WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie środowiska i gospodarki odpadami Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

UZNANIE PRZEDMIOTU LUB SUBSTANCJI ZA PRODUKT UBOCZNY

 

  1. I.     Warunki ogólne:

 Zgodnie z art. 10 ustawyz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

1) dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;

2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;

3) dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;

4) dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

 

II. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:

 

Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, powinno spełniać wymagania określone w art. 11 ust. 2 ustawy o odpadach, tj. zawierać:

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)   określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny;

4)   wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz ich masy;

5)   opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja, i procesu, w którym zostaną one wykorzystane.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o odpadach – do zgłoszenia należy dołączyć dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10 ww. ustawy, oraz szczegółowych wymagań, o ile zostały określone. Dowodami mogą być w szczególności umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.).

 

Do wniosku dołącza się:

1)   dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.

 

III.   Forma i sposób załatwienia sprawy:

 Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny odbywa się w trybie decyzji administracyjnej.

 

 IV.   Tryb odwoławczy:

 Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 IV. Opłata skarbowa:

 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Wysokość opłaty wynosi:

1) 10,00 zł. – opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej;

 

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Kielce

 

ING Bank Śląski   38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 

V. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: (041) 342-18-61,  fax: (041) 344-36-10

Oddział Pozwoleń Zintegrowanych i Sektorowych 
pokój  437

Tel.: (041) 342-11-94

 

VI. Termin załatwienia sprawy:

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

 

VII. Podstawy prawne:

 

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

  1. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) uznanie lub odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce wytwarzania tego przedmiotu lub tej substancji.
  2. Przed wydaniem opinii, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może przeprowadzić kontrolę w zakresie objętym zgłoszeniem.
  3. Decyzję o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
  4. W przypadku dokonywania zmian w procesie produkcyjnym, w którym powstają przedmiot lub substancja uznane za produkt uboczny, lub w procesie, w którym są one wykorzystywane, wytwórca przedmiotu lub substancji jest obowiązany do dokonania nowego zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.
  5. Przepisów art. 11 ust. 1- 4 ustawy o odpadach nie stosuje się do materiałów paszowych określonych w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1,ze zm.).
  6. Substancje lub przedmioty, które przestały spełniać warunki i wymagania, o których mowa w art. 10 o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 6 o odpadach, są odpadami.

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Anna Małecka

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-14-73
adres e-mail: anna.malecka@sejmik.kielce.pl

Artykuł przeczytano: 1693 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:36
Zmienił(a): Kazimierz Bielny, 11 kwietnia 2019, 12:12
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 11 kwietnia 2019, 12:12
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 11 kwietnia 2019
Wersja archiwalna z 5 marca 2018
Wersja archiwalna z 14 sierpnia 2015
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.