WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Zasady i regulamin udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2002
Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych
w Skarżysku- Kamiennej
z dnia 26.08.2002

w sprawie: zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 i art. 12a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tj. Dz.U. z 2002r. nr 72 poz. 664), i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. nr 91 poz.816 i 817), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. nr 82 poz. 743) zarządza się co następuje:


§ 1

Zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz usługi opłacane w całości lub w części ze środków budżetu szkoły są dokonywane na zasadach określonych w ustawie oraz w niniejszym zarządzeniu.

2. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:
a) ustawie – oznacza to, ustawę z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych
(tj. Dz.U. z 2002r. nr 72 poz.664 z późniejszymi zmianami)
b) rozporządzeniu – oznacza to, rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2002 roku w sprawie
szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy
(Dz.U. nr 82 poz. 743),
c) dyrektorze – oznacza to dyrektora Policealnej Szkoły Służb Społecznych obsługującego
zadania z realizacją których związane jest zamówienie publiczne
d) pracowniku ds. zamówień publicznych – oznacza to, pracownika Policealnej Szkoły
Pracowników Służb Społecznych, wyznaczonego przez dyrektora szkoły. W razie jego
nieobecności innego pracownika wyznacza również dyrektor szkoły.

§ 2

1. Udzielającym zamówienia publicznego jest jednostka organizacyjna - Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych.
2. Zamówienia publiczne w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych udzielane są w imieniu i na rzecz szkoły zgodnie z postanowieniami niniejszego zarządzenia.

§ 3
Nieuregulowane zarządzeniem, a przewidziane ustawą lub rozporządzeniem uprawnienia i obowiązki „kierownika jednostki” wynikające z procedury zamówienia publicznego realizuje dyrektor szkoły, w razie jego nieobecności, osoba przez niego upoważniona. Upoważnienie winno być udzielone na piśmie z określeniem postępowania którego dotyczy.

§ 4
1. Komisja ds. publicznych po zatwierdzeniu planów budżetowych w terminie 14 dni sporządza roczny plan zamówień publicznych wraz z propozycją terminów realizacji i płatności oraz przedkłada ją do zatwierdzenia dyrektorowi.
2. W przypadkach uzasadnionych zmianą układu wykonawczego roczny plan zamówień publicznych podlega zmianie przy odpowiednim stosowaniu trybu jego sporządzania.
3. W przypadkach wskazanych ustawą pracownik ds. zamówień publicznych przekazuje do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych.

§ 5
Zamówienie publiczne realizowane jest w dwóch etapach:
1. Procedury zamówienia publicznego, na którą składają się czynności związane ze wskazaniem najkorzystniejszej oferty.
2. Zawarcia umowy z wyłonionym w procedurze zamówienia publicznego wykonawcą.


Procedura zamówienia publicznego


§ 6
1. Zamówień Publicznych o wartości do 3.000 € lub w których finansowaniu udział środków budżetowych nie przekracza równowartości tej kwoty dokonuje dyrektor szkoły lub wyznaczeni prze niego pracownicy. Do zamówień tych nie stosuje się ustawy.
2. Dokonywanie zamówień publicznych, o których mowa w pkt.1 nie może zmierzać do:
- podziału zamówienia,
- zaniżenia wartości zamówienia
- uniknięcia procedur udzielania zamówienia publicznego

§ 7
Zamówień publicznych o wartości powyżej 3.000 € lub w których finansowaniu udział środków budżetowych przekracza równowartość tej kwoty dokonuje 3 osobowa komisja przetargowa.
§ 8
1. W skład komisji przetargowej wchodzą:
- nauczyciel, jako przewodniczący komisji
- główny księgowy, jako członek komisji
- pracownik ds. zamówień publicznych, jako sekretarz

2. Odwołanie lub wyłączenie członka komisji przetargowej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje z przyczyn i w trybie wskazanym w rozporządzeniu.
3. Komisja przetargowa ma charakter stały, członków komisji powołuje i odwołuje
dyrektor szkoły (załącznik nr 1)
4. Komisja przetargowa działa w oparciu o regulamin, który jest integralną częścią
Zarządzenia.
Regulamin pracy komisji przetargowej

§ 9
Członek Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
Pracami komisji kieruje przewodniczący, który wykonuje zadania przewidziane w rozporządzeniu.

§ 10
1. Posiedzenie komisji przewodniczący zwołuje w godzinach pracy szkoły. O terminie i miejscu posiedzenia powiadamia członków komisji w dowolnej formie.
2. Obecność członków komisji na posiedzeniach jest obowiązkowa. Nieobecność członka komisji wymaga usprawiedliwienia z tym, że podstawą usprawiedliwienia mogą być tylko przyczyny stanowiące usprawiedliwienie nieobecności w pracy na podstawie właściwych przepisów prawa pracy.
3. W przypadku nieobecności jednego z członków komisja może prowadzić procedurę w niepełnym składzie lecz ogranicza się do czynności faktycznych, nie wpływających na wynik postępowania.
4. Długotrwała nieobecność członka komisji uzasadnia odwołanie go ze składu komisji i wskazanie innej osoby do pracy w komisji.
5. W przypadku zmiany składu komisji nie powtarza się czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania.

§ 11
Komisja działa kolegialnie. W przypadku gdy rozstrzygnięcie komisji wymaga głosowania przeprowadza się głosowanie jawne zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

§ 12
Do zadań komisji należy:
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
przewidzianym w rozporządzeniu,
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
przewidzianym w rozporządzeniu.

§ 13
Bieżąca obsługa komisji należy do pracownika ds. zamówień publicznych, który pełniąc funkcję sekretarza:
- wykonuje wszelkie czynności organizacyjno – biurowe,
- uczestniczy w oszacowaniu wartości zamówienia,
- określa przedmiot zamówienia zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług,
- protokołuje przebieg zebrań,
- gromadzi, przechowuje i udostępnia do wglądu dokumentację,
- archiwizuje oferty i inne dokumenty
- sporządza protokół lub dokumentację podstawowych czynności,
- prowadzi korespondencję w zakresie ogłoszeń lub informacji cenowych,
- wykonuje inne czynności przydzielone przez przewodniczącego komisji.

§ 14
Procedura postępowania jest dokumentowana w formie:
a) protokołu postępowania – przy zamówieniach o wartości powyżej 30.000 €,
b) dokumentacji podstawowych czynności – przy zamówieniach od 3.000 do 30.000 €,
z zachowaniem szczegółowości przewidzianej ustawą.
§ 15
1. Wskazanie najkorzystniejszej oferty przez komisję następuje:
- w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, dwustopniowego, negocjacji z
zachowaniem konkurencji na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonanej przez
członków komisji lub zbiorczego zestawienia oceny ofert sporządzonych zgodnie z
rozporządzeniem,
- w trybie zapytania o cenę na podstawie oferty z najniższą ceną,
- w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie protokołu z posiedzenia komisji z
przeprowadzonych rokowań.
2. Na podstawie dokumentów o których mowa w pkt. 1 komisja formułuje wniosek
wskazując propozycję najkorzystniejszej oferty i przedstawia go do zatwierdzenia.
3. Zatwierdzenie wniosku komisji oznacza dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Zatwierdzenia propozycji, projektów oraz wniosków komisji w szczególności
dotyczących:
- wykluczenia oferenta
- odrzucenia oferty
- unieważnienia postępowania
dokonuje dyrektor szkoły, a w razie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona . Upoważnienie winno być udzielone na piśmie z określeniem postępowania którego dotyczy i stanowi załącznik do dokumentacji postępowania.

§ 16
Zatwierdzający może stwierdzić nieważność czynności podjętej z naruszeniem prawa i zobowiązać komisję do powtórzenia unieważnionej czynności.

§ 17
Protesty rozpatruje dyrektor szkoły a w razie jego nieobecności osoby przez niego upoważnione . Upoważnienie winno być udzielone na piśmie z określeniem postępowania którego dotyczy i stanowi załącznik do dokumentacji postępowania.

§ 18
Po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego i wyborze najkorzystniejszej oferty pracownik ds. zamówień publicznych przedkłada dokumenty celem zawarcia umowy.

§ 19
Wszelkie informacje uzyskane podczas prowadzenia procedury zamówienia publicznego są tajemnicą służbową i nie mogą być wykorzystywane poza pracą komisji.

Zawieranie umów

§ 20
1. Umowy z wykonawcami robót budowlanych, dostawcami i usługodawcami wyłonionymi w wyniku procedury zamówienia publicznego zawiera dyrektor szkoły.

§ 21
Przed zawarciem umowy dyrektor szkoły uzgadnia z głównym księgowym terminy uregulowania należności, które zostaną zapisane w umowie. Jeśli projekt umowy jest częścią składową specyfikacji istotnych warunków zamówienia to uzgodnienia tego należy dokonać przed opracowaniem specyfikacji,§ 22
1. Umowa zamówienia publicznego winna zawierać w szczególności:
- datę i miejsce jej zawarcia,
- wyszczególnienie stron i ich przedstawicieli z zachowaniem zasad właściwej
reprezentacji osób prawnych i fizycznych,
- wskazanie trybu w jakim dokonano zamówienia,
- szczegółowe określenie przedmiotu umowy,
- harmonogram wykonania umowy, jeśli uzasadnia to szeroki zakres zamówienia,
- ustalone kwota zamówienia i tryb jej wypłacania,
- określenie praw i obowiązków stron,
- wskazanie przedstawicieli stron do kontaktów roboczych w trakcie realizacji umowy,
- formę zabezpieczenia należytego do wykonania umowy,
- postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi,
- ewentualne postanowienia co do kar umownych,
- wskazanie dokumentów na podstawie których nastąpi odbiór przedmiotu umowy,
- postanowienia końcowe przewidujące właściwość sądu dla siedziby udzielającego
zamówienia,
- inne klauzule istotne dla stron,
- podpisy przedstawicieli stron.
2. Umowy sporządza się dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.

§ 23
Przed złożeniem podpisów na umowie przez strony ją zawierające Główny Księgowy składa kontrasygnatę poprzez parafowanie umowy.

Postanowienia końcowe

§ 24
Do zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się dotychczasowy tryb postępowania.

§ 25
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2002r., z tym dniem traci moc Zarządzenie Nr 2/2000 z dnia 26 czerwca 2000 roku.

--------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2002
z dnia 26.08.2002 roku
Dyrektora Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych
w Skarżysku- Kamiennej


Dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku- Kamiennej postanawia :
§ 1
Powołać stałą komisję do realizacji zamówień publicznych. W skład komisji powołuje się:


1. Latos Danuta - przewodniczący Komisji
2.Płusa Janina - członek Komisji
3. Rzeszowska Maria - pracownik ds. zamówień publicznych - sekretarz

§2
Zobowiązuje się członków Komisji do zachowania pełnej tajności prac.

§3
Szczegółowe zasady prac Komisji oraz zakres jej obowiązków określa regulamin stanowiący integralną część zarządzenia.
Artykuł przeczytano: 2031 raz(y)
Wprowadził(a): Łukasz Płusa, 29 sierpnia 2003, 14:42
Zmienił(a): Łukasz Płusa, 29 sierpnia 2003, 14:43
Zatwierdził(a): Ziemowit Ciupa, 29 sierpnia 2003, 14:54
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 29 sierpnia 2003
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.