WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA URZĄD Departamenty Departament Ochrony Zdrowia

Departament Ochrony Zdrowia

Dyrektor Departamentu:

Bogumiła Niziołek

tel. 41/ 395-10-36

e-mail: bogumila.niziolek@sejmik.kielce.pl

 

p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu:

Leszek Król

tel: 41/ 395-10-36

e-mail: leszek.krol@sejmik.kielce.pl

 

 

§ 46. W skład Departamentu Ochrony Zdrowia wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

symbol

 

1)

Oddział Nadzoru i Organizacji Ochrony Zdrowia

OZ-I

2)

Oddział Ekonomiki Ochrony Zdrowia

OZ-II

3)

Oddział Polityki Zdrowotnej i Zdrowia Publicznego

OZ-III

4)

Wieloosobowe Stanowisko ds. Staży i Stypendiów

OZ-IV

 

 

§ 47.  Departamentem Ochrony Zdrowia kieruje dyrektor przy pomocy jednego zastępcy.

§ 48.   Do zakresu działania Departamentu Ochrony Zdrowia należy w szczególności:

1)   wykonywanie obowiązków podmiotu tworzącego dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, podległych Województwu Świętokrzyskiemu, zwanych dalej podmiotami leczniczymi,

2)   wykonywanie analiz bieżących oraz okresowych ocen sytuacji ekonomiczno-finansowej podległych podmiotów leczniczych,

3)   prowadzenie spraw związanych z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pożyczkami udzielonymi z budżetu Województwa w zakresie ochrony zdrowia,

4)   prowadzenie spraw związanych z organizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,

5)   prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim,

6)   prowadzenie spraw z zakresu medycyny i psychologii transportu, w tym: prowadzenie stosownych ewidencji i rejestru oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń do kierowania pojazdem oraz przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,

7)   realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

8)   inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia,

9)   analiza programów naprawczych oraz innych dokumentów dotyczących planów inwestycyjnych przekładanych przez podległe podmioty lecznicze,

10)    współpraca z podmiotami właściwymi do opracowywania i aktualizacji mapy potrzeb zdrowotnych oraz wojewódzkiego planu transformacji,

11)    udział w pracach Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia oraz współpraca z departamentem właściwym do realizacji zadań Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym w przygotowaniu materiałów wymaganych przez Komitet,

12)    prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem na poziomie regionalnym krajowych dokumentów strategicznych z zakresu zdrowia publicznego, opracowywaniem wynikających z nich właściwych dokumentów regionalnych oraz monitorowaniem efektów ich realizacji,

13)    prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, po konsultacjach z gminami i powiatami województwa świętokrzyskiego, programów polityki zdrowotnej wynikających z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa zidentyfikowanych w mapie potrzeb zdrowotnych,

14)    prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem programów polityki zdrowotnej finansowanych z budżetu województwa oraz oceną efektów ich realizacji,

15)    prowadzenie na terenie województwa działań obejmujących: promocję zdrowia, profilaktykę chorób, edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych, zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień,

16)    współpraca z organizacjami pozarządowymi związana z realizacją zadań publicznych województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

17)    przeprowadzanie kontroli realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na wsparcie zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

18)    prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu, wdrażaniem i monitorowaniem realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

19)    udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym, które realizują zadania objęte wojewódzkim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

20)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń, decyzji wprowadzających zmiany w tych zezwoleniach oraz duplikatów zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o  zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego,

21)    prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,

22)    przygotowywanie dokumentów dotyczących przeprowadzenia procedury ustalającej warunki zatrudnienia oraz procedury powoływania i odwoływania na stanowisko dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w odniesieniu, do których nadzór w imieniu Zarządu Województwa sprawuje dyrektor departamentu.

 

 

 

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek organizacyjnych Województwa, w odniesieniu do których nadzór, w imieniu Zarządu Województwa, sprawują dyrektorzy departamentów lub równorzędnych komórek organizacyjnych:

Dyrektor Departamentu Zdrowia:

1)      Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,

2)      Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,

3)      Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,

4)      Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,

5)      Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,

6)      Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,

7)      Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,

8)      Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim.

 

 

 

 

Artykuł przeczytano: 4928 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 6 marca 2019, 14:28
Zmienił(a): Ewa Turas, 11 sierpnia 2023, 09:43
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 11 sierpnia 2023, 09:43
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 11 sierpnia 2023
Wersja archiwalna z 19 kwietnia 2023
Wersja archiwalna z 14 marca 2023
Wersja archiwalna z 19 stycznia 2023
Wersja archiwalna z 23 grudnia 2022
Wersja archiwalna z 30 września 2022
Wersja archiwalna z 21 grudnia 2021
Wersja archiwalna z 26 maja 2021
Wersja archiwalna z 7 września 2020
Wersja archiwalna z 27 lutego 2020
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 4 września 2019
Wersja archiwalna z 29 sierpnia 2019
Wersja archiwalna z 26 sierpnia 2019
Wersja archiwalna z 26 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 26 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 3 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 8 marca 2019
Wersja archiwalna z 6 marca 2019
 
copyrights @ 2012 - 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.