WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA URZĄD Departamenty Departament Inwestycji i Rozwoju

Departament Inwestycji i Rozwoju

Ostrzeżenie: Stara wersja artykułu!
  • Ten artykuł ma nowszą wersję dostępną tutaj

Dyrektor Departamentu:

Jacek Sułek

tel: 41 36- 58-100
fax: 41 36-58-101                

e-mail: jacek.sulek@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Irena Sochacka
tel.: 41 36 58 100
fax. 41 36-58-101
e-mail: irena.sochacka@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Tomasz Janusz

tel: 41 36 58 170
fax. 41 36 58 191

e-mail: tomasz.janusz@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Przemysław Janiszewski

tel: 41 36 58 170
fax. 41 36 58 191

e-mail: przemyslaw.janiszewski@sejmik.kielce.pl

 

§ 42. W skład Departamentu Inwestycji i Rozwoju wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

symbol

1)

Oddział ds. Programowania Strategicznego i Analiz

IR-I

2)

Oddział Zarządzania RPO 2014-2020

IR-II

3)

Oddział ds. Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej

IR-III

4)

Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych

IR-IV

5)

Oddział ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych

IR-V

6)

Oddział ds. Projektów Energetycznych

IR-VI

7)

Oddział ds. ZIT i Projektów Transportowych

IR-VII

8)

Oddział ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji

IR-VIII

9)

Oddział ds. Sprawozdawczości i Ewaluacji RPO

IR-IX

10)

Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu

IR-X

11)

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy

IR-XI

12)

Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości

IR-XII

13)

Oddział Rozliczeń

IR-XIII

14)

Oddział Płatności

IR-XIV

 

§ 43. Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy trzech zastępców.

§ 44. Do zakresu działania Departamentu Inwestycji i Rozwoju należy w szczególności:

1)  przygotowywanie projektu strategii rozwoju województwa, jej monitorowanie i okresowa aktualizacja,

2)  realizacja prac prowadzących do koordynacji dokumentów strategicznych na poziomie województwa – współpraca służąca koordynacji aktywności analitycznych, koncepcyjnych, promocyjnych związanych z realizacją polityki rozwoju oraz wzajemnemu wzmacnianiu działalności planistycznych i wdrożeniowych związanych z realizacją strategii województwa,

3)  prowadzenie spraw związanych z ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a także zapewnienie współpracy z Krajową Jednostką Ewaluacji,

4) prowadzenie spraw z zakresu kontraktu terytorialnego jako instrumentu koordynującego wspólne przedsięwzięcia rządu i samorządu województwa, realizowane w szczególności w oparciu o środki strukturalne Unii Europejskiej w latach 2014-2020,

5) współpraca, w tym z ministerstwem właściwym ds. inwestycji i rozwoju, w zakresie prac nad dokumentami operacyjnymi na perspektywę finansową UE 2014-2020, oraz krajowymi dokumentami strategicznymi, będącymi podstawą dla interwencji środków strukturalnych w latach 2014-2020,

6) współpraca, w tym z ministerstwem właściwym ds. inwestycji i rozwoju, w zakresie prac nad dokumentami operacyjnymi na perspektywę finansową UE 2021-2027 oraz krajowymi dokumentami strategicznymi, będącymi podstawą dla interwencji środków strukturalnych w latach 2021-2027,

7) opracowywanie analiz regionalnych, ewaluacji i raportów nt. wpływu interwencji strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego,

8) prowadzenie regionalnej bazy badań, ewaluacji i raportów realizowanych w województwie przy udziale środków Unii Europejskiej,

9) opracowywanie analiz regionalnych, ewaluacji i raportów nt. wpływu interwencji strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego,

10)  opracowanie oraz wprowadzanie zmian do RPOWŚ 2014-2020 uzgodnionych lub wynegocjowanych z Instytucją Koordynującą RPO oraz z Komisją Europejską,

11) koordynacja realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

12) przygotowanie i zmiany procedur dotyczących realizacji RPOWŚ 2014-2020,

13)  przygotowywanie we współpracy z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamentem Budżetu i Finansów okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji RPOWŚ 2007-2013 i RPOWŚ 2014-2020 oraz przedkładanie ich odpowiednim instytucjom,

14) zarządzanie środkami dotacji celowej – wnioski o przyznanie, rozliczanie transz i sporządzanie sprawozdań, wnioskowanie o środki z budżetu środków europejskich, prowadzenie sprawozdawczości w ww. zakresie,

15) obsługa KM RPOWŚ 2014-2020,

16) koordynacja przygotowania i realizacji planów działań z zakresu osi priorytetowej Pomoc Techniczna RPOWŚ 2014-2020, w tym prowadzenie działań dotyczących informacji i promocji RPOWŚ 2014-2020,

17) opracowywanie i wspomaganie realizacji polityki innowacyjnej i proeksportowej województwa, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz promocji jakości,

18) koordynacja działań związanych z organizacją konkursów: Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz Świętokrzyski Racjonalizator,

19) monitorowanie realizacji Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020,

20) realizacja działań mających na celu rozwój gospodarczy województwa we współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu, w tym w szczególności samorządem gospodarczym oraz samymi przedsiębiorcami,

21) prowadzenie bazy danych dotyczącej realizowanych i planowanych do realizacji w latach 2014-2020 inwestycji z terenu województwa świętokrzyskiego współfinansowanych ze środków unijnych, (w tym: Europejska Współpraca Terytorialna, Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego), mających kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu w kontekście prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego,

22) prowadzenie działań informacyjnych i doradczych dla potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów w regionie świętokrzyskim w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz potencjalnych beneficjentów tych programów planowanych do realizacji w latach 2014-2020,

23) współudział w opracowywaniu priorytetów i określaniu strategicznych celów oraz kierunków współpracy samorządu województwa planowanych na lata 2014-2020 i po roku 2020 w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego z Województwa Świętokrzyskiego,

24) przygotowywanie na podstawie dokumentów przekazywanych przez inne departamenty:

a)  materiałów związanych z opracowaniem projektu budżetu Województwa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym wykazu przedsięwzięć do WPF,

b) okresowych i rocznych sprawozdań z przebiegu wykonania budżetu Województwa oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,

25)  reprezentowanie przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli działające w strukturach Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu, interesów Województwa Świętokrzyskiego w instytucjach unijnych i międzynarodowych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na forum zagranicznym,

26) współpraca w instytucjach unijnych i międzynarodowych w Brukseli na rzecz regionu i indywidualnych projektów Województwa Świętokrzyskiego, przedkładanych do instytucji unijnych lub międzynarodowych,

27) promocja gospodarcza, w tym świadczenie bezpłatnych usług w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych poprzez:

a)  dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji gospodarczych o województwie świętokrzyskim,

b) inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie,

28) świadczenie przedsiębiorcom i organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców bezpłatnych usług o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicami kraju,

29) przygotowanie i realizacja planu działań z zakresu osi priorytetowej Pomoc Techniczna RPOWŚ 2014-2020, w tym prowadzenie działań dotyczących informacji i promocji RPOWŚ 2014-2020,

30) realizacja działań służących aktualizacji, wdrażaniu i operacjonalizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego,

31) animowanie i kojarzenie inicjatyw oraz pogłębianie partnerstwa regionalnego, służących realizacji efektywnej polityki innowacji i poszukiwaniu efektów synergii występujących inicjatyw proinnowacyjnych,

32) opracowywanie i wdrażanie projektów wspierających wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego,

33) koordynacja promocji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Systemu Innowacji w regionie i poza jego granicami,

34) współdziałanie z rządowymi i pozarządowymi organizacjami gospodarczymi na rzecz wspierania innowacyjności gospodarki regionu oraz promocji innowacyjności małychi średnich przedsiębiorstw,

35) pełnienie funkcji sekretariatu Świętokrzyskiej Rady Innowacji,

36) realizacja zadań związanych z koordynacją polityki innowacji w Urzędzie,

37) współpraca z instytucjami ponadregionalnymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie polityki innowacji i transferu wiedzy,

38) realizacja zadań prowadzących do gromadzenia danych o działaniach analitycznych dotyczących innowacyjności województwa świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Systemu Innowacji, prowadzonych przez instytucje i organizacje z regionu,

39) realizacja zadań związanych z zamykaniem RPOWŚ 2007–2013 oraz wdrażaniem osi priorytetowych RPOWŚ 2014–2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),

40)  współpraca z beneficjentami w zakresie przygotowania projektów w ramach RPOWŚ 2014–2020, polegająca na udostępnianiu informacji na temat zasad przygotowywania wymaganej dokumentacji aplikacyjnej,

41) opracowanie dokumentacji konkursowej oraz ogłaszanie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych RPOWŚ 2014–2020,

42) przyjmowanie i ocena wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,

43) weryfikacja pod względem formalno – prawnym oraz zgodności z celami RPOWŚ 2014–2020 listy przedsięwzięć przedkładanej przez Związek ZIT,

44) przygotowywanie list rankingowych wniosków po zakończeniu oceny,

45) przygotowywanie pre-umów i umów/decyzji/porozumień o dofinansowanie realizacji projektów RPOWŚ 2014–2020 wraz z aneksami,

46)  weryfikacja pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wniosków o płatność składanych przez beneficjentów,

47) obsługa finansowa realizowanych projektów, w tym przygotowywanie dyspozycji do dokonania płatności i zleceń płatności,

48)  przygotowywanie deklaracji oraz rocznego zestawienia wydatków,

49)  przygotowywanie prognoz płatności,

50)  przygotowanie decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,

51)  odzyskiwanie od beneficjentów nienależnie wypłaconych kwot,

52)  prowadzenie „rejestru obciążeń na projektach”,

53)  przygotowanie propozycji planów działań z zakresu osi priorytetowej Pomoc Techniczna.

54)  bieżący monitoring realizacji projektów oraz przygotowanie informacji i sprawozdań dotyczących realizacji poszczególnych działań i osi priorytetowych finansowanych z EFRR w ramach RPOWŚ 2007–2013 i RPOWŚ 2014–2020, w tym w zakresie działań ZIT.

 

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Anita Zalewa-Brola 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-12-93
fax: 41/ 344-52-65
adres e-mail: anita.zalewa-brola@sejmik.kielce.pl

Artykuł przeczytano: 1866 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 6 marca 2019, 13:59
Zmienił(a): Karolina Leder, 3 czerwca 2019, 09:05
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 3 czerwca 2019, 09:05
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 7 września 2020
Wersja archiwalna z 17 lipca 2020
Wersja archiwalna z 27 kwietnia 2020
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 12 września 2019
Wersja archiwalna z 26 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 3 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 15 maja 2019
Wersja archiwalna z 8 maja 2019
Wersja archiwalna z 8 marca 2019
Wersja archiwalna z 6 marca 2019
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.