WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Regulamin Rady Pedagogicznej

Ostrzeżenie: Stara wersja artykułu!
 • Ten artykuł ma nowszą wersję dostępną tutaj

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ POLICEALNEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W MORAWICY

Rozdział I Zasady ogólne.

Rozdział II Kompetencje Rady.

Rozdział III Zadania Przewodniczącego i członków Rady.

Rozdział IV Organizacja pracy Rady.

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (z późniejszymi zmianami).

§ 2

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych w zakresie zadań dotyczących kształcenia wychowywania i opieki.
Na swoich plenarnych i nadzwyczajnych posiedzeniach – w formie uchwał zatwierdza, opiniuje, wnioskuje, wyraża zgodę, ustala i postanawia w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.
W skład Rady wchodzą nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni jako jej członkowie.
Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Szkoły.

§ 3

W zebraniu Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek członków Rady, w szczególności:

 • przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, organizacji społecznych i związkowych działających na terenie szkoły, oraz innych stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej wychowanków,
 • pracownicy niepedagogiczni szkoły.

Rozdział II

Kompetencje Rady

§ 4

Do podstawowych zadań Rady należy:

 • Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 • Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją RP.
 • Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego.
 • Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.

§ 5

Rada na swoim plenarnym posiedzeniu zatwierdza:

 • Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
 • Roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 • Wnioski komisji i zespołów przedmiotowych, stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę.
 • Propozycje prowadzenia w szkole eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych, programy autorskie i indywidualny tok nauki uczniów.
 • Wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar do skreślenia z listy uczniów włącznie.
 • Szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.
 • Projekt statutu szkoły oraz wprowadzane do niego zmiany.
 • Tematykę wewnętrznego samokształcenia.
 • Warunki prowadzenia przedmiotów nadobowiązkowych
 • Szkolny zestaw podręczników.
 • Szkolny zestaw programów nauczania.
 • W uzasadnionych przypadkach na wniosek nauczyciela może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolonym zestawie podręczników z tym, że zmiany w tych zestawach nie mogą nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 6

Na posiedzeniu plenarnym Rada opiniuje:

 • Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 • Wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy szkoły.
 • Plan finansowy szkoły oparty na przyznanych szkole limitach.
 • Wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania.
 • Propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia oraz odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczej w szkole.
 • Kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu.
 • Ustalenia średniej ocen ucznia do stypendium za wyniki w nauce
 • Wysokość stypendium za wyniki w nauce.
 • Przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

§ 7.

Na posiedzeniu Rada Pedagogiczna wyraża zgodę w sprawie:

 • Egzaminu klasyfikacyjnego.
 • Egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów.
 • Powtarzania semestru przez ucznia.

§ 8

Rada Pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły.
Rada Pedagogiczna może wystąpić do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z pełnienia funkcji kierowniczej.
W przypadku określonym w ust. 1 i 2 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany podjąć postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 9

Rada Pedagogiczna wybiera spośród członków dwóch przedstawicieli komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący szkołę do wyłonienia dyrektora szkoły w głosowaniu tajnym.

§ 10

Rada Pedagogiczna może wybrać z pośród członków jednego kandydata do pracy w komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy wojewodzie.

Rozdział III

Zadania Przewodniczącego i członków Rady

§ 11

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej z urzędu jest Dyrektor Szkoły, który jest zobowiązany do:

 • Realizacji uchwał Rady.
 • Tworzenia atmosfery życzliwej i zgodnego współdziałania wszystkich członków w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
 • Oddziaływania na postawę nauczycieli pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli.
 • Zapoznawanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form realizacji.
 • Analizowanie stopnia realizacji uchwały Rady.

§ 12

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwały Rady niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu realizacji uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę i sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 13

Członek Rady jest zobowiązany do:

 1. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady.
 2. Przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz zewnętrznych zarządzeń Dyrektora Szkoły.
 3. Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji do których został powołany oraz wewnętrznym samokształceniu.
 4. Realizowania uchwał Rady także wtedy kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia.
 5. Składania przez Radę sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.
 6. Przestrzegania tajemnicy służbowej (nie ujawniania spraw omawianych na posiedzeniu Rady).

Rozdział IV

Organizacja pracy rady

§ 14

Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
Rada obraduje na zebraniach plenarnych i powołanych przez siebie komisjach nadzwyczajnych.
Zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym (w dniu, którym odbywa się plenarne posiedzenie Rady, dyrektor szkoły może zarządzić skrócenie lekcji).

§ 15

Zebranie Rady może być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu bezpośrednio nadzorującego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady.
O zebraniu Rady Dyrektor zarządzeniem powiadamia członków Rady przynajmniej 3 dni przed jej terminem.
Zebrania plenarne Rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.

§ 16

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały może się odbywać w trybie jawnym lub tajnym.

§17

Organizacja wewnętrzna Rady Pedagogicznej.
Rada powołuje w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły i Komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.
Praca zespołu, komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę lub komisję na wniosek przewodniczącego Rady.
Komisja, zespół składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie Rady, sprawozdanie z wyników swojej pracy, formując opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

§ 18

Nieobecność na posiedzeniu Rady:

 1. Członkowie Rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu Rady jej przewodniczącemu na piśmie.
 2. Nie usprawiedliwioną nieobecność członka Rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy z wszystkimi konsekwencjami.


§ 19

Dokumentacja prac Rady

Z zebrania rady oraz zebrania komisji sporządza się protokół w terminie 7 dni od daty zebrania, wpisuje się go do księgi protokołów Rady lub księgi protokółów komisji, zespołu.
Treści z dyskusji zapisuje się wg poniższych zasad:

dyskusja nad ...... przebiegała ..... w następujący sposób: Pan A ..... powiedział że ..... Pan B powiedział, że itd. Wynik głosowania: ....... osób "za" .... "przeciw" ...... osób wstrzymało się od głosu.

Protokół z zebrania wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
Członkowie rady mogą zapoznać się z treścią protokołu i zgłosić ewentualne poprawki przewodniczącemu Rady. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu.
Protokół z posiedzenia Rady jest zatwierdzany na jej następnym posiedzeniu (w uzasadnionych przypadkach na kolejnym) w ten sposób Rada podejmuję uchwałę o jego zatwierdzeniu.
Podstawowym dokumentem działalności Rady (komisji) są ksiązki protokołów. Przesznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez Dyrektora księgę zaopatruje się klauzulą:" księga zawiera .... stron i obejmuje okres pracy Rady (komisji) od dnia .... do dnia....".
Księgi protokołów należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionych w organach nadzorujących szkołę upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
Protokół należy sporządzić wg poniższej struktury:

a) Tytuł – np.: Protokół Rady Pedagogicznej w dniu .........,

b) Ustalenia formalne – np: "w posiedzeniu brało udział .... członków Rady Pedagogicznej wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, a także zaproszeni Goście w osobach ....... Ustalono, że quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wynoszące ....... członków zostało przekroczone. Zwykła większość głosów do podejmowania uchwał wynosi .....

c) Przebieg obrad:

- osoba prowadząca obrady,

- przyjęto następujący porządek obrad: odnotować na czyj wniosek i o jaki punkt rozszerzono lub zmniejszono porządek obrad,

- zapis treści obrad i przyjętych rozstrzygnięć, jak wnioski, uchwały i oceny.

Kolejno wg punktów porządku obrad np:

Ad. 1 ...........

Ad. 2 ...........

Ad. 3 ........... itd.

- odnotowanie przebiegu zebrania po wyczerpaniu porządku obrad (wolne wnioski)

- zapis końcowy (np.: "na tym przewodniczący obrad zakończył zebranie ewentualnie wpisać godzinę zakończenia obrad).

- podpisy, (jak w § 19 ust.3).

§ 20

Rada wybiera ze swojego grona 2 osobową komisję uchwał i wniosków, której zadaniem jest: nadawanie właściwej formy projektom uchwał Rady Pedagogicznej i zgłoszonych poprawek do uchwał, odnotowanie podjętych uchwał i nadawanie im numerów porządkowych, zebranie wniosków zgłoszonych przez członków rady pedagogicznej, przedstawienie radzie wniosków nt. wykonywania uchwał, pomoc przewodniczącemu w prowadzeniu zebrania, zwłaszcza w kwestiach związanych z właściwym uwzględnieniem wniosków i prawidłowym przeprowadzeniem głosowań. Podjęte uchwały są przechowywane w segregatorze uchwał i zabezpieczone w szafie pancernej.

Uchwała Nr ....... Rady Pedagogicznej Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy z dnia ........... w sprawie przyjęcia ........................................... Na podstawie (podać podstawę prawną) uchwala się co następuje:

§ 1 Z dniem ............................. przyjmuje się .................................

§ 2 Wykonywanie uchwały powierza się: .......................................

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ...........................................

§ 21

Niniejszy Regulamin Rada Pedagogiczna Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy uchwaliła w dniu ......................., i obowiązuje od dnia podjęcia uchwały.

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Marek Stemplewski
Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy
ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica

telefon/fax: 41 311-46-80
adres poczty elektronicznej: szkolamedyczna@o2.pl

Artykuł przeczytano: 2049 raz(y)
Wprowadził(a): Marek Stemplewski, 21 listopada 2007, 11:47
Zmienił(a): Marek Stemplewski, 21 listopada 2007, 11:47
Zatwierdził(a): Paweł Krajewski, 21 listopada 2007, 13:01
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 23 września 2016
Wersja archiwalna z 21 listopada 2007
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.