WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW

 

 I.     Warunki ogólne:

 

Wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie (uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę  w danym miejscu). Wymóg uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczy wytwórcy  odpadów komunalnych, odpadów z wypadków, odpadów powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, odpadów powstałych w wyniku poważnych awarii lub poważnych awarii przemysłowych. Wymóg uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczy również wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane.

 

Zgodnie z art. 378 ust. 2a i ust. 2aa ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1)   przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko;

2)   przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

3)   pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

4)   dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki, jeżeli jest organem właściwym do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy o odpadach wydobywczych.

 

Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., 71).

 

Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

II.      Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:

 

Zgodnie z art. 184 ust. 2 oraz ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  wniosek powinien zawierać:

1)       oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

2)        oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, jeżeli prowadzący oznaczone części instalacji, występują ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia,   

3)        adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

4)        informację o tytule prawnym do instalacji,

5)        informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz   charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

6)        ocenę stanu technicznego instalacji,

7)        informację o rodzaju prowadzonej działalności,

8)        opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

9)        blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

10)    informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

11)    wielkość i źródła powstawania oraz miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od  normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,

12)    warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,

13)    proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

14)    deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,

15)    deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

16)    deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,

17)    czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,

18)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został   nadany,

19)    wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,

20)    określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

21)    wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

22)    opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

23)    wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

 

Do wniosku dołącza się:

1)      dokument  potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

2)        streszczenie wniosku  sporządzone w języku niespecjalistycznym.

3)        decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana;

 

III. Opłata skarbowa:

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje za wydania pozwolenia z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

1)   Wysokość opłaty wynosi:

a)    wydanie pozwolenia 2011 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem działalności wykonywanej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców);

b)   wydanie pozwolenia 506 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;

c)    przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego pozwolenia, jeżeli:

2)   dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50 % stawki określonej od pozwolenia (odpowiednio 1005,5 zł i 253 zł);

3)   treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia;

 

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Kielce

 ING Bank Śląski. nr konta  38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 

IV. Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Tel.: (041) 342-18-61,  fax: (041) 344-36-10

Oddział Pozwoleń Zintegrowanych i Sektorowych 

pokój  437 oraz 438

Tel.: (041) 342-11 - 94  oraz  (041) 342 - 14 -73 

 

V. Termin załatwienia sprawy:

 

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) sprawy załatwiane są w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawy szczególnie skomplikowane w terminie do 2 miesięcy. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

 

VI. Podstawa prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 519 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
    z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

 

VII. Informacje dodatkowe:

 

  1. Dla wytwórcy odpadów, prowadzącego również przetwarzanie odpadów, a także   zbieranie odpadów wydaje się decyzję łączną (art. 45 ust 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach ). We wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy uwzględnić wówczas odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zbieranie  odpadów.
  2. Wymóg załączania do wniosku decyzji środowiskowej wynika z art. 72 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Anna Małecka

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-14-73
adres e-mail: anna.malecka@sejmik.kielce.pl

 

 

 

Artykuł przeczytano: 1983 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 14 marca 2008, 10:12
Zmienił(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 10:14
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 10:14
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 6 marca 2018
Wersja archiwalna z 14 marca 2008
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.