WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA TRANSPORT I KOMUNIKACJA Publiczny Transport Zbiorowy Dopłaty do biletów ulgowych Archiwum Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w krajowym...

Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w krajowym transporcie drogowym

Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (j.t Dz. U. z 2018r. poz. 295).

 

Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są ze środków budżetu państwa.

Właściwość miejscową samorządu województwa ustala się według miejsca:

a) zamieszkania lub siedziby przewoźnika - w przypadku przewozów realizowanych na trasach wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa;

b) wykonywania przewozów - w przypadku przewozów niewykraczających poza obszar województwa.

 

Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nie uwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.

Samorządy województw przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich. na zasadach określonych w umowach zawartych między samorządem województwa a przewoźnikami.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego może podpisać umowy z przewoźnikami spełniającymi wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 295).

 

Dopłaty przysługują wyłącznie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg.

 Załączniki do wniosku o podpisanie umowy:

 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym wraz z dołączonymi do nich kopiami: rozkładów jazdy, aktualnych cenników wszystkich obowiązujących cen biletów, zawierającymi również taryfikator i zasady stosowanych ulg.

Kopie zezwoleń i rozkładów winny być potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający te dokumenty z podaniem daty potwierdzenia oraz podpisane i opieczętowane pieczęcią firmową Przewoźnika.

Wraz z cennikami zawierającymi taryfikator i wykaz stosowanych ulg, Przewoźnik składa potwierdzenie zgłoszenia rzeczonych cenników do organu wydającego zezwolenie. Wymóg potwierdzenia za zgodność z oryginałem nie dotyczy dokumentów wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

 • Wydruk z CEIDG/wydruk KRS
 • Kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób.
 • Kopia wykazu pojazdów uwzględniający markę, numer rejestracyjny oraz liczbę miejsc.
 • Oświadczenie, że dokonuję sprzedaży biletów przy użyciu kas rejestrujących posiadających pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.
 • Oświadczenie, że honoruję ulgi wymienione w:

-       ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 295),

-       ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (j.t. Dz.U z 2017 r. poz. 2193),

-       ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 276),

-       ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824 z późn. zm.),

-       ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 937).

 • Oświadczenie, że rozliczam/nie rozliczam dopłat dla przewozów pasażerskich realizowanych na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
 • Oświadczenie, że pobieram/nie pobieram dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach autobusowych z innych województw (w przypadku pobierania dopłat należy określić z jakich województw i do jakich linii komunikacyjnych).
 • Wykaz kas rejestrujących zawierający: typ/model kasy, numer unikatowy i fabryczny oraz numer ewidencyjny nadany przez Urząd Skarbowy.
 • Informacja przedstawiająca szacunkową, przewidywaną w skali roku wartość dopłat do biletów ulgowych, jaką miałby refundować Samorząd Województwa.
 • Informacja z nazwą banku i numerem konta na które mają być przekazywane dopłaty.

 

Złożenie wniosku o zawarcie umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych oraz przekazywania dopłat na warunkach wynikających z umowy wraz z wymaganymi załącznikami powoduje wszczęcie poniższej procedury:

 1. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym (wg Listy Sprawdzającej).
 2. W przypadku wystąpienia błędów skierowanie do przewoźnika pisma z informacją o konieczności poprawy/ uzupełnienia wniosku bądź załączników wraz z wyznaczeniem daty na dostarczenie poprawy.
 3. Nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. W przypadku dostarczenia poprawek - ponowne sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym (wg Listy Sprawdzającej).
 5. Urząd Marszałkowski zastrzega sobie prawo do kontroli Przewoźników polegającej na sprawdzeniu, czy przewoźnik wykonuje regularny przewóz osób i czy wykonuje go zgodnie z posiadanymi zezwoleniami i ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz sprawdzeniu zgodności dokumentacji złożonej z wnioskiem o zawarcie umowy ze stanem faktycznym. Powyższe jest warunkiem obligatoryjnym dla przewoźników, z którymi Samorząd Województwa nie miał uprzednio zawartych umów określających zasady przekazywania dopłat.
 6. Przygotowanie umowy o dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych.
 7. Podpisanie umowy o dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych.

Złożenie kompletnego wniosku powoduje wszczęcie procedury prowadzącej do podpisania umowy.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne organ działając na podstawie art. 64 § 2 Kpa wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni.

Nieusunięcie tych braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Wojewódzki Zarząd Transportu

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

 

Szczegółowych informacji udzielają:

główny specjalista - Grzegorz Świszczorowski e-mail: grzegorz.swiszczorowski@sejmik.kielce.pl
główny specjalista – Tomasz Plech e-mail: tomasz.plech@sejmik.kielce.pl
główny specjalista – Marcin Kosowicz e-mail: marcin.kosowicz@sejmik.kielce.pl
telefon: 41 248-18-00 w. 209 i 210
telefax: 41 248-18-00 w. 209 i 210

Załączniki:

 • Wniosek o zawarcie umowy na 2019 r. (PDF)
 • Oświadczenie Wnioskodawcy na rok 2019 r. (Word)
 • Oświadczenie o formie prawnej na rok 2019 r. (Word)
 • Oświadczenie o MŚP na rok 2019 r. (Word)
 • Wzory podpisu i biletu miesięcznego na rok 2019 (Word)
 • Wzory załączników do umowy 2019 (PDF)
 • Wzory załączników do umowy 2019 (Excel)
 • Wzór Umowy 2019
Artykuł przeczytano: 13100 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 16 stycznia 2014, 08:55
Zmienił(a): Kazimierz Bielny, 4 grudnia 2019, 11:15
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 4 grudnia 2019, 11:15
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 4 grudnia 2019
Wersja archiwalna z 22 maja 2019
Wersja archiwalna z 1 marca 2019
Wersja archiwalna z 30 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 30 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 19 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 14 marca 2018
Wersja archiwalna z 8 lutego 2018
Wersja archiwalna z 6 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2017
Wersja archiwalna z 18 kwietnia 2017
Wersja archiwalna z 18 kwietnia 2017
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 5 grudnia 2014
Wersja archiwalna z 3 kwietnia 2014
Wersja archiwalna z 3 kwietnia 2014
Wersja archiwalna z 14 marca 2014
Wersja archiwalna z 16 stycznia 2014
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.