WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie zadań służby BHP i PPOŻ w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie zadań służby BHP i PPOŻ w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

 

Zamawiający:


Muzeum Okręgowe w Sandomierz

ul. Zamkowa 12

27-600 Sandomierz

NIP 864-11-06-630

Regon 291200740

Tel. 015 832-22-65

 

Przedmiot zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań służby BHP i PPOŻ zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Art. 23711§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.), czynności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180poz.1860, ze zm.).

 

II. Szczegółowe wymagania Zamawiającego:

1. Stanowienie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad w zakresie  BHP i P.POŻ. wraz z  przedstawieniem  uwag w formie pisemnej mających na celu likwidację stwierdzonych braków i zagrożeń.

2. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających  propozycje  przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

3. Doradztwo, analiza dokumentacji Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznej bądź osobistej w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.

4. Przeprowadzanie szkolenia wstępnego ogólnego bez względu na ilość osób oraz szkoleń okresowych, szkolenia ppoż., organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych.

5. Sporządzenie dokumentacji „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” dla siedziby muzeum – Zamku Sandomierskiego i jego aktualizacja w wymaganym przepisami okresie.

6. Opracowanie, prowadzenie i kompletowanie dokumentów dotyczących BHP i P.POŻ związanych z muzeum m.in. dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, przepisów wewnętrznych.

7. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

8. Uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w nadzorze i odbiorach prac budowlanych, remontowych w zakresie nadzoru i opinii  BHP i P.POŻ.

9. Na wniosek Zamawiającego współudział w reprezentowaniu Zamawiającego przed Państwową Inspekcją Pracy oraz przed Państwową Inspekcją Sanitarną oraz przed Państwową Strażą Pożarną.

 

Inne warunki zamówienia:

1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu zamówienia minimum w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, świadczeniu usług w  zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy zatrudniających minimum 15 pracowników.

2. Dysponować  minimum 1 osobą,  która  będzie  pełnić  funkcję  „Specjalisty  ds.  BHP i P.POŻ.” w muzeum, posiadająca aktualne uprawnienia zawodowe niezbędne dla osób pełniących zadania służby BHP, wynikające z rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704).

 

Informacje o Zamawiającym:

1. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Gminę Sandomierz, Województwo Świętokrzyskie i Powiat Sandomierski, działającą w szczególności na podstawie:

2. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

3.  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

4. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696);

5. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Sandomierz.

6. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem 61.

7. Muzeum posiada osobowość prawną.

8. Siedzibą Muzeum jest Sandomierz, ul. Zamkowa 12.

9. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy z dziedziny archeologii, historii, etnologii, przyrody, literatury, sztuk pięknych i rzemiosła, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego ziemi sandomierskiej i Sandomierza.

10. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Ministra, Gminy, Województwa, Powiatu oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

11. Liczba pracowników muzeum: 25 – 30 osób.

 

Termin obowiązywania umowy:

w okresie od 15.05.2021 r – 14.05.2023 r.

 

Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

 

Forma płatności:

Wywiązanie się z zawartej umowy będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Ofertę można przesłać listownie  na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz lub pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

nie później niż do dnia 10.05.2021 r. do godziny 12.00

 

Osoba do kontaktu:

Mirosław Piórkowski tel. 698 636 593

m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl


Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

---------------------------------------------------------------------

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Mirosław Piórkowski
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
tel./fax: 15 832 2265, 15 644 5757, 15 644 6826

Artykuł przeczytano: 48 raz(y)
Wprowadził(a): Anna Boroń, 30 kwietnia 2021, 10:47
Zmienił(a): Anna Boroń, 30 kwietnia 2021, 10:49
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 30 kwietnia 2021, 11:00
 
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.