WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie ochrony zdrowia Archiwum Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz.182) i  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk  pracy  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896) oraz w oparciu o Regulamin Konkursu przyjęty przez Komisję Konkursową.

 

I          Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

            Wojewódzki Szpital Zespolony

            ul. Grunwaldzka 45

            25- 736 Kielce

 

II         Stanowisko objęte konkursem:

            Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

 

III       Kandydat  powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

 • posiadać tytuł zawodowy lekarza,
 • prawo wykonywania zawodu  lekarza na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
 • 8 lat  pracy w zawodzie,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

 

IV       Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w tym:
 3. opisany i podpisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej ( CV ),
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 5. zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.
 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • świadectwa pracy  lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy,

Dokumenty składane są w oryginałach lub kopiach. W przypadku kopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

 

V         Miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia prasowego osobiście lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego nadania przesyłki), w zamkniętych kopertach na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

                                                       Departament Ochrony Zdrowia

                                                 Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce

 

Na kopercie kandydat umieszcza: swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

 

VI       Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

30 dni od daty upływu składania dokumentów.

Każdy kandydat na stanowisko objęte konkursem ma możliwość zapoznania się z dokumentami o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce pok.342 budynek C-2.

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

O terminie i miejscu rozpatrzenia kandydatur zgłoszonych do konkursu, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Iwona Tatarczuch

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
telefon: 41-342-12-01
adres e-mail: iwona.tatarczuch@sejmik.kielce.pl

Artykuł przeczytano: 608 raz(y)
Wprowadził(a): Monika Warelis, 12 października 2015, 07:58
Zmienił(a): Monika Warelis, 16 marca 2016, 12:00
Zatwierdził(a): Monika Warelis, 16 marca 2016, 12:00
 
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.