WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Regulamin pracy komisji przetargowej

Ostrzeżenie: Stara wersja artykułu!
  • Ten artykuł ma nowszą wersję dostępną tutaj
REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej – powołanej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, badania i oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w sprawie każdorazowego powołania Komisji Przetargowej (do postępowania nie przekraczającego równowartości kwoty 60.000 euro i powyżej tej kwoty)
1.1 Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania
1.2 Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177) zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu
1.3 Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji
1.4 Członkowie Komisji oraz kierownik jednostki rozpoczynając pracę po dokonaniu otwarcie ofert i sporządzeniu druku ZP – 12, składają do Przewodniczącego pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art.17 ustawy – druk ZP – 11

2. Do zadań Komisji należy:
2.1 Udział w sporządzaniu Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2.2 Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji
2.3 Prowadzenie negocjacji i rokowań z Wykonawcami, Wykonawcami przypadku, gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji
2.4 Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu
2.5 Dokonanie oceny, czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki
2.6 Dokonanie badania i oceny ofert i przedstawienie Kierownikowi jednostki propozycji wykluczenia, odrzucenia oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
2.7 Przedstawienie Kierownikowi jednostki propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej, spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:
• uchyla się od podpisania umowy
• nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2.8 Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych w związku z czynnościami podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.
2.9 Komisja zakończy działalność w dniu podpisania umowy.

3. W trakcie badania i oceny złożonych ofert Komisja określi, czy wszystkie oferty:
• odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
• nie zawierają oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.
- w przypadku ich stwierdzenia Komisja poprawia te omyłki zgodnie
z art.88 ustawy, zawiadamiając o tym fakcie oferenta.• w oparciu o dane zawarte w załączniku wg druku ZP – 13 lub ZP – 14 Komisja dokona oceny spełnienia warunków wymaganych przez Wykonawców
• w przypadku wykluczenia oferty, komisja sporządzi druk ZP – 15
• w przypadku odrzucenia którejś z ofert, Komisja zamieści uzasadnienie odrzucenia na załączniku wg druku ZP – 16
• członkowie Komisji dokonują indywidualnej oceny złożonych ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na druku ZP – 17, jeśli kryteria wyboru nie są określone wzorami.
• Wykorzystując wyniki indywidualnej oceny ofert lub przelicznik z wzorów, Komisja sporządzi streszczenie i porównanie złożonych ofert na załączniku wg druku ZP – 18.
W przypadku wniesionych protestów lub odwołań Komisja sporządzi druk ZP – 19.
4. Komisja sporządza protokół z postępowania na druku ZP – 1 lub ZP – 2 w zależności
od wartości zamówienia.
5. Po podpisaniu protokołu postępowania przez Komisję i jego zatwierdzeniu przez Kierownika jednostki, wyniki postępowania podaje się do publicznej wiadomości i niezwłocznie powiadamia się na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
6. W przypadku wniesienia protestu, Komisja zawiesi postępowanie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu w danym postępowaniu.

Załączone pliki:

Nazwa pliku Typ Rozmiar Data dodania Pobrany
Regulamin pracy komisji przetargowej 2006r. PDF52.82 Kb18 grudnia 2006140 raz(y)
Artykuł przeczytano: 1122 raz(y)
Wprowadził(a): Łukasz Płusa, 4 listopada 2004, 12:41
Zmienił(a): Łukasz Płusa, 4 listopada 2004, 12:43
Zatwierdził(a): Paweł Krajewski, 15 listopada 2004, 10:10
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 18 grudnia 2006
Wersja archiwalna z 4 listopada 2004
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.