WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

STATUT MUZEUM WSI KIELECKIEJ


STATUT MUZEUM WSI KIELECKIEJ


I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, zwane dalej „Muzeum”, jest wspólną instytucją kultury Województwa Świętokrzyskiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzoną przez Województwo Świętokrzyskie.
2. Muzeum działa w szczególności na podstawie:
 1/ ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą o muzeach”,
 2/ ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001 Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”,
 3/ umowy z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 4/ niniejszego statutu.

§ 2

1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Świętokrzyskie pod numerem RIK 5/92 i posiada osobowość prawną.
2. Uprawnienia i obowiązki organizatora Muzeum wykonuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, chyba Ŝe przepisy ustawy o samorządzie województwa przewidują kompetencje sejmiku.
3. Siedzibą Muzeum jest miasto Kielce a terenem działania obszar Województwa Świętokrzyskiego oraz województw sąsiednich.
4. Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem Państwa pośrodku i napisem w otoku „Muzeum Wsi Kieleckiej”. 5. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestrów Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

II. Zakres działania Muzeum

§ 3

Celem działalności Muzeum jest:
1/ gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, naukowe opracowywanie, udostępnianie zabytków i zbiorów kultury ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa ludowego,
2/ ochrona najcenniejszych zabytków, zbiorów i eksponatów kultury ludowej,
3/ popularyzacja kultury ludowej oraz opieka nad współczesną twórczością ludową,
4/ gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, naukowe opracowywanie i udostępnianie materiałów dokumentacyjnych, archiwalnych, książek, rękopisów, druków i innych obiektów związanych z historią Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie,
5/ upamiętnianie faktów, wydarzeń i postaci związanych z martyrologią wsi polskich,
6/ organizowanie obchodów rocznic wydarzeń związanych z walką i męczeństwem.

§ 4

1. Muzeum dla realizacji celów określonych w § 3 w szczególności:
 1/ prowadzi ewidencję, inwentaryzację i naukową klasyfikację gromadzonych zabytków i zbiorów kultury ludowej,
 2/ zabezpiecza, konserwuje najbardziej typowe i najcenniejsze zabytki oraz zbiory budownictwa ludowego wraz z całym wyposaŜeniem, przez przenoszenie ich na teren parku etnograficznego,
 3/ prowadzi prace inwestycyjne, modernizacyjne, remontowe i konserwatorskie w obiektach będących własnością Muzeum,
 4/ zakłada i konserwuje otoczenie oraz zieleń na terenach należących do Muzeum,
 5/ prowadzi badania nad techniką obróbki i konserwacji drewna,
 6/ organizuje terenowe punkty etnograficzne,
 7/ przechowuje zgromadzone zabytki i zbiory dotyczące kultury ludowej oraz Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania, bezpieczeństwo oraz magazynowanie w sposób dostępny dla celów naukowych,
 8/ eksponuje i udostępnia zbiory dla celów naukowych, dydaktycznych i oświatowych,
 9/ prowadzi badania i ekspedycje naukowe w zakresie dyscyplin reprezentowanychw Muzeum oraz publikuje ich wyniki,
 10/ dokumentuje i upowszechnia współczesną kulturę ludową,
 11/ inicjuje wydawnictwa i wystawy popularyzujące miejsca i osoby związane z walkami i męczeństwem wsi polskich,
 12/ prowadzi i udostępnia archiwum i bibliotekę.

2. Realizując swoje cele muzeum współpracuje z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją państwową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i oświaty, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

III. Rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów

§ 5

1. Muzeum gromadzi zbiory w szczególności:
 1/ w zakresie sztuki: malarstwo, rysunek i grafikę, rzeźbę, przedmioty użytkowe i rzemiosła artystycznego;
 2/ w zakresie etnografii: obiekty budownictwa ludowego, sztukę ludową, przedmioty użytkowe, sprzęty gospodarskie i elementy wyposażenia wnętrz występujące na wsi świętokrzyskiej;
3/ w zakresie historii:
a/ dokumenty archiwalne (drukowane i rękopisy),
b/ przekazy ikonograficzne,
c/ przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne, miejsca i osoby związane z walkami i męczeństwem wsi polskich ( militaria, mundury sztandary, pieczęcie, ordery, medale, odznaki ).
2. Zakres gromadzonych zbiorów obejmuje zabytki, które obrazują przemiany w zakresie architektury, gospodarki, Ŝycia społecznego i politycznego oraz kultury i nauki na przestrzeni dziejów wsi świętokrzyskiej oraz martyrologii wsi polskich.

IV. Organizacja Muzeum

§ 6

1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:
1/ Dworek Laszczyków w Kielcach,
2/ Park Etnograficzny w Tokarni,
3/ Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie,
4/ terenowe punkty etnograficzne.
2. Strukturę organizacyjną oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

V. Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 7

Nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w zakresie swej właściwości a bezpośrednią kontrolę - Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie i na zasadach określonych w art.11 Ustawy o muzeach.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o muzeach.

§ 9

1. Muzeum zarządzane jest przez dyrektora.
2. Dyrektor Muzeum powoływany i odwoływany jest w trybie i na zasadach określonych w Ustawie, rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 roku w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz.U. Nr 242, poz. 2422) oraz Ustawie o muzeach.
3. Organizatorów w komisji konkursowej reprezentują: dwaj przedstawiciele wskazani przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz jeden przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 10

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1/ kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2/ nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
3/ reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4/ przedstawienie właściwym instytucjom i Organizatorom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5/ nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych,
6/ wydawanie regulaminów i zarządzeń,
7/ nadzór nad kontrolą wewnętrzną,
8/ dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy.

§ 11

1. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy jednego lub dwóch zastępców dyrektora.
2. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołuje i odwołuje zastępców dyrektora na wniosek dyrektora.
3. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego stanowi jednocześnie nawiązanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora na podstawie powołania.
4. Pozostałe czynności z zakresu prawa pracy względem zastępcy dyrektora wykonuje dyrektor.

VI. Majątek i finanse Muzeum

§ 12

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatorów.
3. Wartość majątku Muzeum odzwierciedla fundusz Muzeum, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego przez Muzeum mienia.
4. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 13

1. Przychodami Muzeum są dotacje Organizatorów, wpływy z prowadzonej działalności statutowej, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Muzeum ustalają Organizatorzy.
3. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach.
4. Działalność określona w ust. 3 może być prowadzona w szczególności w zakresie:
1/ usług budowlanych,
2/ usług kowalskich,
3/ wynajmu środków transportu,
4/ usług konserwatorskich,
5/ produkcji i sprzedaży pamiątek,
6/ usług wydawniczych i sprzedaży wydawnictw,
7/ wynajmu pomieszczeń i sprzętu,
8/ organizacji wystaw, imprez folklorystycznych, integracyjnych, rekreacyjnych, biesiad, sympozjów, konferencji i koncertów itp.,
9/ udostępniania do reprodukowania, filmowania i kopiowania muzealiów,
10/ usług reklamowych.
5. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 14

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum upoważniony jest dyrektor Muzeum samodzielnie albo zastępca dyrektora działający na podstawie pisemnego upoważnienia dyrektora.
2. Czynności dyrektora lub osób działających z jego upoważnienia związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych wymagają kontrasygnaty głównego księgowego Muzeum, co do zgodności składanych oświadczeń z planem finansowym Muzeum.

VII. Przepisy końcowe

§ 15

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Sejmik Województwa Świętokrzyskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Wszelkie zmiany w statucie wymagają zachowania trybu właściwego dla jego nadania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem odpowiednie zastosowanie mają przepisy Ustawy o muzeach oraz Ustawy.

Artykuł przeczytano: 2626 raz(y)
Wprowadził(a): Łukasz Dąbrowski, 17 marca 2010, 09:45
Zmienił(a): Łukasz Dąbrowski, 17 marca 2010, 09:45
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 17 marca 2010, 13:45
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 17 marca 2010
 
copyrights @ 2012 - 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.