WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Regulamin Organizacyjny Muzeum Wsi Kieleckiej


REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM WSI KIELECKIEJ

Muzeum działa na podstawie Statutu Muzeum Wsi Kieleckiej stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 754/04 z dnia 9 .11.2004r oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz. U. Z 1997 r. Nr 5, poz.24 z póżn. zm), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U.. z 2001 r.Nr 13, poz. 123 z poż. zm.).

§1.
Muzeum jest instytucją kultury, której celem jestdziałalność określona w art. 1 Ustawy o Muzeach z dn. 21.11.1996r., a w szczególności budowa i utrzymanie Parku Etnograficznego w Tokarni, dworku Laszczyków w Kielcach oraz obiektów etnograficznych i historycznych w terenie.

§2.
Muzeum zatrudnia pracowników o różnych specjalnościach, potrzebnych do realizacji zadań statutowych. Pracowników przyjmuje do pracy, awansuje i zwalnia Dyrektor Muzeum z zachowaniem odpowiednich przepisów Kodeksu Pracy.

§3.
Na czele Muzeum stoi Dyrektor, który kieruje całokształtem działalności instytucji i jest odpowiedzialny za jej funkcjonowanie.
Prawa i obowiązki Dyrektora określa Statut Muzeum.
1.Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
2.Do zakresu działań należy:
a/ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
b/ ogólny nadzór nad majątkiem Muzeum,
c/ reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
d/ przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
e/ nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych,
f/ wydawanie regulaminów i zarządzeń,
g/ ogólny nadzór nad kontrolą wewnętrzną,
h/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy

§4.
Wszyscy pracownicy podlegają bezpośrednio lub pośrednio Dyrektorowi Muzeum.
a)bezpośrednio podlegają: Zastępca Dyrektora pełniący obowiązki kierownika Parku Etnograficznego w Tokarni, Główny Księgowy, kierownicy działów Marketingu i Oświaty, Etnografii, Mauzoleum w Michniowie, Sekcji Organizacyjno-Administracyjnej, Samodzielny pracownik ds. informacji niejawnych, p.poż,O.C. i zabezpieczenia.
b)Zastępcy Dyrektora podlegają kierownicy: Działu Technicznego, Pracowni Konserwacji, Pracowni Zieleni, Samodzielne stanowisko - magazynier, Stanowisko ds. nadzoru nad obiektami i obsługi ruchu turystycznego, Stanowisko ds. obsługi ruchu turystycznego , ochrona w Parku Etnograficznym w Tokarni.
c)kierownikom działów i sekcji podlegają pracownicy określonych komórek organizacyjnych.

§5.
Organizacja Muzeum
Schemat organizacyjny muzeum wynika z profilu zbiorów, aktualnych potrzeb i stanu zatrudnienia. Może zostać zmieniony w całości lub w poszczególnych punktach w celu dostosowania do zaistniałych warunków.
Zmiany organizacyjne przeprowadza Dyrektor wewnętrznymi zarządzeniami po zasięgnięciu opinii działających w muzeum organizacji związkowych i zaopiniowaniu przez organ założycielski.

W skład Muzeum wchodzą:
1.Park Etnograficzny w Tokarni.
-Dział Techniczny,
-Pracownia Konserwatorska,
-Pracownia Zieleni,
-Samodzielne stanowisko – magazynier,
-Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru nad obiektami i obsługi ruchu turystycznego,

2.Sekcja finansowo – księgowa Główny Księgowy,
3.Dział Etnografii,
4.Dział Marketingu i Oświaty,
5.Sekcja Organizacyjno – Administracyjna i Kadr,
6.Pomnik Mauzoleum w Michniowie,
7.Stanowisko ds. informacji niejawnych p. poż.OC i zabezpieczenia.

A.Główny Księgowy
Do obowiązku Głównego Księgowego należy:
1.Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, za co ponosi bezpośrednią odpowiedzialność
2.Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, za co ponosi bezpośrednią odpowiedzialność
3.Analiza wykorzystania środków przydzielonych będących w dyspozycji jednostki i odpowiedzialność za ich rozliczenie.
4.Kierowanie pracą pracowników sekcji finansowej.
5.Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, finansów i gospodarki materiałowej.
6.Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi.
7.Główny Księgowy szczególnie odpowiada i nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych.
8.Opracowywanie planów finansowych.

B.Zastępca Dyrektora Muzeum
Sprawuje nadzór oraz pełni funkcję Kierownika Parku Etnograficznego w Tokarni.
Nadzoruje pracę osób materialnie odpowiedzialnych za obiekty, eksponaty inwentarzowe i mienie znajdujące się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Odpowiada za dyscyplinę pracy pracowników podległych mu działów, pracowni i sekcji. Nadzoruje realizację ustalonego zakresu prac budowlanych, technicznych i konserwatorskich i ich rozliczenie. Odpowiada za udostępnianie Parku Etnograficznego i ekspozycji zwiedzającym, zabezpieczenie p. poż, przeciwwłamaniowe i ochronę Parku Etnograficznego.
Nadzoruje pracę podległych mu jednostek organizacyjnych w Parku Etnograficznym w Tokarni :
- Ochrona mienia skansenu,
- Dział Techniczny,
- Sekcja Remontowo – budowlana,
- Pracownia Konserwatorska,
- Pracownia Zieleni,
- Samodzielne stanowisko – magazynier,
- Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru nad obiektami i obsługi ruchu turystycznego,


Odpowiada za przygotowanie Parku Etnograficznego do imprez.
Zastępuje Dyrektora w sprawach administracyjnych, inwestycyjnych, gospodarczych, technicznych i organizacyjnych podczas jego nieobecności.

A.Park Etnograficzny w Tokarni:
1.Dział Techniczny.
-przenosi zabytkowe obiekty architektury i montuje na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni pod nadzorem etnograficznym Głównego Specjalisty ds. spraw architektury, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
-prowadzi bieżącą konserwację obiektów i urządzeń technicznych będących własnością Muzeum zgodnie z zaleceniami,
-prowadzi bieżącą konserwację wybranych eksponatów przeznaczonych do wyposażenia wnętrz zgodnie z zleceniami.
-wykonuje prace potrzebne do sprawnego funkcjonowania, i bezpieczeństwa obiektów wznoszonych w Muzeum.
-wykonuje i naprawia ogrodzenia zgodnie z zaleceniami Działu Etnografii,
-przygotowuje detale uzupełniające: stolarskie, kowalskie i in. do wznoszonych i konserwowanych obiektów,
-wykonuje prace stolarskie i montażowe przy wystawach w Muzeum wg zaleceń organizatorów,
Nadzór nad działem sprawuje Kierownik Działu Technicznego, któremu podlega Kierownik Sekcji Remontowo-budowlanej.
2.Pracownia Konserwatorska prowadzi prace konserwatorskie w zakresie konserwacji malarstwa, rzeźby, tkanin, metalu, mebli oraz sprawuje opiekę konserwatorską nad zbiorami muzealiów ruchomych zgodnie z zasadami konserwacji w zakresie:
-prowadzenia prac konserwatorskich, renowacyjnych, rekonstrukcyjnych i zabezpieczających eksponatów będących własnością Muzeum zgodnie ze zleceniami i zaleceniami Działu Etnografii. Zakres zabiegów konserwatorskich i termin odbioru ustalają kierownik Działu Etnografii i Pracowni Konserwatorskiej.
-sporządzania i gromadzenia dokumentacji konserwatorskiej,
-sprawowania nadzoru konserwatorskiego nad stanem zachowania eksponatów na ekspozycjach i w magazynach – systematyczne kontrole magazynów i ekspozycji,
-opracowywania opinii konserwatorskich, raportów z kontroli i wniosków dotyczących warunków przechowywania eksponatów i przekazywanie ich do wiadomości Kierownika Parku Etnograficznego,
Ponadto realizuje:
-prace plastyczne potrzebne przy wystawach realizowanych w Muzeum, imprezach, działaniach reklamowych i informacyjnych,
-odpowiednią oprawę plastyczną ekspozycji muzealnych,
-uczestniczy w warsztatach, zajęciach plastycznych i imprezach organizowanych przez Muzeum w zakresie i w sposób ustalony przez Dział Etnografii oraz Dział Marketingu i Oświaty,
Kierownik Pracowni Konserwatorskiej ponosi odpowiedzialność materialną za eksponaty zlecone do konserwacji i pobrane z magazynu lub ekspozycji.
3.Pracownia Zieleni
- wykonuje prace pielęgnacyjne zieleni niskiej oraz wysokiej w otoczeniu obiektów na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni ,
- w czasie imprez folklorystycznych w Parku Etnograficznym prowadzi pokazy prac polowych (suszenie siana, żniwa, wykopki ziemniaków, itp.) prac gospodarczych (np. młócenie cepami, dojenie kóz, itp.) w zakresie i sposób ustalony przez Dział Etnografii oraz Dział Marketingu i Oświaty,
- wykonuje prace polowe – uprawa zbóż, paszy dla zwierząt, ziemniaków, itp.,
- odpowiada za należytą opieką, zapewnienie paszy i odpowiednich warunków hodowli zwierząt stanowiących inwentarz Muzeum,
- prowadzi prace pielęgnacyjne na terenie lasu, pozyskuje i przygotowuje drewno do opalania zabytkowych obiektów zimą oraz na cele ekspozycyjne,
- odpowiada za prowadzenie ogródków przydomowych przy zabytkowych obiektach w skansenie, ogrodu warzywnego w polu, poletek uprawnych, ogrodu zielarskiego, zieleni wokół dworu z Suchedniowa i zagrody w Bodzentynie zgodnie z zaleceniami Działu Etnografii,
- uprawia ogródek i pielęgnuje zieleń w ogrodzie przy Dworku Laszczyków,
- wykonuje prace gospodarcze oraz udostępnia ekspozycję,
- pomaga w zabezpieczeniu imprez,
- sprzątanie terenu, pomieszczeń zaplecza i WC
4. Samodzielne stanowisko - magazynier:
- odpowiada i dba o mienie Muzeum przechowywane w magazynach i obiektach pełniących funkcje magazynowe i dba o ich zabezpieczenie,
- prowadzi dokumentację magazynową (kartoteki ilościowo – wartościowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dba o bezpieczeństwo i stan zachowania zbiorów inwentarzowych w magazynach muzealiów, prowadzi ich kartotekę i kontroluje ruch muzealiów, zgłasza nieprawidłowości Kierownikowi Parku Etnograficznego w Tokarni i Kierownikowi Działu Etnografii,
5 Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru nad obiektami i obsługi ruchu turystycznego.
-organizuje i odpowiada za pracę osób udostępniających i utrzymujących porządek w obiektach ekspozycyjnych,
-odpowiada materialnie za obiekty i eksponaty inwentarzowe stanowiące wyposażenie obiektów zabytkowych na terenie Parku Etnograficznego,
-zobowiązany jest zgłaszać wszelkie nieprawidłowości dotyczące udostępniania ekspozycji, bądź eksponatów znajdujących się na wystawach do Kierownika Skansenu i do Działu Etnografii (protokoły uszkodzeń, zniszczenia, zaginięcia, przemieszczenia eksponatów, itp.),
-nie dopuszcza do ingerencji osób niepowołanych w integralność ekspozycji,
-kieruje nowe osoby udostępniające ekspozycję do odpowiednich komórek Muzeum w celu ich przeszkolenia.
Stanowisko ds. obsługi ruchu turystycznego.
-prowadzi sprzedaż biletów, wydawnictw muzealnych i pamiątek w Kasie Obsługi Ruchu Turystycznego oraz odpowiada za prawidłowe rozliczenia.
-monitoruje ruch turystyczny przekazując uwagi do Kierownika Parku Etnograficznego,
Opiekunowie ekspozycji.

B. Dział Marketingu i Oświaty.
Zadaniem działu jest pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność Muzeum, prowadzenie działań mających na celu promocję Muzeum w regionie, kraju i za granicą oraz prowadzenie działań oświatowych. Podejmuje następujące działania:
1.Wyszukuje i realizuje projekty w ramach programów ministerialnych, unijnych, itp.
2.Pozyskuje sponsorów na konkretne działania Muzeum – wydawnictwa, imprezy,
wystawy, itp.
3. Pozyskuje klientów na imprezy zlecone w skansenie i prowadzi działania marketingowe
mające na celu zwiększenie ilości zwiedzających oraz zwiększenie dochodów z działalności handlowej, przy tym :
-współpracuje z prasą, radiem i telewizją popularyzując i reklamując działalność Muzeum,
-współpracuje z biurami podróży, Regionalną Organizacją Turystyczną, placówkami kultury oraz pionami odpowiadającymi za reklamę i promocję działającymi przy Organizatorze,
4. Organizuje:
-cykliczne imprezy folklorystyczne (we współpraca z innymi działami).
-organizuje imprezy rekreacyjno-sportowe, zlecone, itp.
5. Prowadzi działalność oświatową, w tym:
-współpracuje z Kuratorium i ze szkołami.
-popularyzuje Park Etnograficzny w Tokarni i tematykę związaną z dziedzictwem kulturowym Regionu,
-inicjuje, organizuje i prowadzi lekcje oraz masowe pobyty całych szkół połączone z zajęciami interaktywnymi i ogniskami na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni we współpracy z innymi działami.
-przygotowuje materiały promocyjne i oświatowe dla placówek szkolnych,
-organizuje dyżury przy wystawach w dworku Laszczyków w ścisłej współpracy z innymi działami, ustalając przekazanie odpowiedzialności materialnej za eksponaty.
6.Realizuje działalność wydawnicza, itp.:
-przygotowuje materiały promocyjne.
-przygotowuje katalogi, foldery, przewodniki, itp. we współpracy z autorami,
-prowadzi dystrybucję bezpłatnych materiałów reklamowych w placówkach kultury, szkołach, biurach podróży.
-prowadzi dystrybucję wydawnictw muzealnych wśród klientów, księgarń, antykwariatów, itp.
7. Ponadto:
-organizuje wystawy czasowe związane z profilem działania Muzeum,
-organizuje konkursy popularyzujące wiedze o Regionie i Muzeum,
-przygotowuje artykuły w zakresie tematycznych zainteresowań Muzeum,
-prowadzi Kronikę Muzeum,
-opracowuje na polecenie dyrektora projekty, plany i sprawozdania Muzeum,
-zabezpiecza logistycznie przygotowanie wystaw i imprez (zakupy materiałów, zabezpieczenie siły fachowej, serwis foto i wideo, itp.),
-prowadzi i nadzoruje archiwum fotograficzne Muzeum,
-kierownik Działu jest członkiem Komisji Zakupu Muzealiów, w zależności od potrzeb opracowuje opisy wybranych eksponatów o profilu historycznym na posiedzenie Komisji i opracowuje ich karty katalogu naukowego,
-prowadzi badania i kwerendy historyczne.

C.Dział Etnografii
Prowadzi badania naukowe z zakresu dziedzictwa kulturowego Regionu dotyczące: zwyczajów dorocznych, lecznictwa, religijności ludowej, współczesnej sztuki ludowej, zdobnictwa wnętrz, tradycyjnych rzemiosł wiejskich oraz budownictwa ludowego, itp.
Ponadto:
1.Gromadzi i opracowuje dane nt. twórców i rzemieślników ludowych Regionu Świętokrzyskiego w formie (opracowanej przez Dział) Komputerowej Bazy Danych.
2.Organizuje i pełni nadzór merytoryczny nad ekspozycjami stałymi Muzeum.
3.Organizuje tematyczne wystawy czasowe.
4.Prowadzi warsztaty, wykłady i lekcje muzealne we współpracy z innymi działami.
5.Gromadzi i archiwizuje materiały naukowe zgromadzone w toku etnograficznych badań terenowych, kwerend muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, materiały fotograficzne przekazuje do Archiwum Fotograficznego.
6.Publikuje artykuły i wyniki badań w czasopismach fachowych.
7.Popularyzuje wiedzę o Regionie, jego kulturze, zwyczajach i tradycjach ludowych w mediach.
8.Udziela informacji, a także konsultacji naukowych z zakresu problematyki Działu.
9.Opracowuje teksty informacyjne do obiektów nt. ekspozycji.
10.Opracowuje materiały edukacyjne, teksty na stronę internetową, itp. do wykorzystania wg potrzeb. Współpracuje z muzeami, instytucjami i uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą , związanymi z profilem badawczym Działu
11.Opracowuje materiały do przygotowywanych wydawnictw muzealnych, redaguje je, opracowuje szatę graficzną i nadzoruje druk. (Kielecka Teka Skansenowska, przewodnik, itp.)
12.Prowadzi: bibliotekę Muzeum, Archiwum Naukowe, pozyskuje nowe pozycje wydawnicze i bierze udział w aukcjach antykwarycznych.
13.Zaleca i zleca prowadzenie prac konserwatorskich nad muzealiami ruchomymi w magazynach Muzeum i na ekspozycjach. Zleca, określa zakres i podpisuje wykonanie konserwacji eksponatów przez Pracownię Konserwatorską (i Dział Techniczny). Prowadzi doraźne i systematyczne przeglądy magazynów muzealiów pod kątem stanu zachowania eksponatów i wydaje zalecenia w tym zakresie.
14.Projektuje i nadzoruje urządzanie zieleni w Parku Etnograficznym w Tokarni i zabytkowej zagrodzie Czernikiewiczów w Bodzentynie – kształt ogródków, ogrodzeń, gatunki roślin, poletka pokazowe z uprawami wybranych roślin – gatunki zbóż, ziemniaki, len, rośliny dyniowate.
15.Opracowuje dokumentację naukową muzealiów zakupionych przez Muzeum.
16.Prowadzi Wewnętrzną Komisję Zakupu Muzealiów, przygotowuje opisy muzealiów na KZM, prowadzi księgi muzealne oraz nadzór nad dokumentacją muzealiów ruchomych.
17.Opracowuje karty katalogu naukowego z możliwością przekazania wytypowanych specjalistycznych opisów eksponatów innym działom.
18.Bierze udział w jury konkursów sztuki ludowej, przeglądów folklorystycznych, itp.
19.We współpracy z Działem Marketingu i Oświaty przygotowuje pod względem merytorycznym imprezy folklorystyczne i pełni nadzór merytoryczny nad ich realizacją.
20.Nadzoruje i prowadzi praktyki studenckie.
21.Bierze udział w udostępnianiu Parku Etnograficznego w Tokarni dla grup specjalistycznych.
22.Dział Etnografii nadzoruje punkty etnograficzne w terenie pod względem wyposażenia wnętrz obiektów:
-zagrodę Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3-go Maja 13
-chałupę w Kakoninie k. Bielin,
23.Organizuje konkursy na obrzędy i pamiętniki mieszkańców wsi dotyczące wiedzy ludowej w zakresie obrzędów corocznych, rodzinnych, itp., będące podstawą opracowywania scenariuszy wystaw, lekcji muzealnych i imprez folklorystycznych organizowanych przez Muzeum.
24.Nadzoruje konserwację i zabezpieczenie obiektów będących własnością Muzeum Wsi Kieleckiej, opracowuje w tym względzie ekspertyzy.
25.Prowadzi badania terenowe, kwerendy archiwalne i biblioteczne dotyczące obiektów budownictwa ludowego planowanych do realizacji w Parku Etnograficznym w Tokarni,
26.Uzgadnia projekty architektoniczno – budowlane oraz dokumentację naukowo – techniczną nowowznoszonych obiektów, ich infrastrukturę. Opracowuje wytyczne do prac remontowo – konserwatorskich przy obiektach Muzeum i prowadzi nadzór etnograficzny nad ich przebiegiem.
27.Przeprowadza kontrole stanu zachowania zabytkowych obiektów będących własnością Muzeum i sporządza raporty,
28.Prowadzi nadzór etnograficzny nad obiektami stojącymi i wznoszonymi na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni i in situ:
a/ zabytkowa zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja 13,
b/ wiatrak w Szwarszowicach, k. Ostrowca Św.,
c/ zabytkowa chałupa w Kakoninie,
d/ młyn wodny w Piasku k. Stąporkowa
29.Prowadzi nadzór etnograficzny nad obiektami złożonymi pod wiatą, opracowuje opinie, raporty z kontroli i wnioski dotyczące warunków przechowywania eksponatów i przekazuje je do wiadomości Dyrektora Muzeum,
30.Publikuje wyniki badań,
31.Prowadzi Księgę Architektury i karty obiektów.

D.Sekcja Administracyjno-Organizacyjna i Kadr
Obejmuje kancelarię, administrację, zaopatrzenie i transport, sprawy kadrowe.
Kierownik Sekcji Administracyjno-Organizacyjnej i Kadr odpowiada za:
1.Opracowywanie zarządzeń i regulaminów Muzeum.
2.Sprawy związane z prowadzeniem: kasy muzeum, spraw kadrowych we współpracy z Radcą Prawnym Muzeum.
3.Koordynuje i nadzoruje pracę obsługi gospodarczej, dozorców , sprzątaczki, kierowców i pracownika administracyjnego.
4.Sprawuje nadzór nad obiektem dworku Laszczyków i ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie.
Stanowisko ds. administracyjnych.
1.Prowadzenie spraw związanych z gospodarką samochodową, dokumentacją i kontrolą kierowców.
2.Prowadzenie sekretariatu i kancelarii muzeum.
3.Sprawdza stan obiektu dworku Laszczyków i jego otoczenie, zgłasza kierownikowi konieczne prace remontowe, usterki, itp. ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie.

E.Pomnik - Mauzoleum w Michniowie
Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum, pod względem merytorycznym nadzór sprawuje Kierownik Działu Marketingu i Oświaty.
1. Do zadań placówki należy:
-opieka nad terenem Pomnika-Mauzoleum w Michniowie, w skład którego wchodzą teren Sanktuarium i Dom Pamięci,
-organizacja imprez rocznicowych związanych z pacyfikacją Michniowa,
-organizacja obchodów rocznicowych związanych z miejscowościami upamiętnionymi w Mauzoleum,
-organizacja uroczystości patriotyczno-religijnych,
-organizacja wystaw stałych i czasowych związanych z martyrologia wsi polskiej,
-współpraca z podobnymi placówkami na terenie kraju i za granicą,
-pozyskiwanie i dokumentowanie eksponatów związanych z ww. tematem
-sprzedaż pamiątek i wydawnictw.

F.Stanowisko ds. informacji niejawnych p. poż.OC i Zabezpieczenia.
Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Odpowiada za:
-prowadzenie kancelarii do informacji niejawnych,
-prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną
-prowadzenie spraw p. poż.
-przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń,
-kontakty z instytucjami centralnymi odpowiedzialnymi za ww. sprawy.

§6.
Muzeum posiada własną Komisję Inwentaryzacyjną.

§7.
Muzeum posiada Wewnętrzną Komisję Zakupów Muzealiów będącą organem doradczym Dyrektora.

§8.
Przy Muzeum działa Rada Muzeum powołana przez organ założycielski Uchwałą Nr 13/132/03 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7.11.2003.

§9.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.02.2006r. i stanowi załącznik do Zarządzenia Dyrektora o przeprowadzeniu reorganizacji.

Artykuł przeczytano: 5672 raz(y)
Wprowadził(a): Krzysztof Sędek, 6 lipca 2006, 12:02
Zmienił(a): Łukasz Dąbrowski, 10 lipca 2017, 09:44
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 10 lipca 2017, 09:49
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 10 lipca 2017
Wersja archiwalna z 4 maja 2017
Wersja archiwalna z 6 lipca 2006
Wersja archiwalna z 6 lipca 2006
Wersja archiwalna z 6 lipca 2006
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.