WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA URZĄD Departamenty Departament Ochrony Zdrowia

Departament Ochrony Zdrowia

Dyrektor Departamentu:

Bogumiła Niziołek

tel. 41/ 342-10-36

e-mail: bogumila.niziolek@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Krzysztof Ołownia 

tel. 41/ 342-10-36

e-mail: krzysztof.olownia@sejmik.kielce.pl

 

§ 46. W skład Departamentu Ochrony Zdrowia wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

symbol

1)

Oddział Nadzoru i Organizacji Ochrony Zdrowia

OZ-I

2)

Oddział Ekonomiki Ochrony Zdrowia

OZ-II

3)

Oddział Polityki Zdrowotnej i Zdrowia Publicznego

OZ-III

4)

Wieloosobowe Stanowisko ds. Staży i Stypendiów

OZ-IV

 

§ 47.  Departamentem Ochrony Zdrowia kieruje dyrektor przy pomocy jednego zastępcy.

§ 48.   Do zakresu działania Departamentu Ochrony Zdrowia należy w szczególności:

1) wykonywanie obowiązków podmiotu tworzącego dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, podległych Województwu Świętokrzyskiemu, zwanych dalej podmiotami leczniczymi,

2) wykonywanie analiz bieżących oraz okresowych ocen sytuacji ekonomiczno-finansowej podległych podmiotów leczniczych,
3) prowadzenie spraw związanych z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pożyczkami udzielonymi z budżetu Województwa w zakresie ochrony zdrowia,
4) prowadzenie spraw związanych z organizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
5) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim,
6) prowadzenie spraw z zakresu medycyny i psychologii transportu, w tym: prowadzenie stosownych ewidencji i rejestru oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń do kierowania pojazdem oraz przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

8) inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia,

9) analiza programów naprawczych oraz innych dokumentów dotyczących planów inwestycyjnych przekładanych przez podległe podmioty lecznicze w szczególności w zakresie ich zgodności z obowiązującymi krajowymi kierunkami rozwoju ochrony zdrowia oraz priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej,

10) współpraca z podmiotami właściwymi do opracowywania i aktualizacji regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz regionalnych priorytetów polityki zdrowotnej,

11) udział w pracach Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia oraz współpraca z departamentem właściwym do realizacji zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego w przygotowaniu materiałów wymaganych przez Komitet,

12) wdrażanie na poziomie regionalnym krajowych dokumentów strategicznych z zakresu zdrowia publicznego, opracowywanie właściwych dokumentów regionalnych wynikających z tych programów oraz monitorowanie ich efektów,

13) opracowywanie i wdrażanie oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej, w tym regionalnych programów polityki zdrowotnej, wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa,

14) opracowywanie, monitoring i realizacja programów wojewódzkich w szczególności w obszarze: ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji zdrowia, przeciwdziałania wykluczeniu w zakresie zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innych programów w obszarze polityki zdrowotnej,

15) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na terenie województwa,

16) współpraca z organizacjami pozarządowymi związana z realizacją zadań Województwa z zakresu zdrowia publicznego,

17) współpraca z departamentami merytorycznymi w zakresie opracowania, wdrażania i aktualizacji regionalnych dokumentów strategicznych w obszarze ochrony zdrowia,

18) przeprowadzanie kontroli w podległych podmiotach leczniczych w zakresie wynikającym z ustawy o działalności leczniczej, w tym kontroli wydatkowania środków dotacji z budżetu Województwa,

19) przeprowadzanie kontroli realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na wsparcie zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

20) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,

21) realizacja zadań samorządu województwa wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

22) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz nadzór nad realizacją zadań przez WOTUW w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych,

23) wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu,

24) przygotowywanie dokumentów dotyczących przeprowadzenia procedury ustalającej warunki zatrudnienia oraz procedury powoływania i odwoływania na stanowisko dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w odniesieniu do których nadzór w imieniu Zarządu Województwa sprawuje dyrektor departamentu.

 

 

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek organizacyjnych Województwa, w odniesieniu do których nadzór, w imieniu Zarządu Województwa, sprawują dyrektorzy departamentów lub równorzędnych komórek organizacyjnych:

Dyrektor Departamentu Zdrowia:

  1. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
  2. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
  3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
  4. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
  5. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
  6. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
  7. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,
  8. Regionalne Centrum Naukowo -Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim.

 

 

 

Osoba, która odpowiada/wytworzyła za informację:
Katarzyna Kutwin

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
telefon: 41/ 342-16-75
e-mail: katarzyna.kutwin@sejmik.kielce.pl

 

Artykuł przeczytano: 3296 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 6 marca 2019, 14:28
Zmienił(a): Ewa Turas, 21 grudnia 2021, 11:32
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 21 grudnia 2021, 11:32
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 21 grudnia 2021
Wersja archiwalna z 26 maja 2021
Wersja archiwalna z 7 września 2020
Wersja archiwalna z 27 lutego 2020
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 4 września 2019
Wersja archiwalna z 29 sierpnia 2019
Wersja archiwalna z 26 sierpnia 2019
Wersja archiwalna z 26 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 26 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 3 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 8 marca 2019
Wersja archiwalna z 6 marca 2019
 
copyrights @ 2012 - 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.