WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę wywozu odpadów komunalnych stałych niesegregowanych z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę wywozu odpadów komunalnych stałych niesegregowanych

z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

 

Zamawiający:

Muzeum Okręgowe w Sandomierz

ul. Zamkowa 12

27-600 Sandomierz

NIP 864-11-06-630

Regon 291200740

Tel. 15 832 22 65

 

 

Przedmiot zamówienia:

  1. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego podstawienia 1 szt. kontenera zamykanego o pojemności 1100 L w kolorystyce i miejscu ustalonym z Zamawiającym, najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.Kontener powinien być sprawne technicznie, w razie uszkodzenia lub zużycia wskutek normalnej eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany do  naprawy lub wymiany.
  2. Wywóz nieczystości odbywać się będzie własnym środkiem transportu Wykonawcy raz w tygodniu. Dniem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest każdy piątek tygodnia.
  3. Na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 24h dokona odbioru odpadów w inny dzień tygodnia, w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemnika na odpady.
  4. Przewidywana ilość odbiorów odpadów do wywozu w okresie objętym zamówieniem wynosi około 160.
  5. Należność za wywóz odpadów będzie liczona od faktycznie opróżnionych pojemników.

 

Inne warunki zamówienia:

Wykonawcy mają złożyć następujące dokumenty:

1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

2. Aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

 

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

 

Forma płatności:

Płatność będzie dokonywana w okresie miesięcznym na podstawie faktur Wykonawcy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych odbiorów odpadów z kontenerów.

 

Ofertę można składać:

- listownie  na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
- pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

nie później niż do dnia 14.12.2020 r. do godziny 12.00


Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Sandomierz pod numerem 3, dnia 1 stycznia 2013 r.

Inspektor Danych Osobowych:  email: k.gara@zamek-sandomierz.pl, tel. 15 832-22-65 wew. 42.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przewarzania w celach analitycznych

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy,

8. Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem a osobą, której dane osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, m.in. przez systemy poczty elektronicznej, portale społecznościowe, komunikatory, wszelkie aplikacje mobilne i komputerowe, w tym aplikacje do wykonywania połączeń głosowych, lub video za pośrednictwem internetu, osobą, której dane dotyczą wyraża zgodę na powyższe, w zakresie, w jakim będzie to związane z wykonywaniem postanowień umownych.

_____________________________________________________________

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Mirosław Piórkowski
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
tel./fax: 15 832 2265, 15 644 5757, 15 644 6826
adres poczty elektronicznej: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

Artykuł przeczytano: 47 raz(y)
Wprowadził(a): Marek Banaczek, 7 grudnia 2020, 16:51
Zmienił(a): Marek Banaczek, 7 grudnia 2020, 16:50
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 8 grudnia 2020, 08:39
 
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.