WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie środowiska i gospodarki odpadami Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ INSTALACJI, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

 

I.     Warunki ogólne:

 

Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

 

Zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1)   przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko;

2)   przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

 

Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., 71).

 

II.      Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3)  rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

5) wielkość i rodzaj emisji;

6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);

2)  numerze REGON prowadzącego instalację;

3)  nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;

4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Poś są zróżnicowane standardy emisyjne;

5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Poś są zróżnicowane standardy emisyjne;

6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;

7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;

8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

 

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

1) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,

2) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku,

- do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

 

Do wniosku dołącza się:

1)      dowód uiszczenia opłaty skarbowej (dotyczy pełnomocnictwa);

2)      pełnomocnictwo, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

 

 III.        Opłata skarbowa:

 

Wysokość opłaty wynosi:

1)   120,00 zł  - za zgłoszenie,

2)   17,00 zł    - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek

Urzędu Miasta Kielce ING Bank Śląski   38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 

 

IV.   Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Tel.: (041) 342-18-61,  fax: (041) 344-36-10

Oddział Pozwoleń Zintegrowanych i Sektorowych 

pokój  436 i 438

Tel.: (0-41) 342-15-06 oraz (0-41) 342-14-73

 

V.      Termin załatwienia sprawy:

 

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

VI.   Tryb odwoławczy:

 

W przypadku gdy organ właściwy do przyjęcia zgłoszenie wniesie sprzeciw w drodze decyzji, przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.

 

VII. Dodatkowe informacje:

 

Prowadzący instalację, jest obowiązany:

1) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

b) zakończeniu eksploatacji instalacji,

c)  zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 i 2b ustawy Poś, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w art. 152 ust. 2c ustawy Poś;

2) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

W przypadku instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia informuje w formie pisemnej prowadzącego instalację o przyjęciu zgłoszenia oraz wszczyna z urzędu postępowanie o wydanie decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1a ustawy Poś, w której ustala wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji, w szczególności warunki i wielkości emisji. Na decyzję, którą wydano dla instalacji, której częścią jest średnie źródło spalania paliw, przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VIII. Podstawa prawna:

  1.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 519 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.).

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Anna Małecka

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-14-73
adres e-mail: anna.malecka@sejmik.kielce.pl

Artykuł przeczytano: 288 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 11:16
Zmienił(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 11:16
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 11:16
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 6 marca 2018
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.