WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie środowiska i gospodarki odpadami Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza pyłów lub gazów

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza pyłów lub gazów

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE DO POWIETRZA PYŁÓW LUB GAZÓW

 

 I.         Warunki ogólne

 

Zgodnie z art. 220, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia.

 

Zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1)   przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2)   przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

 

Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., 71).

 

Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

II.      Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:

 

Wniosek zgodny z art. 184 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który powinien zawierać:

1)        oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, lub oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska,

2)        adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3)        informację o tytule prawnym do instalacji,

4)        informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5)        ocenę stanu technicznego instalacji,

6)        informację o rodzaju prowadzonej działalności,

7)        opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

8)        blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9)        informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

10)     wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,

11)     warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,

12)     informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,

13)     informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,

14)     wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,

15)     zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,

16)     proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,

17)     proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

18)     deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,

19)     deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

20)     deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

21)     czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

22)     czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,

23)     określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,

24)      opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym  (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.),

25)    określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,

26)     aktualny stan jakości powietrza,

27)    określenie warunków meteorologicznych,

28)    wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

Informacje, o których mowa w punkcie 10, powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy.

Informacje, o których mowa w  punkcie 17  powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 Prawa ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wniosek o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o:

1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);

2) numerze REGON prowadzącego instalację;

3) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;

4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 Prawa ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne;

5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 Prawa ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne;

6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;

7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;

8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 Prawa ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

1) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,

2) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku

- do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnieniu wymogów wyszczególnionych w art. 143 Poś a mianowicie:

1)   stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;

2)   efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

3)   zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;

4)   stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;

5)   rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;

6)   wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;

7)   postęp naukowo-techniczny.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1)   dokument  potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

2)   streszczenie wniosku  sporządzone w języku niespecjalistycznym,

 

III.        Opłata skarbowa:

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje za wydania pozwolenia z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

1)   Wysokość opłaty wynosi:

a)    wydanie pozwolenia 2011 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem działalności wykonywanej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców);

b)   wydanie pozwolenia 506 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;

c)    przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego pozwolenia, jeżeli:

2)   dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50 % stawki określonej od pozwolenia (odpowiednio 1005,5 zł i 253 zł);

3)   treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia;

 

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Kielce

ING Bank Śląski   38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 

IV.        Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: (041) 342-18-61,  fax: (041) 344-36-10

Oddział Pozwoleń Zintegrowanych i Sektorowych 
pokój  436 oraz 438

Tel.: (0-41) 342-15-06 oraz  (041)  342 - 14 -73 

 

V.      Termin załatwienia sprawy:

 

Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) sprawy załatwiane są w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane w terminie do 2 miesięcy. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

VI.        Podstawy prawne

 

1)   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U.  z 2017 r. poz. 519 ze zm.).

2)   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031).

3)   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr. 16 z 2010 r. poz. 87).

4)   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

5)   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546 ).

 6)   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014. poz. 1542).

7)   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1819).

8)   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Anna Małecka

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-14-73
adres e-mail: anna.malecka@sejmik.kielce.pl

Artykuł przeczytano: 1497 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 14 marca 2008, 10:03
Zmienił(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 10:03
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 10:03
 
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.