27
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 11:22
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 11:22
 
Artykuł przeczytano: 2804 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:29
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 12:00
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 12:00
 
Artykuł przeczytano: 1846 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:33
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 11:04
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 11:04
 
Artykuł przeczytano: 3513 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:36
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 10:08
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 10:08
 
Artykuł przeczytano: 1516 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:39
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 13:09
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 13:09
 
Artykuł przeczytano: 2320 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 5 listopada 2015, 11:30
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 13 grudnia 2022, 08:52
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 13 grudnia 2022, 08:52
 
Artykuł przeczytano: 2130 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 15 listopada 2016, 09:23
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 8 grudnia 2023, 12:05
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 8 grudnia 2023, 12:05
 
Artykuł przeczytano: 1028 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 11:16
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 09:38
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 09:38
 
Artykuł przeczytano: 1844 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 11:28
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 13:06
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 13:06
 
Artykuł przeczytano: 167 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Wójcik, 21 maja 2021, 09:58
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 31 maja 2021, 09:56
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 31 maja 2021, 09:56
 
Artykuł przeczytano: 1602 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 09:30
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 12:04
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 12:04
 
Artykuł przeczytano: 1046 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 09:24
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 10:54
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 10:54
 
Artykuł przeczytano: 2735 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 09:18
Zmienił(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 12:10
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 22 września 2023, 12:10
 

Strona 1 z 2

 
copyrights @ 2012 - 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.