WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA URZĄD Departamenty Departament Przyrody i Klimatu

Departament Przyrody i Klimatu

 

Dyrektor Departamentu:

Anna Picheta-Oleś

tel. 41/ 395-13-01

 e-mail: anna.picheta-oles@sejmik.kielce.pl

 

§ 111. W skład Departamentu Przyrody i Klimatu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

Symbol

1)

Oddział Ochrony Przyrody

PK-I

2)

Oddział Pozwoleń Środowiskowych

PK-II

3)

Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych

PK-III

 

§ 112. Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy kierowników oddziałów.

§ 113. Do zakresu zadań Departamentu Przyrody i Klimatu należy w szczególności:

1)   sprawowanie kontroli nad prowadzącymi instalacje komunalne w zakresie wydanych decyzji,

2)   przygotowywanie projektów decyzji - pozwoleń zintegrowanych dla instalacji,
dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska,

3)   przygotowywanie projektów decyzji - pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji,

4)   przygotowywanie projektów decyzji - zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji spełniających kryteria uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami
do emisji,

5)   przygotowywanie projektów decyzji - zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością miasta na prawach powiatu,

6)   przygotowywanie projektów decyzji - pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

7)   przygotowywanie projektów decyzji - zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów i zezwoleń na przetwarzanie odpadów,

8)   przygotowywanie projektów decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

9)   opracowywanie projektu wojewódzkiego programu ochrony środowiska oraz okresowych raportów,

10)    opracowywanie projektu programu ochrony powietrza oraz rocznych sprawozdań,

11)    opracowywanie projektu programu ochrony środowiska przed hałasem,

12)    przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

13)    przygotowywanie dokumentów w sprawie utworzenia lub likwidacji parku krajobrazowego, powiększania lub zmniejszenia jego obszaru,

14)    przygotowywanie dokumentów w sprawie nadawania statutu dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,

15)    opiniowanie planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz współpraca z Departamentem Infrastruktury, Transportu i Komunikacji oraz Departamentem Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego w tym zakresie,

16)    przygotowywanie dokumentów dotyczących przeprowadzenia procedury ustalającej warunki zatrudnienia oraz procedury powoływania i odwoływania na stanowisko dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w odniesieniu, do których nadzór w imieniu Zarządu Województwa sprawuje dyrektor departamentu,

17)    przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających instrukcje prowadzenia składowisk odpadów, 

18)    przygotowywanie projektów decyzji o zamknięciu składowiska odpadów,

19)    powoływanie komisji i prowadzenie spraw związanych z działalnością komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,

20)    przygotowywanie projektów postanowień w sprawie udzielenia opinii dla planowanych przedsięwzięć kwalifikowanych jako instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określania zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

21)    opiniowanie projektów studiów, planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z programem ochrony środowiska i programem ochrony powietrza,

22)    prowadzenie kontroli podmiotów w zakresie nasadzeń zastępczych,

23)    przyjmowanie, weryfikacja i gromadzenie rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi oraz sporządzanie zbiorczego rocznego sprawozdania w tym zakresie,

24)    sporządzanie rocznych sprawozdań OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu,

25)    współdziałanie z organizacjami ekologicznymi na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa i popularyzacja pozaszkolnych form edukacji ekologicznej,

26)    opiniowanie projektów wstępnej oceny ryzyka powodziowego, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, przeciwdziałania skutkom suszy Programu wodno - środowiskowego kraju,

27)    administrowanie obszarami chronionego krajobrazu,

28)    przygotowywanie projektów decyzji potwierdzających spełnienie warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny albo decyzji stwierdzających niespełnienie tych warunków,

29)    przygotowanie projektów decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo projektów decyzji o wyrażeniu sprzeciwu,

30)    przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia,

31)    przygotowywanie projektów decyzji określających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.

 

 

 

 

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek organizacyjnych Województwa, w odniesieniu do których nadzór, w imieniu Zarządu Województwa, sprawują dyrektorzy departamentów lub równorzędnych komórek organizacyjnych:

Dyrektor Departamentu Przyrody i Klimatu:

1)       Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

 

 

Artykuł przeczytano: 877 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 30 września 2022, 14:57
Zmienił(a): Ewa Turas, 14 marca 2023, 11:09
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 14 marca 2023, 11:09
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 14 marca 2023
Wersja archiwalna z 19 stycznia 2023
Wersja archiwalna z 10 października 2022
Wersja archiwalna z 30 września 2022
Wersja archiwalna z 30 września 2022
 
copyrights @ 2012 - 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.