WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Radni Województwa Świętokrzyskiego

Ostrzeżenie: Stara wersja artykułu!
  • Ten artykuł ma nowszą wersję dostępną tutaj
Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2.000.000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500.000 mieszkańców. Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy: - stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:

a) statutu województwa,
b) zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
c) zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

- uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz programów wojewódzkich,
- uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
- podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
- uchwalanie budżetu województwa,
- określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,
- rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa, - podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa,
- uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
- podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa",
- podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
- wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa,
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt 2,
- powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa,
- podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym,
e) tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
f) tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

- podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
- podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa,
- uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.

Uchwały sejmiku województwa zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

  1. Kowalczyk Tadeusz - Przewodniczący Sejmiku
  2. Żurek Józef - Wiceprzewodniczący Sejmiku
  3. Zawierucha-Rubak Alfreda - Wiceprzewodnicząca Sejmiku
  4. Adamczak Józef
  5. Bąk Józef
  6. Berens Wacław
  7. Bogusławski Marek
  8. Borzęcki Wojciech 

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2.000.000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500.000 mieszkańców. Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy: - stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:

a) statutu województwa,
b) zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
c) zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

- uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz programów wojewódzkich,
- uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
- podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
- uchwalanie budżetu województwa,
- określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,
- rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa, - podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa,
- uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
- podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa",
- podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
- wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa,
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt 2,
- powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa,
- podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym,
e) tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
f) tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

- podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
- podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa,
- uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.

Uchwały sejmiku województwa zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

Radni Województwa Świętokrzyskiego:

1.      Kowalczyk Tadeusz - Przewodniczący Sejmiku

2.      Żurek Józef - Wiceprzewodniczący Sejmiku

Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i  Współpracy z Zagranicą

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Przewodniczący komisji

Komisja Samorządu Terytorialnego

3.      Zawierucha-Rubak Alfreda - Wiceprzewodnicząca Sejmiku  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Zastępca przewodniczącego komisji

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

4.      Adamczak Józef
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

5.      Bąk Józef

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Komisja Rewizyjna

6.      Berens Wacław 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – Zastępca przewodniczącego komisji

7.      Błajszczak Andrzej

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

8.      Bogusławski Marek

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – Przewodniczący komisji

9.      Borzęcki Wojciech 

Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący komisji

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Komisja Rewizyjna

10.  Duda Barbara

Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i  Współpracy z Zagranicą

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Samorządu Terytorialnego

Komisja Statutowa

11.  Dziekan Krzysztof

  Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i  Współpracy z Zagranicą – Zastępca przewodniczącego komisji

Komisja Rewizyjna

12.  Gębski Mieczysław

Komisja Samorządu Terytorialnego – Zastępca przewodniczącego komisji

Komisja Rewizyjna

Komisja Statutowa

13.  Gos Marek Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji

14.  Grabowski Józef

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Rewizyjna – Zastępca przewodniczącego komisji

15.  Janiszewski Lech Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

16.  Jarubas Adam Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

17.  Koza Janusz

Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i  Współpracy z Zagranicą

Komisja Budżetu i Finansów

18.  Kurek Wojciech

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Samorządu Terytorialnego

Komisja Statutowa

19.  Kwiecień Józef

Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i  Współpracy z Zagranicą

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska – Przewodniczący komisji

20.  Marczewski Sławomir

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

21.  Moskal Bogusław

Komisja Budżetu i Finansów – Zastępca przewodniczącego komisji

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Komisja Rewizyjna – Przewodniczący komisji

22.  Nowak Andrzej

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska – Zastępca przewodniczącego komisji

Komisja Rewizyjna

Komisja Statutowa

23.  Perz Marcin Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i  Współpracy z Zagranicą

Komisja Budżetu i Finansów

24.  Przygodzki Jarosław

Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i  Współpracy z Zagranicą – Przewodniczący komisji.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

25.  Skibiński Janusz

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Samorządu Terytorialnego

26.  Suchański Jerzy

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Samorządu Terytorialnego

27.  Szaginian Grigor

Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i  Współpracy z Zagranicą

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Samorządu Terytorialnego

28.  Szlęk Agnieszka

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Samorządu Terytorialnego – Przewodnicząca komisji

29.  Woszczyna Wiesław

Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i  Współpracy z Zagranicą

Komisja Samorządu Terytorialnego

30.  Wrzałka Zdzisław Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego 

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Barbara Chrzęszczyk

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
telefon: 041-342-12-17
telefax: 041-344-90-36
adres poczty elektronicznej: chrzeszczyk@sejmik.kielce.pl

Artykuł przeczytano: 41549 raz(y)
Wprowadził(a): Ziemowit Ciupa, 7 lipca 2003, 14:58
Zmienił(a): Ewa Turas, 4 lutego 2010, 16:08
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 4 lutego 2010, 16:08
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 7 lipca 2010
Wersja archiwalna z 7 lipca 2010
Wersja archiwalna z 26 lutego 2010
Wersja archiwalna z 4 lutego 2010
Wersja archiwalna z 4 lutego 2010
Wersja archiwalna z 10 lipca 2009
Wersja archiwalna z 22 maja 2009
Wersja archiwalna z 28 kwietnia 2009
Wersja archiwalna z 17 lipca 2008
Wersja archiwalna z 17 lipca 2008
Wersja archiwalna z 3 stycznia 2008
Wersja archiwalna z 22 listopada 2007
Wersja archiwalna z 26 stycznia 2007
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2007
Wersja archiwalna z 28 listopada 2006
Wersja archiwalna z 27 listopada 2006
Wersja archiwalna z 25 września 2006
Wersja archiwalna z 25 września 2006
Wersja archiwalna z 6 stycznia 2006
Wersja archiwalna z 6 grudnia 2005
Wersja archiwalna z 22 listopada 2005
Wersja archiwalna z 3 września 2004
Wersja archiwalna z 8 lipca 2004
Wersja archiwalna z 10 lutego 2004
Wersja archiwalna z 7 lipca 2003
Wersja archiwalna z 7 lipca 2003
Wersja archiwalna z 7 lipca 2003
Wersja archiwalna z 7 lipca 2003
Wersja archiwalna z 7 lipca 2003
Wersja archiwalna z 7 lipca 2003
Wersja archiwalna z 7 lipca 2003
Wersja archiwalna z 7 lipca 2003
Wersja archiwalna z 7 lipca 2003
Wersja archiwalna z 7 lipca 2003
Wersja archiwalna z 7 lipca 2003
 
copyrights @ 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.