WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA TRANSPORT I KOMUNIKACJA Publiczny Transport Zbiorowy Dopłaty do biletów ulgowych Archiwum Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w krajowym...

Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w krajowym transporcie drogowym

Ostrzeżenie: Stara wersja artykułu!
  • Ten artykuł ma nowszą wersję dostępną tutaj

Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012r. poz. 1138, z późn. zm.).

Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są ze środków budżetu państwa.

Właściwość miejscową samorządu województwa ustala się według miejsca:

a)      zamieszkania lub siedziby przewoźnika - w przypadku przewozów realizowanych na trasach wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa;

b)      wykonywania przewozów - w przypadku przewozów niewykraczających poza obszar województwa.

Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nie uwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.

Samorządy województw przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich. na zasadach określonych w umowach zawartych między samorządem województwa a przewoźnikami.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego może podpisać umowy z przewoźnikami spełniającymi wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.).

Dopłaty przysługują wyłącznie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg.

Złożenie wniosku o zawarcie umowy wraz z załącznikami powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego, którego efektem może być przygotowywanie umowy pomiędzy samorządem województwa, a wnioskodawcą. Przedmiotowa umowa określa zakres i szczegółowe zasady przekazywania przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych.

 

Załączniki do wniosku o podpisanie umowy:

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie* wszystkich posiadanych zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wraz z aktualnymi rozkładami jazdy i cennikami wszystkich rodzajów sprzedawanych biletów, zawierającymi również taryfikator i zasady stosowanych ulg.

2. Potwierdzoną kopię* zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Potwierdzoną kopię* zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

4. Potwierdzoną kopię* licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

5. Wykaz pojazdów uwzględniający markę, numer rejestracyjny oraz liczbę miejsc z podziałem na siedzące i stojące.

6. Oświadczenie, że dokonuję sprzedaży biletów przy użyciu kas rejestrujących posiadających pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych (w załączeniu potwierdzona kopia faktury zakupu urządzeń do rejestracji sprzedaży i dopłat, w przypadku zawierania umowy po raz pierwszy).

7. Oświadczenie, że honoruję ulgi wymienione w:

-        ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012r. poz. 1138, z późn. zm.),

-        ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.),

-        ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012 r. poz. 400 j.t.),

-        ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824),

-        ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. Nr 205 poz. 1203).

8. Oświadczenie, że prowadzę regularne przewozy autobusowe i nie otrzymuję dotacji na wykonywanie przewozów regularnych z Urzędów Gminnych właściwych dla realizowanych zezwoleń.

9.Oświadczenie, że nie rozliczam dopłat do realizowanych przewozów pasażerskich w ramach wykonywanych kursów na liniach regularnych wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych na przewóz osób.

10.Oświadczam, że rozliczam / nie rozliczam dopłat dla przewozów pasażerskich realizowanych na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

11. Oświadczenie, że pobieram / nie pobieram dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach autobusowych z innych województw (w przypadku pobierania należy określić z jakich województw i do jakich linii komunikacyjnych).

12. Wykaz kas rejestrujących zawierający: typ/model kasy, numer unikatowy i fabryczny oraz numer ewidencyjny nadany przez Urząd Skarbowy (potwierdzony odpowiednim pismem właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku zawierania umowy po raz pierwszy).

13. Informacja przedstawiająca szacunkową, przewidywaną w skali roku wartość dopłat do biletów ulgowych, jaką miałby refundować Samorząd Województwa.

14. Informacja z nazwą banku i numerem konta na które mają być przekazywane dopłaty.

* oryginały dokumentów do wglądu

 

Umowa może zostać przedłużona na kolejny rok po złożeniu stosownego pisma w którym winna być zawarta prognozowana wielkość dopłat na rok kolejny.

 

Złożenie kompletnego wniosku powoduje wszczęcie procedury prowadzącej do podpisania umowy.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne organ działając na podstawie art. 64 § 2 Kpa wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni.

Nieusunięcie tych braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Wojewódzki Zarząd Transportu

ul. Targowa 18

25-520 Kielce

 

szczegółowych informacji udziela:

inspektor - Grzegorz Świszczorowski grzegorz.swiszczorowski@sejmik.kielce.pl

telefon: 41 343-90-20

telefax: 41 343-90-60

 

Załączone pliki:

  1. Wzory załączników do umowy
  2. Wniosek o zawarcie umowy.
Artykuł przeczytano: 12870 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 16 stycznia 2014, 08:55
Zmienił(a): Karolina Leder, 14 stycznia 2015, 14:16
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 14 stycznia 2015, 14:16
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 4 grudnia 2019
Wersja archiwalna z 22 maja 2019
Wersja archiwalna z 1 marca 2019
Wersja archiwalna z 30 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 30 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 14 marca 2018
Wersja archiwalna z 8 lutego 2018
Wersja archiwalna z 6 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 18 kwietnia 2017
Wersja archiwalna z 18 kwietnia 2017
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2014
Wersja archiwalna z 3 kwietnia 2014
Wersja archiwalna z 3 kwietnia 2014
Wersja archiwalna z 14 marca 2014
Wersja archiwalna z 16 stycznia 2014
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.