WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

Zapytanie ofertowe


Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, zwanym dalej „Muzeum” jako podmiot Zamawiający zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu za rok obrotowy 2020 i 2021 obejmujący okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. oraz od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

ul. Zamkowa 12

27-600 Sandomierz

NIP 864-11-06-630

Regon 291200740

Tel. 015 832-22-65

 

Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku z czym nie stosuje się przepisów tej ustawy.

 

Warunki i oczekiwania wobec Biegłego rewidenta

 1. Biegły rewident dokona badania przygotowanego przez Muzeum sprawozdania finansowego za rok 2020 – od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. oraz kolejnego roku 2021 – od 01.01.2021r.  do 31.12.2021r. Sporządzi sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami stwierdzając, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację finansową Muzeum oraz wynik finansowy zgodnie z przepisami ustawy  o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
 2. Do badania zostanie skierowana osoba posiadająca łącznie:

 

– uprawnienia do wykonywania zawodu  biegłego rewidenta, które zostały określone w ustawie z dnia 11maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zmianami),

– co najmniej 3-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych,

– doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych instytucji kultury.

 1. Zamawiający wymaga od biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego:

– gotowości do spotkań informacyjnych wykonujących badanie z kadrą zarządzającą Zamawiającego w siedzibie Muzeum lub w drodze telekonferencji do wyboru przez Zamawiającego,

– informowania Zamawiającego o ewentualnych stwierdzonych problemach, brakach lub rekomendowanych usprawnieniach w systemie rachunkowości prowadzonym przez Zamawiającego.

 

Zawartość oferty

 

 1. Informacja o Wykonawcy: imię i nazwisko / nazwa (firma), informacja o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Informacja o osobie, która będzie przeprowadzała badanie – numer/rodzaj uprawnienia, doświadczenie zawodowe (informacja o wpisie do rejestru biegłych rewidentów).
 3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
 4. Cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia (podać kwotę netto, kwotę podatku VAT oraz kwotę brutto)za dany rok obrotowy i ogółem za dwa lata.

 

Wybór oferty

Kryterium wyboru oferty: Cena 100%

Czynności związane z wyborem biegłego rewidenta dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jakim jest Gmina Sandomierz.

 

Informacja o wyborze i zawarcie umowy

Po otrzymaniu informacji o wyborze przez Gminę Sandomierz podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Muzeum za rok obrotowy 2020 i 2021, Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany przez Muzeum i zostanie z Wykonawcą zawarta umowa.

Zastrzega się możliwość pozostawienia niniejszego postępowania bez rozstrzygnięcia lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

 

Informacje dodatkowe

 

 1. Przygotowanie sprawozdania finansowego do badania nastąpi przez Muzeum za rok 2020 do dnia 28.02.2021r., a za rok 2021 do dnia 28.02.2022r.
 2. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok 2020 do dnia 15.03.2021r., a za rok 2021 do dnia 14.03.2022r. Natomiast przekazanie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2020 do dnia 26.03.2021r., a za rok 2021 do dnia 25.03.2022r.
 3. Zaplata za przeprowadzenie badania finansowego za dany rok nastąpi po wykonaniu usługi, czyli po przekazaniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania.
 4. W celu umożliwienia właściwego przygotowania oferty poniżej przedstawione zostają dane dotyczące Muzeum na dzień 31.12.2019r.:

– suma bilansowa  – 2.135 tyś zł

– przychody ogółem – 2.218 tyś zł

– liczba zatrudnionych (w etatach) – 27

– szacunkowa ilość faktur sprzedaży –264 oraz faktur zakupu –670 (w całym 2019 r.)

 1. Oferta powinna zawierać adnotację „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu za lata 2020  i 2021”.
 2. Oferta winna zwierać oświadczenie „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu ofertowym[2].”
 3. Ofertę należy przesłać pocztą na adres (decyduje data wpływu):

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

ul. Zamkowa 12

27-600 Sandomierz

NIP 864-11-06-630

Regon 291200740

 

 

albo złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum albo złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zamek-sandomierz.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2020 r. (piątek) do godz. 15.00

 

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Niniejsze zapytanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez konieczności podawania przyczyny.

 

Osoba do kontaktu:

 

Joanna Czerwińska

tel. 015 832-22-65

mail: j.czerwinska@zamek-sandomierz.pl

 

 

 

 

 

 

 

11. KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przewarzania w celach analitycznych

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy,

9) Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem a osobą, której dane osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, m.in. przez systemy poczty elektronicznej, portale społecznościowe, komunikatory, wszelkie aplikacje mobilne i komputerowe, w tym aplikacje do wykonywania połączeń głosowych, lub video za pośrednictwem internetu, osobą, której dane dotyczą wyraża zgodę na powyższe, w zakresie, w jakim będzie to związane z wykonywaniem postanowień umownych.

 

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

[2] W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

Artykuł przeczytano: 69 raz(y)
Wprowadził(a): Anna Boroń, 30 września 2020, 13:17
Zmienił(a): Anna Boroń, 30 września 2020, 13:17
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 30 września 2020, 13:37
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 30 września 2020
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.