WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA URZĄD Departamenty Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

 

Dyrektor Departamentu:

Elżbieta Korus

tel. 41/ 342-12-42

e-mail: elzbieta.korus@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Arkadiusz Ślipikowski

tel. 41/ 342-12-42

e-mail: arkadiusz.slipikowski@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Anna Sokołowska-Smołkowska

tel. 41/248-17-00

fax 41 362-59-25 wew.712

e-mail: anna.sokolowska-smolkowska@sejmik.kielce.pl

 


§ 89. W skład Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, działającego na prawach departamentu, wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

symbol

1)

Oddział Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny

ROPS-I

2)

Oddział Projektów i Funduszy

ROPS-II

3)

Oddział Profilaktyki, Rehabilitacji i Współpracy z NGO

ROPS-III

4)

Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

ROPS-IV

5)

Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych

ROPS-V

 

 

 

 

 

 

 

§ 90. Ośrodkiem kieruje dyrektor przy pomocy: dwóch zastępców, (w tym jeden z zastępców pełnić będzie jednocześnie funkcję dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej).

§ 91. Do zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w szczególności należy:

1) opracowywanie, aktualizowanie, monitorowanie, koordynowanie oraz realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej,
2) organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy i integracji społecznej oraz współpraca z Kolegium Służb Społecznych,
3) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
4) opracowywanie, monitoring realizacja programów wojewódzkich w szczególności w zakresie: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz innych programów w obszarze polityki społecznej,
5) monitorowanie i analizowanie zjawisk problemów społecznych w regionie,
6) nadzór nad podległymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
7) prowadzenie badań społecznych, a w szczególności diagnozowanie, monitoring problemów społecznych występujących w regionie, sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej oraz rozpoznawanie przyczyn ubóstwa w województwie,
8) realizacja zadań samorządu województwa wynikających:
a) z ustawy o pomocy społecznej,
b) z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
d) z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
9) współpraca, w tym zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w szczególności z zakresu: rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, pomocy społecznej, seniorów, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ekonomii społecznej,
10) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań,
11) realizacja zadań w zakresie polityki konsumenckiej i ochrony interesów konsumenckich,
12) współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy i kontrola w ramach wykonywania czynności nadzoru nad bieżącą działalnością wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej,
13) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia i nadzór nad realizacją zadań przez WOTUW w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych,
14) wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%alkoholu,
15) opracowanie, współtworzenie i realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
16) koordynowanie działań na rzecz osób starszych służących ich aktywizacji i wsparciu,
17) koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie,
18) organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
19) organizowanie i prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
20) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego,
21) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
22) realizacja zadań wynikających z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi,
23) przedkładanie Zarządowi Województwa sprawozdań z działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej oraz ośrodka adopcyjnego, a także przedstawianie planów działań tych jednostek na kolejny rok,
24) nadzór w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nad merytoryczną i finansową działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
25) obsługa kontaktów Marszałka i Zarządu Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ekonomii społecznej,
26) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, związkami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami.
27) współpraca i obsługa administracyjna z utworzoną przy Marszałku:
a) Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych,
b) Radą Działalności Pożytku Publicznego,
c) Wojewódzką Społeczną Radą Seniorów,

będących organami opiniodawczo-doradczymi.

§    92. Świętokrzyskim Ośrodkiem Adopcyjnym kieruje zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
§    93. Do zadań Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w szczególności należy:

1)    gromadzenie infom1acji o dzieciach, które mogą być przysposobione i współpraca w tym przedmiocie z wydziałami rodzinnymi sądów, podmiotami leczniczymi, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
2)    prowadzenie wojewódzkiego banku danych o dzieciach z terenu województwa oczekujących na przysposobienie,
3)    kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia,
4)    dobór rodziny przysposabiającej, właściwej ze względu na potrzeby dziecka,
5)    współpraca z ośrodkami prowadzącymi wojewódzkie banki danych i ośrodkami prowadzonymi centralne banki danych,
6)    prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej oraz wspieranie psychologiczno­-pedagogiczne dla kandydatów do przysposobienia,
7) sporządzanie opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów do przysposobienia dziecka oraz opinii w sprawach dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinie przysposabiającej,
8) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, wydawanie świadectw ich ukończenia,
9) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób, które przysposobiły dziecko,
10) zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno­
położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu,
11)prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, dyrektora placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń,
12) promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka.

 

 

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek organizacyjnych Województwa, w odniesieniu do których nadzór, w imieniu Zarządu Województwa, sprawują dyrektorzy departamentów lub równorzędnych komórek organizacyjnych:

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

  1. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

 

 

 

Osoba, która odpowiada/wytworzyła za informację:
Katarzyna Kutwin

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
telefon: 41/ 342-16-75
e-mail: katarzyna.kutwin@sejmik.kielce.pl

 

 

 

Artykuł przeczytano: 2718 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 6 marca 2019, 13:10
Zmienił(a): Ewa Turas, 7 września 2020, 09:23
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 7 września 2020, 09:23
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 7 września 2020
Wersja archiwalna z 27 lutego 2020
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 29 sierpnia 2019
Wersja archiwalna z 26 sierpnia 2019
Wersja archiwalna z 16 lipca 2019
Wersja archiwalna z 26 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 26 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 3 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 3 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 3 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 3 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 16 kwietnia 2019
Wersja archiwalna z 8 marca 2019
Wersja archiwalna z 6 marca 2019
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.