WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA TRANSPORT I KOMUNIKACJA Publiczny Transport Zbiorowy Dopłaty do biletów ulgowych Archiwum Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w krajowym...

Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w krajowym transporcie drogowym

Ostrzeżenie: Stara wersja artykułu!
 • Ten artykuł ma nowszą wersję dostępną tutaj

Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012r. poz. 1138, z późn. zm.).

Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są ze środków budżetu państwa.

Właściwość miejscową samorządu województwa ustala się według miejsca:

a) zamieszkania lub siedziby przewoźnika - w przypadku przewozów realizowanych na trasach wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa;

b) wykonywania przewozów - w przypadku przewozów niewykraczających poza obszar województwa.

Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nie uwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.

Samorządy województw przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich. na zasadach określonych w umowach zawartych między samorządem województwa a przewoźnikami.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego może podpisać umowy z przewoźnikami spełniającymi wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.).

Dopłaty przysługują wyłącznie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg.

 

Załączniki do wniosku o podpisanie umowy:

 1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym wraz z dołączonymi do nich kopiami: rozkładów jazdy, aktualnych cenników wszystkich obowiązujących cen biletów, zawierającymi również taryfikator i zasady stosowanych ulg. Kopie zezwoleń i rozkładów winny być potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający te dokumenty z podaniem daty potwierdzenia oraz podpisane i opieczętowane pieczęcią firmową Przewoźnika. Wraz z cennikami zawierającymi taryfikator i wykaz stosowanych ulg, Przewoźnik składa potwierdzenie zgłoszenia rzeczonych cenników do organu wydającego zezwolenie. Wymóg potwierdzenia za zgodność z oryginałem nie dotyczy dokumentów wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
 2. Wydruk z CEIDG/wydruk KRS.
 3. Kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób potwierdzoną przez organ wydający.
 4. Kopia wykazu pojazdów uwzględniający markę, numer rejestracyjny oraz liczbę miejsc potwierdzona przez organ wydający.
 5. Oświadczenie, że dokonuję sprzedaży biletów przy użyciu kas rejestrujących posiadających pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.
 6. Oświadczenie, że honoruję ulgi wymienione w:
  - ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.),
  - ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (j.t. Dz.U z 2017 r. poz. 2193),
  - ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.),
  - ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824 z późn. zm.),
  - ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205 poz. 1203 z późn. zm.).
 7. Oświadczenie, że prowadzę regularne przewozy autobusowe i nie otrzymuję dotacji na wykonywanie przewozów regularnych z Urzędów Gminnych właściwych dla realizowanych zezwoleń.
 8. Oświadczenie, że nie rozliczam dopłat do realizowanych przewozów pasażerskich w ramach wykonywanych kursów na liniach regularnych wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych na przewóz osób.
 9. Oświadczenie, że rozliczam/nie rozliczam dopłat dla przewozów pasażerskich realizowanych na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
 10. Oświadczenie, że pobieram/nie pobieram dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach autobusowych z innych województw (w przypadku pobierania dopłat należy określić z jakich województw i do jakich linii komunikacyjnych).
 11. Wykaz kas rejestrujących zawierający: typ/model kasy, numer unikatowy i fabryczny oraz numer ewidencyjny nadany przez Urząd Skarbowy (potwierdzony odpowiednim pismem właściwego Urzędu Skarbowego).
 12. Informacja przedstawiająca szacunkową, przewidywaną w skali roku wartość dopłat do biletów ulgowych, jaką miałby refundować Samorząd Województwa.
 13. Informacja z nazwą banku i numerem konta na które mają być przekazywane dopłaty

* oryginały dokumentów do wglądu

 

Złożenie wniosku o zawarcie umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych oraz przekazywania dopłat na warunkach wynikających z umowy wraz z wymaganymi załącznikami powoduje wszczęcie poniższej procedury:

 1. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym (wg Listy Sprawdzającej).
 2. W przypadku wystąpienia błędów skierowanie do przewoźnika pisma z informacją o konieczności poprawy/ uzupełnienia wniosku bądź załączników wraz z wyznaczeniem daty na dostarczenie poprawy.
 3. Nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. W przypadku dostarczenia poprawek - ponowne sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym (wg Listy Sprawdzającej).
 5. Urząd marszałkowski zastrzega sobie prawo do kontroli Przewoźników polegającej na sprawdzeniu, czy przewoźnik wykonuje regularny przewóz osób i czy wykonuje go zgodnie z posiadanymi zezwoleniami i ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz sprawdzeniu zgodności dokumentacji złożonej z wnioskiem o zawarcie umowy ze stanem faktycznym. Powyższe jest warunkiem obligatoryjnym dla przewoźników, z którymi Samorząd Województwa nie miał uprzednio zawartych umów określających zasady przekazywania dopłat.
 6. Przygotowanie umowy o dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych.
 7. Podpisanie umowy o dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych.

Umowa może zostać przedłużona na kolejny rok po złożeniu stosownego pisma w którym winna być zawarta prognozowana wielkość dopłat na rok kolejny.

 

Złożenie kompletnego wniosku powoduje wszczęcie procedury prowadzącej do podpisania umowy.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne organ działając na podstawie art. 64 § 2 Kpa wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni.

Nieusunięcie tych braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Wojewódzki Zarząd Transportu
ul. IX Wieków Kielc 4
25-516 Kielce

szczegółowych informacji udzielają:

główny specjalista - Grzegorz Świszczorowski e-mail: grzegorz.swiszczorowski@sejmik.kielce.pl
główny specjalista – Tomasz Plech e-mail: tomasz.plech@sejmik.kielce.pl
główny specjalista – Marcin Kosowicz e-mail: marcin.kosowicz@sejmik.kielce.pl
telefon: 41 248-18-00 w. 209 i 210
telefax: 41 248-18-00 w. 209 i 210

 


 Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Sebastian Skrzypiec

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
telefon: 41 248-18-00 w. 209 i 210
telefax: 41 248-18-00 w. 209 i 210

adres e-mail: sebastian.skrzypiec@sejmik.kielce.pl 

 

 Załączone pliki:

 1. Wzory załączników do umowy 2018
 2. Wniosek o zawarcie umowy na rok 2018
Artykuł przeczytano: 12894 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 16 stycznia 2014, 08:55
Zmienił(a): Karolina Leder, 19 grudnia 2018, 13:27
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 19 grudnia 2018, 13:27
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 4 grudnia 2019
Wersja archiwalna z 22 maja 2019
Wersja archiwalna z 1 marca 2019
Wersja archiwalna z 30 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 30 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 14 marca 2018
Wersja archiwalna z 8 lutego 2018
Wersja archiwalna z 6 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 18 kwietnia 2017
Wersja archiwalna z 18 kwietnia 2017
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2014
Wersja archiwalna z 3 kwietnia 2014
Wersja archiwalna z 3 kwietnia 2014
Wersja archiwalna z 14 marca 2014
Wersja archiwalna z 16 stycznia 2014
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.