WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Organizacja pracy szkoły

INFORMACJA

O ORGANIZACJI PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W CZARNIECKIEJ GÓRZE

 Zespół Szkół Specjalnych przy ŚCR działa w oparciu o :

1. Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo - wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U z 31 sierpnia 2017r., poz. 1654).

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. "Prawo oświatowe" (Art. 128,art.129)

3. Ustawa Karta Nauczyciela

4. Rozporządzenie MEN z dn. 25 sierpnia 2017 r .w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji( Dz. U z 31 sierpnia 2017 r., poz. 1646, §14 pkt.8 )

5. Statut ZSS

6. Kontakt ze szkołą:

 • Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Czarniecka Góra 43; 26-220 Stąporków

Dyrektor: mgr Teresa Teper

Wicedyrektor: mgr Dorota Ciupińska

Tel./fax (41) 3724938

e-mail: zssczarnieckagora@wp.pl

Więcej informacji na stronie: www.zssczarnieckagora.hekko2.pl

 Wszystkie działania dydaktyczne  i opiekuńczo-wychowawcze podejmowane w naszej placówce mają na celu wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zapewnienie im ciągłości nauczania.

 • Zespół Szkół Specjalnych jest placówką, która obejmuje zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi dzieci przebywające na leczeniu i rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz Oddział Psychiatrii Dziecięcej w Kielcach ul. Kusocińskiego 59.
 • Jesteśmy placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą i wychowującą dzieci w oddziale przedszkolnym, zespole rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej, w liceum oraz zapewniającą opiekę i wychowanie w Zespole Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.
 • Uczeń po przyjęciu do szkoły podstawowej lub liceum zobowiązany jest dostarczyć:

- zaświadczenie z informacją o klasie do której uczęszcza i pełną  nazwą  szkoły macierzystej;

- tematykę zajęć z poszczególnych przedmiotów, która będzie realizowana w czasie pobytu w ŚCR i ŚCP;

- orzeczenie lub opinię publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, jeśli takie posiada.

 • Uczeń w czasie pobytu w Zespole realizuje obowiązek szkolny zgodnie z dokumentacją dostarczoną ze szkoły macierzystej, która powinna zawierać wykaz obowiązujących go przedmiotów oraz ich tematykę.
 • Uczeń szkoły ponadpodstawowej, innej niż liceum ogólnokształcące, realizuje w Zespole programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.
 • Uczeń, który nie realizuje treści programowych z danego przedmiotu, uczestniczy w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w ZPZW. Informujemy, że w procesie nauczania i wychowania uwzględniamy uwagi lekarza prowadzącego i dostosowujemy wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów i wychowanków.
 • W placówce podejmowane są działania wychowawcze mające na celu przyspieszenie procesu aklimatyzacji uczniów w nowym środowisku. Organizuje się wiele zajęć pozalekcyjnych integrujących grupę rówieśniczą oraz umożliwiających rozwój zainteresowań. Wychowankowie mogą współdecydować o sposobie spędzania czasu wolnego. Mają możliwość udziałuw życiu kulturalnym i społecznym szkoły. Redagują i wydają co miesiąc gazetkę szkolną Kurier Sanatoryjny.
 • Wymagana jest  pisemna zgoda rodziców na zamieszczanie wizerunków uczniów i wychowanków na stronie internetowej Zespołu.
 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli dydaktyków i nauczycieli wychowawców stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 • Ocena zachowania oraz frekwencja jest przekazywana wraz z ocenami cząstkowymi uzyskanymi przez uczniów w czasie leczenia do ich szkół macierzystych.
Artykuł przeczytano: 141 raz(y)
Wprowadził(a): Piotr Duda, 8 maja 2019, 11:07
Zmienił(a): Piotr Duda, 8 maja 2019, 11:07
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 8 maja 2019, 11:26
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 8 maja 2019
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.