WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę wykonania audytu dostępności architektonicznej i komunikacyjnej siedziby Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oraz cyfrowej dostępności strony internetowej

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę wykonania audytu dostępności architektonicznej i komunikacyjnej siedziby

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oraz cyfrowej dostępności strony internetowej

 

Zamawiający:


Muzeum Okręgowe w Sandomierz

ul. Zamkowa 12

27-600 Sandomierz

NIP 864-11-06-630

Regon 291200740

Tel. 015 832-22-65

 

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej terenu (działka nr 1026 wraz z zabudowaniami) i siedziby Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – Zamku Sandomierskiego, oraz dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych wraz z  rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu oraz zapewnianych usług związanych z działalnością muzeum.

Sporządzony zostanie raport wraz z rekomendacjami, którego wyniki mają za zadanie dać podstawę do stworzenia planu działań w kierunku poprawy dostępności obiektu.

Audyt zostanie wykonany na podstawie:

- ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Inne warunki zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

3) Nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji.

 

Opis terenu i siedziby muzeum będących przedmiotem audytu:

1. Działka nr 1026 o kształcie owalnym – łezkowym, o powierzchni 1,1238 ha, jest położona na ukształtowanym stromym wzgórzu, gdzie różnica poziomów terenu, od najniższego do najwyższego punktu, wynosi aż 16,20m. Obecnie działka jest zabudowana, na której w centralnej części znajduje się budynek zamku z XIV/XVI w., budynek baszty widokowej z toaletami, studnia kopana, obwodowy mur oporowy, mur kurtynowy, utwardzony plac zamku w raz miejscami postojowymi, a także zewnętrzny parking północny oraz zjazd z drogi publicznej.

Od strony południowej i wschodniej – nieruchomość przylega do pasa drogowego ul Zamkowej o nr ewid. 1244 o utwardzeniu brukowym i średniej szerokości jezdni wynoszącej 7,0 m.

Od strony północnej – nieruchomość przylega do pasa drogowego ul Staromiejskiej o nr ewid. 1242, o jezdni brukowej i średniej szerokości wynoszącej 4,0 m.

Od strony zachodniej – nieruchomość przylega do działek o nr ewid. 1027/8, 1027/9, 1027/10, 1027/11 oraz 1212, niezabudowanych, na których znajduje się rów odwadniający. Teren działki na dzień dzisiejszy jest uzbrojony w ogólnomiejskie systemy sieci infrastruktury technicznej, takich jak: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu wzgórza, podziemnej sieci energii elektrycznej oraz teletechnicznej, a także lokalnej sieci oświetleniowej wzgórza zamku.

 

2. Zamek Sandomierski - budynek wolnostojący, podpiwniczony w 99%, z dwiema kondygnacjami podziemnymi oraz pięcioma kondygnacjami naziemnymi (parter, I i II piętro, poddasze użytkowe oraz strych), jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z kamienia ciosanego (głównie fundamenty, ściany piwnic i przyziemie) oraz cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej (kondygnacje naziemne), nakryty czterospadowym strzelistym dachem z dachówki ceramicznej usytuowany na stromym wzgórzu. W swojej burzliwej historii obiekt był wielokrotnie przebudowywany oraz niszczony przez najeźdźców. Obecna bryła zamku, to pozostałość zachodniego skrzydła kompleksu zamkowego z XVI w., wzniesiona na planie nieregularnego prostokąta o proporcji 1:4 (szer./dł.), wzdłuż przyziemia kamiennego muru zamkowego z XIV w. Budynek z dwiema charakterystycznymi basztami usytuowanymi na obu końcach bryły od strony Wisły, został otoczony murem oporowym, natomiast od strony północnej murem kurtynowym osłaniającym plac zamkowy. Obecnie zamek pełni funkcję muzealną. Na poziomie parteru znajduje się główne wejście do budynku od strony południowo-wschodniej, zaopatrzone w wysokie jednobiegowe kamienno-ceglane schody zewnętrzne. Dwupoziomowe piwnice, posiadają dwa dodatkowe wyjścia na zewnątrz, tj. od strony południowo-zachodniej oraz północno-zachodniej. Stropy piwnic oraz parteru - kolebkowe ceglane, strop I-piętra oraz II-piętra - żelbetowe. Konstrukcja dachu nad głównym korpusem – stalowa, wykonana z wiązarów kratowych. Dach czterospadowy, kryty dachówką ceramiczną na deskowaniu pełnym.

Budynek zamku obecnie jest objęty ochroną konserwatorską i umieszczony w rejestrze zabytków pod nr katalogowym A.737 z 9.03.1932, z 20.01.1966 i z 10.03.1977.

1. Powierzchnia zabudowy: 1189,49m2

2. Powierzchnia całkowita: 5684,05m2

3. Powierzchnia użytkowa: 2324,18m2

4. Powierzchnia użytkowa podstawowa: 1235,73m2

5. Powierzchnia użytkowa pomocnicza: 1088,45m2

6. Powierzchnia ruchu: 483,02 m2

7. Kubatura brutto: 25479,44m3

8. Wysokość do gzymsu (elewacja frontowa): 15,00 m

9. Wysokość do kalenicy (elewacja frontowa): 24,92 m

10. Całkowita długość budynku 73,60 m

11. Całkowita szerokość budynku 21,23 m

 

Termin realizacji zamówienia:

w okresie od 6 styczeń 2021 r. do 20 styczeń 2021 r. 

 

Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

 

Forma płatności:

Wywiązanie się z zawartej umowy będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

Ofertę można przesłać listownie  na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz lub pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

nie później niż do dnia 05.01.2021 r. do godziny 12.00


Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm., który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

_____________________________________________________________

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Mirosław Piórkowski
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
tel./fax: 15 832 2265, 15 644 5757, 15 644 6826
adres poczty elektronicznej: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

Artykuł przeczytano: 88 raz(y)
Wprowadził(a): Anna Boroń, 29 grudnia 2020, 09:16
Zmienił(a): Anna Boroń, 29 grudnia 2020, 09:16
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 29 grudnia 2020, 10:21
 
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.