WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej reguluje

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1446), która weszła w życie 16 czerwca 2016 r.

 


I.Ponowne wykorzystywanie rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

II. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje publiczną zobowiązany jest do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji i w pierwotnie pozyskanej formie, poinformowania o sposobie formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej (podania kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji).

III. Możliwość wykorzystywania informacji publicznej, będącej w posiadaniu Urzędu, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii danych w całości lub we fragmentach czy częściach, a także wprowadzania zmian i ich rozpowszechniania, dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to przepisów dotyczących ochrony, praw autorskich i praw pokrewnych oraz baz danych, jak również z zastrzeżeniem ochrony praw przysługujących podmiotom trzecim.

Marszałek nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej oraz za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawne.

IV. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej  lub w centralnym repozytorium;
 2. została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania;
 3. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu.

Wniosek zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi w sposób lub w formie wskazanych we wniosku);
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny);
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

V. Informacja sektora publicznego udostępniana jest co do zasady bezpłatnie.

Do wysokości opłat związanych z ponoszeniem dodatkowych kosztów wynikających z udostępnienia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania, stosuje się odpowiednio § 10 Zarządzenia nr 37/16 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

VI. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Od oferty zawierającej warunki umożliwienia ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu nie przysługuje sprzeciw. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni do dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w drodze decyzji, rozstrzyga  o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat. Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych  w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, jeżeli jej wytworzenie w sposób lub w formie wskazanych we wniosku spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650).  Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451 oraz z 2018 r. poz. 650), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

                                                                                                               

Miejsce składania wniosków:

adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3 
25-516 Kielce

osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Kancelaria Ogólna Urzędu
tel.:

41/342-15-30

41/342-15-58

 41/342-12-58

fax: 344 52 65

elektronicznie:

kancelaria@sejmik.kielce.pl
urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl


lub za pośrednictwem platformy ePuap

/3h680wewfh/skrytka

Załączone pliki:

Nazwa pliku Typ Rozmiar Data dodania Pobrany
wzór wniosku PDF90.02 Kb16 stycznia 201949 raz(y)
Artykuł przeczytano: 349 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 16 stycznia 2019, 11:56
Zmienił(a): Karolina Leder, 16 kwietnia 2020, 12:19
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 16 kwietnia 2020, 12:19
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 16 kwietnia 2020
Wersja archiwalna z 16 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 16 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 16 stycznia 2019
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.