Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
(bip.sejmik.kielce.pl)

Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w krajowym transporcie drogowym

Kategoria: Archiwum

Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (j.t Dz. U. z 2018r. poz. 295).

 

Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są ze środków budżetu państwa.

Właściwość miejscową samorządu województwa ustala się według miejsca:

a) zamieszkania lub siedziby przewoźnika - w przypadku przewozów realizowanych na trasach wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa;

b) wykonywania przewozów - w przypadku przewozów niewykraczających poza obszar województwa.

 

Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nie uwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.

Samorządy województw przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich. na zasadach określonych w umowach zawartych między samorządem województwa a przewoźnikami.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego może podpisać umowy z przewoźnikami spełniającymi wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 295).

 

Dopłaty przysługują wyłącznie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg.

 Załączniki do wniosku o podpisanie umowy:

 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym wraz z dołączonymi do nich kopiami: rozkładów jazdy, aktualnych cenników wszystkich obowiązujących cen biletów, zawierającymi również taryfikator i zasady stosowanych ulg.

Kopie zezwoleń i rozkładów winny być potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający te dokumenty z podaniem daty potwierdzenia oraz podpisane i opieczętowane pieczęcią firmową Przewoźnika.

Wraz z cennikami zawierającymi taryfikator i wykaz stosowanych ulg, Przewoźnik składa potwierdzenie zgłoszenia rzeczonych cenników do organu wydającego zezwolenie. Wymóg potwierdzenia za zgodność z oryginałem nie dotyczy dokumentów wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

 • Wydruk z CEIDG/wydruk KRS
 • Kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób.
 • Kopia wykazu pojazdów uwzględniający markę, numer rejestracyjny oraz liczbę miejsc.
 • Oświadczenie, że dokonuję sprzedaży biletów przy użyciu kas rejestrujących posiadających pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.
 • Oświadczenie, że honoruję ulgi wymienione w:

-       ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 295),

-       ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (j.t. Dz.U z 2017 r. poz. 2193),

-       ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 276),

-       ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824 z późn. zm.),

-       ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 937).

 • Oświadczenie, że rozliczam/nie rozliczam dopłat dla przewozów pasażerskich realizowanych na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
 • Oświadczenie, że pobieram/nie pobieram dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach autobusowych z innych województw (w przypadku pobierania dopłat należy określić z jakich województw i do jakich linii komunikacyjnych).
 • Wykaz kas rejestrujących zawierający: typ/model kasy, numer unikatowy i fabryczny oraz numer ewidencyjny nadany przez Urząd Skarbowy.
 • Informacja przedstawiająca szacunkową, przewidywaną w skali roku wartość dopłat do biletów ulgowych, jaką miałby refundować Samorząd Województwa.
 • Informacja z nazwą banku i numerem konta na które mają być przekazywane dopłaty.

 

Złożenie wniosku o zawarcie umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych oraz przekazywania dopłat na warunkach wynikających z umowy wraz z wymaganymi załącznikami powoduje wszczęcie poniższej procedury:

 1. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym (wg Listy Sprawdzającej).
 2. W przypadku wystąpienia błędów skierowanie do przewoźnika pisma z informacją o konieczności poprawy/ uzupełnienia wniosku bądź załączników wraz z wyznaczeniem daty na dostarczenie poprawy.
 3. Nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. W przypadku dostarczenia poprawek - ponowne sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym (wg Listy Sprawdzającej).
 5. Urząd Marszałkowski zastrzega sobie prawo do kontroli Przewoźników polegającej na sprawdzeniu, czy przewoźnik wykonuje regularny przewóz osób i czy wykonuje go zgodnie z posiadanymi zezwoleniami i ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz sprawdzeniu zgodności dokumentacji złożonej z wnioskiem o zawarcie umowy ze stanem faktycznym. Powyższe jest warunkiem obligatoryjnym dla przewoźników, z którymi Samorząd Województwa nie miał uprzednio zawartych umów określających zasady przekazywania dopłat.
 6. Przygotowanie umowy o dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych.
 7. Podpisanie umowy o dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych.

Złożenie kompletnego wniosku powoduje wszczęcie procedury prowadzącej do podpisania umowy.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne organ działając na podstawie art. 64 § 2 Kpa wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni.

Nieusunięcie tych braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Wojewódzki Zarząd Transportu

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

 

Szczegółowych informacji udzielają:

główny specjalista - Grzegorz Świszczorowski e-mail: grzegorz.swiszczorowski@sejmik.kielce.pl
główny specjalista – Tomasz Plech e-mail: tomasz.plech@sejmik.kielce.pl
główny specjalista – Marcin Kosowicz e-mail: marcin.kosowicz@sejmik.kielce.pl
telefon: 41 248-18-00 w. 209 i 210
telefax: 41 248-18-00 w. 209 i 210

Załączniki:

 • Wniosek o zawarcie umowy na 2019 r. (PDF)
 • Oświadczenie Wnioskodawcy na rok 2019 r. (Word)
 • Oświadczenie o formie prawnej na rok 2019 r. (Word)
 • Oświadczenie o MŚP na rok 2019 r. (Word)
 • Wzory podpisu i biletu miesięcznego na rok 2019 (Word)
 • Wzory załączników do umowy 2019 (PDF)
 • Wzory załączników do umowy 2019 (Excel)
 • Wzór Umowy 2019
Załączone pliki:
Nazwa pliku
Opis pliku
Typ Rozmiar Data dodania Pobrany
01. Wniosek o zawarcie umowy na rok 2019
PDF 283.7 Kb 19 grudnia 2018 473 raz(y)
02. Oświadczenia Wnioskodawcy na rok 2019
DOCX 19.68 Kb 19 grudnia 2018 417 raz(y)
03. Oświadczenie o formie prawnej na rok 2019
DOCX 27.26 Kb 19 grudnia 2018 310 raz(y)
04. Oświadczenie o MSP na rok 2019
DOCX 35.89 Kb 19 grudnia 2018 334 raz(y)
05. Wzory załączników do umowy 2019 (Excel)
DOCX 238.41 Kb 30 stycznia 2019 634 raz(y)
06. Wzory załączników do umowy 2019
PDF 1.15 Mb 30 stycznia 2019 565 raz(y)
07. Wzory podpisu i biletu miesięcznego do umowy na rok 2019
DOCX 14.16 Kb 19 grudnia 2018 356 raz(y)
08. Umowa WZÓR 2019
PDF 361.65 Kb 30 stycznia 2019 474 raz(y)
09.Broszura
PDF 5.34 Mb 22 maja 2019 148 raz(y)
Artykuł przeczytano: 12887 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 16 stycznia 2014, 08:55
Zmienił(a): Kazimierz Bielny, 4 grudnia 2019, 11:15
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 4 grudnia 2019, 11:15
 
Ścieżka artykułu:
bip.sejmik.kielce.pl/STRONA GŁÓWNA TRANSPORT I KOMUNIKACJA Publiczny Transport Zbiorowy Dopłaty do biletów ulgowych Archiwum Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w krajowym...
bip.sejmik.kielce.pl
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.