WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji przetargowej

Załącznik nr 1

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOMISJI

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Do obowiązków przewodniczącego komisji należy:

1.Kierowanie pracami komisji oraz uczestniczenie w tych pracach.
2.Udzielanie instruktażu członkom komisji (sprawdzenie zgodności składu komisji z Zarządzeniem o jej powołaniu)
3.Reprezentowanie komisji wobec Kierownika jednostki
- przedstawia Kierownikowi jednostki propozycję wykluczenia wykonawcy
- odrzucenia oferty
- wyboru oferty najkorzystniejszej
- występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania
4. Podejmowanie decyzji dotyczących spraw organizacyjnych związanych z prowadzeniem postępowania.
5. Merytoryczna odpowiedzialność za działalność Komisji
6. Przewodniczący na posiedzeniu części jawnej dokonuje n/w czynności:
- otwiera posiedzenie
- przedstawia skład osobowy Komisji przybyłym Oferentom
- podaje kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia
- otwierając oferty ogłasza: nazwę firmy i adres Oferenta, cenę oraz inne informacje
dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofercie,
- przyjmuje od członków komisji oraz Kierownika jednostki pisemne oświadczenia o tym, że nie podlegają wyłączeniu z postępowania o zamówienia publiczne w myśl art. 17 ustawy
- udziela głosu przedstawicielom Oferentów, obecnych podczas jawnego otwierania ofert w zakresie składania wyjaśnień i ewentualnych oświadczeń.
Zleca członkom Komisji sprawdzenie ważności ofert poprzez ustalenie:
- czy oferta została złożona w terminie
- czy została zachowana forma i treść oferty zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub Zaproszeniu
- czy Oferent nie podlega ustawowemu wykluczeniu z postępowania
- czy oferta nie podlega odrzuceniu
- czy oferta nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych
- czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
7. Prowadzi negocjacje z Oferentami na temat warunków realizacji dostaw (dotyczy zamówień z wolnej ręki i negocjacji z ogłoszeniem i bez ogłoszenia)
8. Nadzoruje prowadzenie protokołów postępowania o zamówienie publiczne.


SEKRATARZ KOMISJI – członek zespołu ds. zamówień publicznych

1.Sekretarz Komisji odpowiada za prowadzone postępowanie pod względem formalno – prawnym.

2.Przekazuje do publikacji ogłoszenia o zamówieniach publicznych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (w zależności od wartości zamówienia).

3.Przyjmuje oferty dotyczące danego postępowania nadając im kolejny numer i odnotowując datę otrzymania.

4.Systematycznie prowadzi protokół postępowania.

5.Wypełnia wszystkie niezbędne druki stanowiące załączniki do protokołu.

6.Przygotowuje zbiorcze zestawienie danych do oceny ofert.

7.Sporządza ogłoszenie o wynikach postępowania i wywiesza je na tablicy ogłoszeń w budynku Zamawiającego oraz niezwłocznie przekazuje wszystkim Oferentom, którzy brali udział w postępowaniu oraz przesyła zawiadomienie o wyborze do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – jeśli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

8.Sporządza umowy i po akceptacji Kierownika jednostki lub osoby upoważnionej przekazuje do podpisu Oferentowi.

9.Po zawarciu umowy niezwłocznie przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (jeżeli wartość zamówienia przekracza 60.000 euro) i do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza równowartość 5.000.000 euro a na usługi i dostawy – 130.000 euro.
Artykuł przeczytano: 913 raz(y)
Wprowadził(a): Łukasz Płusa, 4 listopada 2004, 12:44
Zmienił(a): Łukasz Płusa, 4 listopada 2004, 12:49
Zatwierdził(a): Paweł Krajewski, 15 listopada 2004, 10:11
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 4 listopada 2004
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.