WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Zasady funkcjonowania i struktura organizacyjna Szkoły

Zasady funkcjonowania i struktura organizacyjna Szkoły


I. Ogólne zasady funkcjonowania Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych.

§1
Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych realizuje zadania wynikające ze Statutu. Organem prowadzącym jest Samorząd województwa świętokrzyskiego, a nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Kielcach.

§2
Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych realizuje zadania wynikające ze Statutu.

§3
Pracą Szkoły kieruje dyrektor. Odpowiada za prawidłową realizację zadań wynikających ze Statutu przed Urzędem Marszałkowskim i Kuratorium Oświaty w Kielcach. Dyrektor w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu K.P.

II. Struktura organizacyjna Szkoły

§4
W skład Szkoły wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna - nauczyciele
3. Samorząd Słuchaczy – uczniowie
4. Zespół kierowniczy
5. Administracja
6. Obsługa
§5
W ramach komórek organizacyjnych w Szkole utworzono następujące stanowiska:
1. Nauczyciele:
- zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
- zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z arkuszem
organizacyjnym dostosowanym do kierunków kształcenia

2. Administracja:
- Główny księgowy
- Sekretarz Szkoły
- Samodzielny referent
- Pomoc administracyjna

3. Obsługa:
- Robotnik do pracy lekkiej (sprzątaczka)
- Palacze CO/ Dozorcy


III. Zadania realizowane w Szkole

§6
Do zadań Dyrektora Szkoły w zakresie działalności organizacyjnej należą:

1. Organizowanie i nadzorowanie całokształtu prac realizowanych przez Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych
2. Egzekwowanie od pracowników szkoły realizacji przydzielonych czynności organizacyjno – wychowawczych oraz innych zajęć związanych z działalnością statutową szkoły.
3. Ustalenie wewnętrznego regulaminu pracy szkoły.
4. Opracowanie i przekazanie organowi prowadzącemu do dnia 15 maja każdego roku projektu organizacji roku szkolnego oraz do dnia 31 maja arkusza organizacyjnego do zatwierdzenia.
5. Kierowanie procesem naboru kandydatów na I rok nauczania.
6. Ustalenie przydziału czynności dla pracowników nie będących nauczycielami.
7. Kierowanie całokształtem planowania dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej pracy szkoły.
8. Organizowanie i przygotowanie posiedzeń Rad Pedagogicznych i czuwanie nad prawidłową realizacją ich uchwał i ustaleń.
9. Zapewnienie warunków pracy organizacjom społecznym zrzeszającym słuchaczy i działającym na terenie szkoły.
10. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa słuchaczy i pracowników zarówno na terenie szkoły, jak również w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły.
11. Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji i informacji oraz właściwego przechowywania akt i druków ścisłego zarachowania.
12. Zapewnienie prawidłowej kontroli wewnętrznej.
13. Kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy.

W zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i opieki wychowawczej.
2. Stworzenie warunków do rozwijania nowatorstwa pedagogicznego.
3. Hospitowanie i kontrolowanie pracy nauczycieli i pozostałych pracowników zgodnie z planem hospitacji oraz regulaminem kontroli wewnętrznej.
4. Współpraca z placówkami służby zdrowia, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu.
5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z młodzieżą w ustalonej stosownymi przepisami liczbie godzin.

W zakresie spraw kadrowych:

1. Kierowanie całokształtem polityki kadrowej w szkole.
2. Załatwianie spraw osobowych nauczycieli:
• zatrudnianie na podstawie umowy o pracę. umowy – zlecenia,
• rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami zgodnie z przepisami,
• udzielanie urlopów płatnych i zniżek godzin,
• udzielanie urlopów bezpłatnych z wyjątkiem wyjazdów za granicę,
• ustalenie stażu pracy, grupy i szczebla uposażenia, dodatku za trudną i uciążliwą pracę, za wysługę lat oraz ustalenie nagrody jubileuszowej,
• wydawanie nauczycielom zgody na dodatkowe zatrudnienie,
• wydawanie nauczycielom świadect6w pracy i opinii o pracy,
• przyznawanie zasiłku na zagospodarowanie,
• przenoszenie nauczyciela na inne stanowisko w tej samej szkole,
• prowadzenie akt osobowych, wnioskowanie o: odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody specjalne Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty,
• przenoszenie nauczycieli w stan nieczynny.
3. Załatwianie spraw osobowych pracowników nie będących nauczycielami oraz prowadzenie dokumentacji personalnej tych pracowników.
4. Ustalenie planu urlopów pracowników nie będących nauczycielami.

W zakresie działalności administracyjno – gospodarczej

1. Nadzorowanie prowadzenia sekretariatu szkoły.
2. Współudział w opracowaniu planu rzeczowego i finansowego szkoły oraz przedłożenie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.
3. Ustalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną planu wyposażenia w pomoce naukowe, meble, sprzęt oraz zaopatrzenie uczniów w podręczniki i nadzór nad realizacją tych zadań.
4. Ustalenie z Radą Pedagogiczną terminów posiedzeń Rad Pedagogicznych.
5. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z inwentaryzacją majątku szkolnego, w tym właściwego rozliczania jej wyników i różnic inwentaryzacyjnych.
6. Organizowanie przeglądów stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń i sprzętu.
7. Przestrzeganie zasad prawidłowego zabezpieczenia mienia szkolnego i związanej z tym odpowiedzialności materialnej z powierzone mienie podległym pracownikom.
8. Inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych

§7
Do zakresu zadań nauczyciela należy:
a) nauczanie i wychowywanie powierzonych jego opiece słuchaczy,
b) realizacja w toku zajęć dydaktycznych obowiązujących programów nauczania,
c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
d) poznawanie osobowości słuchacza, jego zdolności i zainteresowań,
e) poznawanie warunków życia słuchacza i jego stanu zdrowia,
f) stosowania właściwych metod nauczania,
g) organizowanie samodzielnej nauki słuchaczy oraz systematyczne jej kontrolowanie i ocenianie,
h) opieka nad powierzonymi mu organizacjami, na terenie szkoły,
i) opieka nad słuchaczami w organizowanych przez szkołę, imprezach, obozach, wycieczkach itp.,
j) aktywny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, komisji przedmiotowych, zespołów problemowych oraz realizowanie ich uchwał,
k) stałe pogłębianie swojej wiedzy przedmiotowej, pedagogicznej a w tym :
z zakresu dydaktyki i wychowania oraz wiedzy ideowo-politycznej,
l) doskonalenie metod pracy przez samokształcenie,
m) udział w konferencjach i kursach organizowanych przez ośrodki metodyczne lub władze szkolne.
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za pomoce naukowe i sprzęt powierzony jego opiece.
2. Nauczyciel – opiekun pracowni jest obowiązany czynić starania o całokształt wyposażenia pracowni, troszczyć się o utrzymanie w należytym stanie jej urządzeń i wyposażenia.
3. Nauczyciel – wychowawca powinien w miarę możliwości prowadzić powierzoną mu klasę, aż do ukończenia szkoły.
4. Do obowiązków wychowawcy klasy należy w szczególności :
a) poznawanie osobowości słuchacza, jego uzdolnień i zainteresowań,
b) poznawanie warunków życia słuchacza i jego stanu zdrowotnego,
c) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej w danym semestrze,
d) koordynowanie zamierzeń i zabiegów dydaktyczno wychowawczych w powierzonej jego opiece klasie oraz współpraca z całym gronem nauczycielskim nad rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień słuchaczy,
e) utrzymywanie kontaktu i współdziałanie z placówkami, w których słuchacze odbywają praktyki zawodowe,
5. Do obowiązków nauczyciela szkoły należy również :
a) rozwijanie u uczniów inicjatywy, rozbudzania dumy zawodowej, propagowanie zasad gospodarności i dbałości o sprzęt szkolny i mienie społeczne,
b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażanie tych metod słuchaczom i stały nadzór nad przestrzeganiem tych zasad,
c) czuwanie nad odpowiednim, taktownym, serdecznym i życzliwym stosunkiem słuchacza do klienta,
d) czuwanie nad frekwencją słuchaczy,
e) systematyczne i sumienne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

6. W zakresie ideowo-moralnym i kulturowym nauczyciela szkoły obowiązuje :
a) dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników w działalności dydaktyczno-wychowawczej,
b) dbanie o własną godność i przykładną postawę moralną wychowawcy młodego pokolenia,
c) systematyczne podnoszenie własnego poziomu ideologicznego, naukowego i zawodowego,
d) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
e) poszanowanie i ochrona mienia społecznego,
f) przestrzeganie zasad dyscypliny pracy.
7. Do zadań wszystkich nauczycieli należy :
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w przepisanej liczbie godzin, zgodnie z planem i programem nauczania,
b) udział w pracach przygotowawczych do egzaminu z przygotowania zawodowego.
8. Wykonywanie innych poleceń dyrektora dotyczących działalności szkoły.

§8
Do zakresu zadań administracji (sekretariatu) należy:
• prowadzenie spraw osobowych pracowników
• prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników
• sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej
• prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników
• obsługa kancelaryjna szkoły
• informowanie interesantów (uczniów) odnośnie załatwiania ich spraw i kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych
• tworzenie baz danych statystycznych
• archiwizowanie określonych danych
• załatwianie korespondencji
• obsługa magazynu opałowego
• prowadzenie ewidencji czasu pracy
• obsługa urządzeń techniki biurowej
• wprowadzanie danych do komputera
• sporządzanie zapotrzebowań i zakup artykułów biurowych, chemicznych i innych
• wykonywanie zadań i innych poleceń zleconych przez dyrektora§9
Do zadań głównego księgowego należy:
• prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie obowiązującymi przepisami
• prowadzenie operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej
• koordynowanie i nadzorowanie pracy księgowości
• dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu oraz innymi będącymi w dyspozycji jednostki
• przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz zapobieganie nadużyciom i niegospodarności poprzez sprawowanie kontroli wewnętrznej
• sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji
• sporządzanie planów i sprawozdań z wykonania budżetu
• terminowe i rzetelne sporządzanie miesięcznych, okresowych, rocznych sprawozdań finansowych oraz bilansu
• inne polecenia dyrektora szkoły

§10
Do zadań pracowników księgowości należy:
• prowadzenie obsługi kasowej i księgowej
• przyjmowanie wpłat i wypłat z kasy zgodnie na podstawie źródłowych dowodów kasowych zgodnie z obowiązującą instrukcją kasową
• prowadzenie analityczne wydatków
• prowadzenie kart wynagrodzeń
• rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym
• sporządzanie przelewów
• inne polecenia dyrektora szkoły i głównego księgowego

§11
Do zadań pracowników obsługi należy:
• wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach na powierzonym odcinku pracy
• oszczędne gospodarowanie środkami czystości i opałem
• obsługa powierzonego sprzętu i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa przy jego obsłudze
• konserwowanie powierzonych urządzeń
• czuwanie nad zabezpieczeniem szkoły przed włamaniem
• pozostałe prace zlecone przez dyrektora i pracowników administracji

§12
W skład zespołu kierowniczego wchodzą:
- Dyrektor szkoły
- Główny księgowy
- Prezes ZNP – nauczycielIV. Postanowienia końcowe
§13
Zgodnie z zatwierdzonymi kierunkami kształcenia i z arkuszami organizacyjnymi szkoły, na każdy rok szkolny sporządza się aktualny wykaz stanowisk pracy.

§14
Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor szkoły.


§15
Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora.


Załącznik: Schemat organizacyjny szkoły
Artykuł przeczytano: 10588 raz(y)
Wprowadził(a): Ziemowit Ciupa, 28 sierpnia 2003, 15:08
Zmienił(a): Ziemowit Ciupa, 28 sierpnia 2003, 15:09
Zatwierdził(a): Ziemowit Ciupa, 28 sierpnia 2003, 15:09
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 28 sierpnia 2003
 
copyrights @ 2012 - 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.