WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

WYDAWANIE POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH
 
I.    Warunki ogólne:


       Według art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze. zm.) - pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Rodzaje instalacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz.1169).


Zgodnie z art. 204 i art. 205 ustawy Prawo ochrony środowiska, instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki, a w szczególności, nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. Nieprzekraczanie wielkości emisji wynikającej z zastosowania najlepszej dostępnej techniki nie zwalnia z obowiązku dotrzymania standardów jakości środowiska. Przez graniczne wielkości emisyjne rozumie się takie dodatkowe standardy emisyjne, które nie mogą być przekraczane przez instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego.


Zgodnie z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska, najlepsza dostępna technika powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się jednocześnie:

 •  rachunek kosztów i korzyści,
 • czas niezbędny do wdrożenia najlepszych dostępnych technik dla danego rodzaju instalacji,
 • zapobieganie zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczenie do minimum,
 • podjęcie środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub zmniejszających do minimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska,
 • termin oddania instalacji do eksploatacji,
 • dokumenty referencyjne BAT oraz konkluzje BAT, o ile zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przy określaniu najlepszych dostępnych technik bierze się pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 143, także w przypadku gdy instalacja nie jest nowo uruchamiana lub zmieniana w sposób istotny. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest udzielenie odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych, jeżeli ich osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska oraz pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne. Przy dokonywaniu oceny zasadności odstępstwa, bierze się pod uwagę:

 • położenie geograficzne,
 • lokalne warunki środowiskowe,
 • charakterystykę techniczną instalacji lub inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowisko jako całość.

    Jeżeli graniczne wielkości emisyjne nie zostały określone, dopuszczalną wielkość emisji z instalacji ustala się, uwzględniając potrzebę przestrzegania standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska. Pozwolenie wydaje się w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, na czas nieoznaczony. Na wniosek prowadzącego instalację pozwolenie zintegrowane może być wydane na czas oznaczony. Zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) marszałek województwa jest właściwy w sprawach:
1)    przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko;
2)    przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
3)    pozwolenia zintegrowanego  dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., 71).II.    Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:Wniosek o wydanie decyzji powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń w zakresie:

 • wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
 • wprowadzania ścieków do wód i do ziemi, 
 • wytwarzania odpadów,
 • poboru wód.

Wniosek składa podmiot prowadzący instalacje, zainteresowany ich nabyciem lub podejmujący realizację nowej instalacji.
 
Zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3, art. 208 ust. 2 oraz art. 221 ustawy Prawo ochrony środowiska, wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
1.    Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2.    Oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, jeżeli prowadzący oznaczone części instalacji, występują ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia,    
3.    Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
4.    Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
5.    Informację o tytule prawnym do instalacji,
6. Informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji, a w tym:
a)    czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
b)    określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
c)    opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym,
d)    określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
e)    aktualny stan jakości powietrza,
f)    określenie warunków meteorologicznych,
g)    wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,
7.    Ocenę stanu technicznego instalacji,
8.    Informację o rodzaju prowadzonej działalności,
9.    Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
10.    Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
11.    Informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
12.    Wielkość i źródła powstawania oraz miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia, w tym:
a)    wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,
b)    wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
c)    określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
d)    wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
e)    szczegółowy opis gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
f)    wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
13.    Informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
14.    Informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
15.    Wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
16.    Zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
17.    Proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań. Jeżeli spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik wiąże się z realizacją działań w okresie, na który ma być wydane pozwolenie informacja powinna zawierać:
a)  wskazanie i opis proponowanych działań,
b)    harmonogram realizacji działań w okresie obowiązywania pozwolenia; w przypadku planowanej realizacji określonego działania w okresie dłuższym niż rok jest wymagane wskazanie etapów tego działania w okresach nie dłuższych niż roczne oraz terminów realizacji tych etapów,
c)  przewidywane koszty realizacji poszczególnych działań,
d)  plan finansowania poszczególnych działań,
e) wskazanie uwarunkowań technicznych i ekonomicznych uzasadniających proponowany harmonogram realizacji działań,
18.    Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji, w tym usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów,
19.    Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
20.    Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
21.    Deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,
22.    Informację o oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
23.    Informację o istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
24.    Informację o proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich (wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N) oraz o oddziaływaniu zakładu na poszczególne rodzaje terenów (pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem, na cele mieszkaniowo-usługowe), a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
25.    Informację o prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
26.    Informację o prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie jest ona pobierana z ujęcia zakładowego wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego,
27.    Dane wymagane dla wniosku (w tym operatu wodnoprawnego) o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, określone w art. 407, 409 ustawy Prawo wodne - w przypadku, jeśli woda pobierana jest z ujęcia wyłącznie dla potrzeb instalacji objętej wnioskiem,
a w szczególności:
a)    wyszczególnienie celu i zakresu szczególnego korzystania z wód,
b)    wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
c)    wyszczególnienie rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania     z wód,
d)    wyszczególnienie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
e)    wyszczególnienie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
f)    charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
g)    ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,
h)    określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu (instalacji) na wody powierzchniowe i podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,
i)    wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz   odczytywania    jego wartości w miejscu korzystania z wód,
j)     wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód  podziemnych,
k)     planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,
l)     informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na  podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód,
m)    zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości,
n)    schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
o)    ilość pobieranej wody, w tym wód powierzchniowych - maksymalną ilość m3  na sekundę, średnią ilość m3 na dobę, maksymalna ilość m3 na godzinę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, a dla wód podziemnych maksymalną ilość m3  na sekundę, średnią ilość m3 na dobę, dopuszczalną ilość m3 na rok,
p)    opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,
q)    określenie rodzajów urządzeń służących do pomiaru poboru wód,
r)    określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody,
s)    terminy pobierania wody dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością,
t)    sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie   pierwotnym,
u)    sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych,
v)    informacje o sposobie prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu  zwierciadła wody w studni,
w)    określenie celów lub potrzeb, na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług wodnych wody podziemne lub powierzchniowe;
28.    Dane wymagane dla wniosku (w tym operatu wodnoprawnego) o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, określone w art. 407 ust. 2, 408 i 409 ustawy Prawo wodne – w przypadku, jeśli ścieki z instalacji objętej wnioskiem wprowadzane są bezpośrednio do wód lub do ziemi, a w szczególności:
a)    wyszczególnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
b)    wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
c)    wyszczególnienie rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania     z wód,
d)    wyszczególnienie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
e)    wyszczególnienie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
f)    charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
g)    charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym,
h)    ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,
a)    określenie wpływu korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,
i)    wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód,
j)    wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,
k)    planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód            oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania,
l)    informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
m)    plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości,
n)    zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
o)    schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
p)    schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych,
q)    schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
r)    określenie w m3 wielkości średniego dobowego, maksymalnego oraz dopuszczalnego rocznego zrzutu ścieków, z wyszczególnieniem zróżnicowania opisujących ich parametrów w okresach sezonowej zmienności, jeżeli taka występuje,
s)    określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających w ściekach lub, w przypadku ścieków przemysłowych, dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających,                   w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania,
t)    określenie stanu i składu ścieków przemysłowych wprowadzonych do systemów kanalizacji zbiorczej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych,
u)    wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane,
v)    opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
w)    opis instalacji i urządzeń służących do przygotowania osadów ściekowych do zagospodarowania,
x)    określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,
y)    określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym ścieki są wprowadzane do wód lub do ziemi,
z)    opis urządzeń służących do pobierania próbek ścieków, pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,
aa)    opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
bb)    informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych,
cc)    informację o terminach wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością,
dd)    opis przedsięwzięć i działań niezbędnych dla spełnienia warunków, o których mowa w art. 68, jeżeli te warunki znajdują zastosowanie,
ee)    informację o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi, lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo,
ff)    określenie rodzajów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wodnych wprowadza ścieki do wód lub do ziemi.
29.    Informację o proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku,
30.    Informację o spełnianiu wymagań najlepszej dostępnej techniki,
31.    Informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym w szczególności informacje dotyczące:
a)    stosowania substancji o małym potencjale zagrożeń,
b)    efektywnego wytwarzania oraz wykorzystania energii,
c)    zapewnienia racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
d)    stosowania technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
e)    rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
f)    wykorzystywania porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
g)    postępu naukowo-technicznego.
32.    Uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku odstępstwa od granicznych wielkości emisji lub jeżeli graniczne wielkości emisyjne nie zostały określone,
33.    Opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją,
34.    W przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:
a)    raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zawierający:

 • informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;
 • informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;
 • nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;
 • informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez akredytowane laboratorium,

b)    opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
c)  propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 Prawa ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, wniosek o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o:
1)    sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
2)    numerze REGON prowadzącego instalację;
3)    nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
4)    rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 Prawa ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne;
5)    rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 Prawa ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne;
6)    obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
7)    dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
8)    przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 Prawa ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
1) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
2) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku

- do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

Jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich. Do wniosku powinna być załączona także poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

W szczególności we wniosku należy wykazać, że w okresie obowiązywania pozwolenia, działalność prowadzonej instalacji nie powoduje i nie będzie powodować przekroczeń:
1) standardów emisyjnych ustanowionych w szczegółowych przepisach prawnych, jeżeli mają zastosowanie,
2) granicznych wielkości emisyjnych charakteryzujących najlepszą dostępną technikę,
3) standardów jakości środowiska, poza terenem, do którego wnioskujący ma tytuł prawny,
a w przypadku emisji hałasu – na terenach chronionych akustycznie w myśl rozporządzeń wykonawczych, lub poza obszarem ograniczonego użytkowania, jeżeli został ustanowiony, przy czym wypełnienie innych wymagań ustawy, w tym dotrzymanie norm emisyjnych, nie zwalnia z tego obowiązku,
4) standardów jakości środowiska na obszarze strefy przemysłowej oraz wartości odniesienia poza granicami strefy przemysłowej, jeżeli została utworzona.

    W przypadku gdy eksploatacja instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym obejmuje także działania z zakresu zbierania odpadów lub ich przetwarzania, to wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać także wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów określone w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach. Ponadto, jeżeli objęta wnioskiem działalność obejmuje procesy przetwarzania odpadów przez ich termiczne przekształcanie lub składowanie, do dokumentacji należy dołączyć świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. Dodatkowo do wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawierających elementy zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych poprzez ich unieszkodliwianie,  dołącza się: oryginały wyników badań mikrobiologicznych procesu unieszkodliwiania w danej instalacji lub urządzeniu z podaniem dokładnego opisu użytej metody badania lub kopie tych wyników potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz instrukcję obsługi instalacji lub urządzenia uwzględniającą wymagania dotyczące przeglądu technicznego.

Wniosek przedkłada się w dwóch egzemplarzach.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:


1)    dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
2)    streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
3)    dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej oraz skarbowej,
4)    zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
5)    kopię programu zapobiegania awariom, w przypadku zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, w przypadku zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,

III. Opłaty:


1.    Opłata rejestracyjna

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW:

BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

Wysokość opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183).
Zgodnie z rozporządzeniem wysokość opłaty rejestracyjnej, oblicza się według następującego wzoru:


O = B x  Wr / Wp

 

gdzie:
O -    oznacza wysokość opłaty
B - oznacza wysokość bazowej stawki opłaty dla danego rodzaju instalacji (podane
   w rozporządzeniu),
Wr - oznacza maksymalną (możliwą teoretyczną do osiągnięcia) wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji,
Wp - oznacza progową wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji danego rodzaju (podane w rozporządzeniu).
 

Jeżeli wielkość wskaźnika Wr jest mniejsza lub równa wielkości wskaźnika Wp to wysokość opłaty rejestracyjnej jest równa bazowej stawce opłaty

Wysokość opłaty rejestracyjnej nie może być wyższa niż 12 000 zł.


Opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwolenia. Opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.

2. Opłata skarbowa:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.
Wysokość opłaty wynosi:
a) wydanie pozwolenia 2011 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej
(z wyjątkiem działalności wykonywanej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców);
b) wydanie pozwolenia 506 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
c) przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego pozwolenia, jeżeli:
- dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50% stawki określonej od pozwolenia;
- treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia;Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Kielce

ING Bank Śląski nr konta 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000IV.    Miejsce załatwienia sprawy:Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: (041) 342-18-61,  fax: (041) 344-36-10
Oddział Pozwoleń Zintegrowanych i Sektorowych
pokój  434, 435, 437 oraz 438
Tel.: (0-41), 342-13-87, 342-15-06, 342-12-45 oraz 342-14-73


V. Termin załatwienia sprawy:


Wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego instalacje po raz pierwszy lub instalacje po istotnej zmianie powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W pozostałych przypadkach, zgodnie z Kpa, do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – do 2 miesięcy. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

VI. Podstawy prawne:


1.    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
2.    Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).
3.    Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).
4.    Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).
5.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
6.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).
7.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 71).

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Anna Małecka

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-14-73
adres e-mail: anna.malecka@sejmik.kielce.pl

Artykuł przeczytano: 2414 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 14 marca 2008, 09:55
Zmienił(a): Karolina Leder, 8 marca 2018, 09:17
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 8 marca 2018, 09:17
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 8 marca 2018
Wersja archiwalna z 6 marca 2018
Wersja archiwalna z 13 sierpnia 2015
Wersja archiwalna z 31 marca 2008
Wersja archiwalna z 14 marca 2008
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.