WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu stanu technicznego budynku i zabudowań Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Zamawiający:
Muzeum Okręgowe w Sandomierz

Ul. Zamkowa 12

27-600 Sandomierz

NIP 864-11-06-630

Regon 291200740

Tel. 015 832-22-65

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych budynku i zabudowań obejmuje:

1. Ocena stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą.

2. Rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów.

3. Zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania.

4. Metod i środków użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe

    działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników.   

 

Przeglądy obiektów   budowlanych   powinny    być wykonane   zgodnie   z   wymaganiami określonymi  w  ustawie  z  dnia  4  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  z  2010  r.  nr  243, poz.1623 z póź. zm.), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16  sierpnia  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych użytkowania  budynków  mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134)

 

Inne warunki zamówienia:

Usługa  stanowiąca  przedmiot  niniejszego  zapytania  ofertowego  musi być wykonywane zgodnie  z  przepisami  prawa,  w  tym  prawa  budowlanego,  Polskimi  Normami  oraz  sztuką budowlaną.

Przeglądy    pięcioletnie    powinny    być zakończone odpowiednim    protokołem.

Dokumentację z   przeglądów   technicznych   pięcioletnich   należy   wykonać w   1   egz.

oraz wersję  elektroniczną wraz z dokumentacją fotograficzną  na płycie CD.

Wykonawca   jest   zobowiązany   dokonać   wpisów   w   książce   obiektów   budowlanych

o przeprowadzonych przeglądach.

 

Wymagania dla Wykonawcy:

Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania lub  kierowania robotami bez ograniczeń w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej.

- instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

  lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji

  i sieci elektrycznych i gazowych.

 

Opis budynku i zabudowań:

Zamek Sandomierski:

Powierzchnia zabudowy – 1189,49m2

Powierzchnia całkowita – 5684,05m2

Powierzchnia użytkowa – 2324,18m2

Kubatura brutto – 25479,44m3

Ilość kondygnacji – 5

 

Mur kurtynowy:

Powierzchnia zabudowy – 116,64m2

Długość całkowita – 45,85m

Szerokość obiektu – 14,62m

 

Mur oporowy:

Powierzchnia zabudowy – 178,41m2

Długość całkowita – 123,46m

Szerokość obiektu – 1,9m

 

Baszta oktagonalna:

Powierzchnia zabudowy – 84,47m2

Powierzchnia całkowita – 133,98m2

Kubatura brutto – 726,81m3

 

Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 30-08-2020 r.

 

Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

 

Forma płatności:

Wywiązanie się z zawartej umowy, a także zaakceptowanie Protokołu przez Zmawiającego będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65)

Listownie  na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz
pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

nie później niż do dnia 10.08.2020 r. do godziny 12.00

 

Osoba do kontaktu:

Mirosław Piórkowski, tel. 698 636 593

Adres e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

Artykuł przeczytano: 110 raz(y)
Wprowadził(a): Anna Boroń, 3 sierpnia 2020, 14:27
Zmienił(a): Anna Boroń, 3 sierpnia 2020, 14:27
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 3 sierpnia 2020, 15:21
 
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.