WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Regulamin Organizazyjny Muzeum Narodowego w Kielcach

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8/2003
z dnia 12.06.2003

Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8/2003
z dnia 12.06.2003

Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach w sprawie Regulaminu Organizacyjnego


Na podstawie § 8 Statutu Muzeum Narodowego w Kielcach (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/147/99 z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie nadania Statutu Muzeum Narodowego w Kielcach) zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Muzeum Narodowego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 3/99 Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach z dnia 26 listopada 1999 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.D Y R E K T O R

Prof. dr hab. Krzysztof Urbański
Kustosz dyplomowany

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2003
Dyrektora Muzeum Narodowego
w Kielcach z dnia 12 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany Regulaminu
OrganizacyjnegoREGULAMIN ORGANIZACYJNY
MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin niniejszy określa strukturę organizacyjną, oddziałów, działów oraz
innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy oraz podział
kompetencji w Muzeum Narodowym w Kielcach zwanym dalej “Muzeum”.

§ 2. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Sztuki a bezpośredni
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Cele i zadania Muzeum określa Statut ( § 5 ).

II. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA MUZEUM

§ 4. Muzeum działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 1997r. Nr 5, poz. 24 z
późniejszymi zmianami).
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (j.t. z 1997r., Dz.U. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi
zmianami).
3) Statutu.
4) Regulaminu organizacyjnego.

III. ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE MUZEUM

§ 5.1. Zarządzanie Muzeum opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

Każdy pracownik Muzeum podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia i instrukcje dotyczące jego pracy i przed którym odpowiada za całokształt powierzonych spraw. W przypadku otrzymania polecenia od przełożonego wyższego szczebla zgłasza o tym niezwłocznie swemu bezpośredniemu przełożonemu.
Zarządzenia i instrukcje dotyczące działania wszystkich części składowych Muzeum wydaje Dyrektor lub członkowie dyrekcji w granicach upoważnień udzielonych im przez Dyrektora
Kierownicy różnych szczebli kierowania nie posiadają uprawnień do wydawania poleceń innym kierownikom lub nie podporządkowanym im pracownikom, chyba, że działają z upoważnienia Dyrektora
Przy Muzeum działa Rada Muzeum, działająca na zasadach określonych art. 11 ustawy o muzeach.


IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA MUZEUM

§ 6.1. W Muzeum występują następujące komórki organizacyjne i samodzielne
stanowiska pracy:


Dyrektor Naczelny, który zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny,
Zastępca Dyrektora do spraw Naukowych, do którego należy nadzór i koordynacja nad planowaniem i realizacją działalności merytorycznej Muzeum,
Zastępca Dyrektora do spraw Administracyjnych, do którego należy planowanie i nadzorowanie realizacji wszystkich spraw wchodzących w zakres administracji,
Główny Księgowy, do którego należy planowanie i nadzorowanie realizacji obsługi finansowo - księgowej Muzeum,
Kurator muzealny do spraw wystaw do którego należy w szczególności: nadzorowanie i koordynowanie działalności w zakresie organizowanych przez Muzeum Narodowe w Kielcach wystaw stałych i czasowych,
Dział Malarstwa i Rzeźby, do którego należy w szczególności: gromadzenie i opracowywanie zbiorów pochodzenia polskiego i obcego, organizacja wystaw stałych i czasowych od XVI do XX w.,
Dział Rzemiosła Artystycznego, do którego należy w szczególności gromadzenie obiektów sztuki zdobniczej pochodzenia polskiego i obcego od XVI,
Dział Rycin, do którego należy w szczególności: gromadzenie grafiki polskiej i obcej z XVI - XX w., jej opracowywanie oraz organizowanie wystaw stałych i czasowych,
Dział Biblioteka Muzealna, do której należy w szczególności: gromadzenie książek i czasopism z dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Muzeum oraz z zakresu muzealnictwa i nauk pomocniczych i ich opracowywanie,
Dział Naukowo-Oświatowy, do którego należy w szczególności: prowadzenie działalności oświatowo - wychowawczej, propagandowej i wydawniczej; koordynacja prac innych komórek organizacyjnych Muzeum w tym zakresie; prowadzenie dokumentacji działalności Muzeum oraz pomocniczych materiałów oświatowych (przeźrocza, reprodukcje, filmy, fotogramy),
k) Dział Historii, do którego należy w szczególności:
gromadzenie zbiorów z zakresu historii od średniowiecza do chwili obecnej i ich opracowywanie oraz organizowanie wystaw stałych i czasowych,
gromadzenie i opracowywanie zbiorów zabytkowej broni pochodzenia polskiego i obcego oraz organizowanie wystaw stałych i czasowych,
gromadzenie monet, medali, banknotów, żetonów, medalionów i wszelkich znaków pieniężnych polskich i obcych i ich opracowywanie oraz organizowanie wystaw stałych i czasowych,
Dział Sztuki Ludowej, do którego należy w szczególności: gromadzenie zbiorów etnograficznych i ich opracowywanie oraz organizowanie wystaw stałych i czasowych,
Dział Archeologii, do którego należy w szczególności: gromadzenie i opracowywanie zbiorów z zakresu historii kultury materialnej dawnych społeczeństw oraz organizowanie wystaw stałych i czasowych,
Dział Przyrody, do którego należy w szczególności: gromadzenie zbiorów z zakresu geologii, flory i fauny i ich opracowywanie oraz organizowanie wystaw stałych i czasowych,
Dział Wydawnictw, do którego w szczególności należy prowadzenie spraw wydawniczych oraz popularyzacja i rozpowszechnienie wydawnictw muzealnych,
Główny Inwentaryzator kierujący działem Głównego Inwentaryzatora do którego należy w szczególności: prowadzenie dokumentacji muzealiów dotyczącej ich wpływu, ruchu oraz przyjmowania i wydawania depozytów, nadzorowania prowadzenia inwentarza muzealiów przez poszczególne komórki organizacyjne i oddziały Muzeum, koordynowanie informacji naukowych o zbiorach muzeum, prowadzenie inwentaryzacji okresowych, nadzorowanie pracy Sekretarza Komisji Zakupów do którego należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z zakresem dzieł sztuki, nadzorowaniem pracy pracownika prowadzącego sprawy związane z wywozem dóbr kultury za granice,
Główny Konserwator kierujący działem Głównego Konserwatora do którego należy w szczególności: prowadzenie konserwacji zbiorów wchodzących w zakres jego specjalności, prowadzenie dokumentacji naukowej prac konserwatorskich oraz pełnienie nadzoru nad stanem zbiorów i obiektów muzealnych, warunkami ich przechowywania i eksponowania, informacje konserwatorskie o tych zbiorach i obiektach muzealnych,
Dział Konserwatorsko - Budowlany, do którego należy w szczególności: prowadzenie prac konserwatorsko - budowlanych, remontowych dotyczących Pałacu oraz obiektów należących do Muzeum Narodowego w Kielcach, prowadzenie spraw związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji,
Dział Księgowości, do którego należy w szczególności prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Muzeum oraz rozliczanie i prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Muzeum,
Dział Marketingu, do którego należy w szczególności prowadzenie promocji Muzeum, pozyskiwanie środków na działalność oraz upowszechnianie form działalności,
Dział Wewnętrznej Służby Ochrony, do którego w szczególności należy nadzór i kontrola nad Wewnętrzną Służbą Ochrony,
Oddział Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, które gromadzi, opracowywuje i udostępnia zabytki i pamiątki związane z pobytem pisarza na Kielecczyźnie oraz materiały dotyczące całokształtu jego życia i twórczości, organizuje wystawy stałe i czasowe,
Oddział Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, które gromadzi, udostępnia i opracowuje zabytki i pamiątki związane z życiem i twórczością pisarza, ze szczególnym uwzględnieniem okresu jego pobytu w Oblęgorku, organizuje wystawy stałe i czasowe. Oddziały Muzeum podlegają Dyrektorowi a nadzorowane są przez Wicedyrektorów stosownie do ich właściwości.


Ponadto zgodnie z § 8 Statutu w Muzeum działają następujące komórki organizacyjne:

Referat Gospodarki Materiałowej, do którego w szczególności należy prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w opał oraz sprzęt i materiały biurowe, techniczne, chemiczne i gospodarcze jak również nadzorowanie prac magazynu gospodarczego oraz centrali telefonicznej,
Referat Administracyjno-Technicznych, który czuwa nad utrzymaniem porządku czystości oraz pełni nadzór nad instalacjami c.o., elektrycznymi, wodno - kanalizacyjnymi oraz przeciwwłamaniowymi, sprawuje nadzór nad działalnością warsztatów: stolarskiego, ślusarskiego i elektrotechnicznego oraz prowadzi sprawy związane z transportem samochodowym,
Referat Opiekunów Ekspozycji Muzealnych i Obsługi, do którego w szczególności należy czuwanie nad bezpieczeństwem eksponatów udostępnianych do zwiedzania w salach ekspozycyjnych, utrzymanie czystości i higieny pomieszczeń muzealnych, gospodarczych, administracyjnych, sanitarnych
Stanowisko do Spraw BHP, do którego w szczególności należy działanie profilaktyczne poprzez organizowanie szkoleń, pokazów, kontroli stanowisk pracy, pomieszczeń, instalacji, dokonywanie przeglądów okresowych maszyn; organizowanie w świetle obowiązujących przepisów bhp i ppoż. spraw pracowników i dokumentów, zajmowanie się sprawami przeciwpożarowymi oraz nadzorowanie spraw elektrycznych
Kancelaria, do której należy w szczególności prowadzenie kancelarii ogólnej , akt spraw związanych z całokształtem działalności Muzeum nie należących do innych komórek organizacyjnych,
Referat spraw pracowniczych i organizacyjnych, do którego należy prowadzenie spraw osobowych oraz organizacyjnych w tym przygotowywanie przy współudziale zainteresowanych komórek organizacyjnych projektów wewnętrznych aktów prawnych,
Samodzielne stanowisko Radcy Prawnego, do którego należy w szczególności obsługa prawna Muzeum,
Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Kancelarii Tajnej, do którego należy w szczególności sporządzanie planów i realizacja zadań w zakresie obronnym i obrony cywilnej w Muzeum według wytycznych właściwych organów, oraz prowadzenie Kancelarii Tajnej, do której należy w szczególności realizacja zadań wg. wytycznych właściwych organów,
Pracownia Fotograficzna, która wykonuje prace fotograficzne dla poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum oraz dla celów wydawniczych i dokumentacyjnych, prowadzenie archiwum negatywów,
Archiwum, do którego należy archiwizowanie dokumentacji Muzeum ujętych w odrębnych przepisach,

Dyrektorowi Naczelnemu Muzeum podlegają:

Zastępca Dyrektora d/s Naukowych,
Zastępca Dyrektora d/s Administracyjnych,
Główny Księgowy,
Główny Inwentaryzator,
Główny Konserwator,
Dział Marketingu,
Dział Konserwatorsko - Budowlany,
Dział Wydawnictw,
Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego,
Referat Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych,
Stanowisko d/s Obronnych, Obrony Cywilnej i Kancelarii Tajnej,
Oddział Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku,
Oddział muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach

Zastępcy Dyrektora d/s Naukowych podlegają:

Kurator Muzealny d/s Wystaw
Dział Malarstwa i Rzeźby
Dział Rzemiosła Artystycznego
Dział Rycin
Dział Historii
Dział Sztuki Ludowej
Dział Archeologii
Dział Przyrody
Dział Biblioteki Muzealnej
Dział Naukowo - Oświatowy
Pracownia Fotograficzna

Zastępcy Dyrektora d/s Administracyjnych podlegają:
Dział Wewnętrznej Służby Ochronnej,
Referat Gospodarki Materiałowej,
Referat Administracyjno - Techniczny,
Referat Opiekunów Ekspozycji Muzealnych i Obsługi,
Stanowisko d/s BHP i P.poż,
Kancelaria,
Archiwum,

§ 7.1 Tworzenie, łączenie, przekształcanie oraz likwidacja działów i oddziałów Muzeum, o
którym mowa w § 7 Statutu muzeum następuje w trybie przewidzianym dla zmiany Statutu (§ 19 Statutu muzeum).

Komendant Wewnętrznej Służby Ochrony, do którego w szczególności należy nadzór i kontrola nad Wewnętrzną Służbą Ochrony.
.
V. DYREKCJA MUZEUM ORAZ ZAKRES OBOWIĄZKÓW I
ODPOWIEDZIALNOŚCI JEJ CZŁONKÓW.

§ 9. Dyrekcję Muzeum tworzą:

- Dyrektor,
- Zastępcy Dyrektora,
- Główny Księgowy.DYREKTOR MUZEUM

§ 10.1. Dyrektor, działa jednoosobowo i odpowiada za pracę oraz
wyniki działalności Muzeum.

Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Muzeum może uchylić każdą decyzję wydaną przez pozostałych pracowników.

Regulaminy: organizacyjny, pracy, wynagrodzenia i inne zatwierdzone przez Dyrektora obowiązują wszystkich pracowników Muzeum bez względu na stanowisko, które zajmują


ZASTĘPCY DYREKTORA I GŁÓWNY KSIĘGOWY

§ 11.1 Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy nadzorują całokształt pracy
podporządkowanych im pionów organizacyjnych i są odpowiedzialni przed
dyrektorem za ich należyte funkcjonowanie oraz sprawowanie nad nimi kontroli
funkcjonalnej, a także za zabezpieczenie dla podległych jednostek organizacyjnych
kadry pracowniczej o odpowiednich kwalifikacjach

2. Zastępcy Dyrektora oraz Główny Księgowy nadzorują również, bez względu na
zasady podporządkowania, realizację przypisanych im zadań rzeczowych i
merytorycznych i są odpowiedzialni przed Dyrektorem za ich prawidłową
realizację.

3. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 2, Zastępcy Dyrektora i Główny
Księgowy mają prawo w nagłych przypadkach do podejmowania niezbędnych
decyzji bez względu na zasady pionowego podporządkowania z tym, że mają
obowiązek poinformowania o ich podjęciu właściwego członka Dyrekcji
nadzorującego dany pion. W innych przypadkach podejmują decyzję po
uzgodnieniu z właściwym pionowo członkiem Dyrekcji.

4. Spory na tle kompetencji do podejmowania decyzji i zatwierdzania spraw
rozstrzyga ostatecznie Dyrektor.

5. Do wspólnego zakresu działania Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego
należy:
1) nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie podporządkowanych im zgodnie z
§ 6 regulaminu komórek organizacyjnych,
2) opiniowanie i przedkładanie Dyrektorowi projektów załatwień i wniosków w
sprawach, w których przypisano nadzór merytoryczny, a w których
ostateczna decyzja została zastrzeżona do gestii Dyrektora.
3) nadzór nad pełnym i terminowym realizowaniem przypisanych im zagadnień i
zadań oraz kontrolowanie w tym zakresie Muzeum,
4) przeciwdziałanie nadużyciom, marnotrawstwu, niegospodarności oraz innym
nieprawidłowościom mogącym wystąpić w trakcie realizacji zadań,
5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i PPOŻ. oraz o ochronie
mienia,
6) nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarnych w podporządkowanym
pionie,
7) umożliwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez
szkolenie i dokształcanie,
8) systematyczne informowanie Dyrektora w sposób przez niego określony lub z
własnej inicjatywy o wynikach działalności nadzorowanych przez siebie
pionów organizacyjnych oraz realizacji przypisanych im zadań,
9) jeżeli Dyrektor nie postanowił inaczej Zastępcy Dyrektora uprawnieni są do
podpisywania umów wynikających z działalności przypisanych im pionów
wraz z Głównym Księgowym.

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

§ 12.1 Zastępca Dyrektora ds. Naukowych poza sprawami określonymi w § 11 i
bezpośrednią odpowiedzialnością za pracę podległych komórek organizacyjnych
odpowiada za całokształt działalności Muzeum w zakresie:

nadzoru i koordynacji nad planowaniem i realizacją działalności merytorycznej
Muzeum, a w szczególności:
a) nadzór i koordynacja nad planowaniem działalności i realizacją
działalności wystawienniczej Muzeum,
b) nadzoru i koordynacji nad planowaniem i realizacją działalności
oświatowej i marketingowej Muzeum,
c) nadzoru i koordynacji nad planowaniem i realizacją działalności naukowej
Muzeum.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w celu realizacji zadań określonych w ustępie 1 jest upoważniony do:

1) wydawania poleceń kierownikom podległych komórek organizacyjnych oraz
po przekonsultowaniu z Dyrektorem, kierownikom pozostałych komórek
organizacyjnych Muzeum,
2) współdziałania z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o zakresie
działalności zbliżonej do działalności Muzeum jak również innych, które mogą
być pomocne w działalności Muzeum.

3. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNYCH

§ 13.1. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych poza sprawami określonymi w § 11 i
bezpośrednią odpowiedzialnością za prace podległych komórek organizacyjnych
Muzeum odpowiada za całokształt działalności Muzeum w zakresie:

1) planowania i nadzorowania realizacji wszystkich spraw wchodzących w
zakres administracji Muzeum oraz zawieranie umów i porozumień w tym
zakresie z wyjątkiem zastrzeżonych do podpisu Dyrektora,
2) nadzoru nad ochroną i racjonalnym wykorzystywaniem majątku
gospodarczego Muzeum,
3) nadzoru nad sprawnością wszystkich urządzeń technicznych Muzeum,
4) nadzoru nad stanem technicznym środków transportu Muzeum,
5) nadzoru nad stanem technicznym budynków i urządzeń towarzyszących,
6) nadzoru nad stanem sanitarnym PPOŻ. i BHP w Muzeum,
7) nadzoru nad stanem Wewnętrznej Służby Ochrony w Muzeum

2. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Muzeum w celu realizacji zadań określonych
w ustępie 1 jest upoważniony do:

1) wydawania poleceń kierownikom podległych komórek organizacyjnych oraz
po przekonsultowaniu z Dyrektorem, kierownikom pozostałych komórek
organizacyjnych Muzeum,
2) podejmowania, po zbadaniu zasadności, decyzji o zakupie oraz likwidacji
maszyn, urządzeń, sprzętu biurowego oraz innych składników majątku
gospodarczego Muzeum,
3) kontroli gospodarki materiałowej Muzeum,
4) nadzoru nad zabezpieczeniem i ochroną obiektów Muzeum,

5) nadzoru nad stanem sanitarnym Muzeum.

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych w czasie nieobecności Dyrektora zastępuje
go w sprawach związanych z administrowaniem Muzeum.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

§ 14.1 Główny księgowy poza sprawami określonymi w § 11 kieruje pracą podległej mu komórki organizacyjnej.

2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Głównego Księgowego wynika z
przepisów szczególnych w sprawie głównych księgowych.

3. Do obowiązków tych ze spraw księgowych należy w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowości, terminowości, rzetelności i liczbowej zgodności
sprawozdań finansowych sporządzonych w Muzeum,
2) zorganizowanie systemu obiegu i kontroli dokumentów finansowo-
księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji
gospodarczych, możliwość realizowania kontroli wewnętrznej oraz
prowadzenia rachunkowości Muzeum,
3) doskonalenie księgowości, kalkulacji, sprawozdawczości i rozliczeń
przeprowadzonych w Muzeum w sposób zapewniający:
a) skuteczną ochronę mienia i rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych
za powierzony majątek Muzeum,
b) terminowe dochodzenie roszczeń i należności Muzeum,
c) skuteczną kontrolę realizacji zadań,
d) dane cyfrowe dla informacji ekonomicznej i planowania.
4) nadzorowanie, zabezpieczanie i właściwe przechowywanie dokumentów i
ksiąg finansowych w Muzeum,
5) nadzorowanie całokształtu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
Muzeum,
6) kierowanie pracami Dyrekcji Muzeum w zakresie:
a) gospodarki finansowej,
b) finansowania działalności gospodarczej,
c) finansowania nakładów dotyczących utrzymania administracji Muzeum,
d) gospodarki funduszami, w tym funduszem płac i przyznanymi limitami,
e) inwentaryzacji trwałych i obrotowych składników majątkowych (poza
muzealiami).
7) dokonywanie w ramach sprawowanej kontroli działalności gospodarczej
następujących czynności:
a) kontroli wstępnej operacji gospodarczych związanych z wydatkowaniem
środków pieniężnych i materialnych, obrotem i zużyciem środków,
b) kontroli bieżącej i następnych operacji gospodarczych stanowiących
przedmiot księgowości,
c) kontroli funkcjonalnej w zakresie finansowo-księgowym i ekonomicznym.
8) kierowanie i nadzorowanie podległych komórek,
sprawdzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Muzeum,
10) informowanie dyrektora o ujawnionych nieprawidłowościach
gospodarczych, finansowych, księgowych, materialnych, stratach
nadzwyczajnych z przedstawieniem konkretnych wniosków celem ich
likwidacji,
11) nadzorowanie kształtowania się relacji kosztów i wyników gospodarczych w
Muzeum,
12) nadzór nad ustalaniem normatywów zapasów magazynowych, norm zużycia
przedmiotów nietrwałych i materiałów oraz kontrola funkcjonowania ich
przestrzegania w oparciu o materiały dostarczone przez właściwe komórki
organizacyjne lub powołane w tym celu komisje.

4. Ze spraw ekonomicznych w szczególności do zakresu działania Głównego
Księgowego należy:

1) organizowanie i stała kontrola doskonalenia systemu informacji ekonomicznej
w celu uzyskania materiałów do prac planistycznych i analitycznych oraz do
podejmowania decyzji gospodarczych,
2) nadzorowanie systemu tworzenia kalkulacji i cen oraz wycena i przecena
wszystkich produktów i towarów w Muzeum niezależnie od miejsca ich
powstawania,
3) kierowanie pracami w zakresie prowadzenia analizy ekonomicznej,
4) ustalanie wytycznych metodycznych do pracy służb ekonomicznych,
5) inicjowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć zmierzających do
usprawniania działalności gospodarczej Muzeum, ujawniania i
wykorzystywania rezerw oraz do poprawiania wyników ekonomicznych
Muzeum,
6) nadzór nad opracowaniem wniosków w sprawach inwentaryzacji majątku
Muzeum,
7) zorganizowanie oceny przebiegu wykonania podstawowych wskaźników
planu działalności Muzeum
8) nadzorowanie prac związanych ze sporządzaniem statystyki o działalności
Muzeum,
9) nadzór nad poprawnością formalno-rachunkową i finansową umów i
porozumień.


VI. FORMY ZARZĄDZANIA I KONTROLI

§ 15.1. Podstawowymi formami zarządzania w Muzeum są:

1) Zarządzenia Dyrektora.
2) Decyzje i pisma okólne Dyrektora.
3) Polecenia Dyrektora.
4) Polecenia pokontrolne.
5) Polecenia i dyspozycje służbowe przełożonych.

2. Zarządzenia, decyzje i pisma okólne, polecenia oraz polecenia pokontrolne o
charakterze ogólnym wydaje Dyrektor Muzeum lub jego Zastępcy oraz Główny
Księgowy w granicach upoważnień udzielonych im przez Dyrektora lub
wynikających z niniejszego regulaminu.

3. W zakresie organizowania narad obowiązują następujące zasady:

1) narady powinny być planowane (tematyka, terminy, uczestnicy),
realizacja przyjętych na naradach ustaleń powinna być kontrolowana, a wyniki kontroli przedstawione na następnej naradzie.


4. Za zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli jest
odpowiedzialny Dyrektor Muzeum i Główny Księgowy.

5. Celem kontroli jest:

dostarczanie Dyrekcji Muzeum informacji niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z zarządzeniem poprzez sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości, zaniedbań i nadużyć.
zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności Muzeum,
inicjowanie kierunków działania likwidujących nieprawidłowości


VII. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKÓW
DZIAŁÓW I ODDZIAŁÓW ORAZ POZOSTAŁYCH KOMÓREK
ORGANIZACYJNYCH MUZEUM.

§ 16.1. Na czele działów, oddziałów oraz pozostałych komórek organizacyjnych
Muzeum stoją kierownicy.

2. Kierownicy są w szczególności odpowiedzialni za:
1) powierzony im majątek w tym muzealia,
2) zorganizowanie i podział pracy między pracowników,
3) wdrażanie pracowników do wykonywanych obowiązków i zapoznania ich z
obowiązującymi przepisami merytorycznymi, zarządzeniami wewnętrznymi,
statutem, regulaminem organizacyjnym i regulaminem pracy,
4) kontrolowanie pracowników z punktu widzenia prawidłowości wykonywania
przez nich zadań pod względem merytorycznym i formalno-merytorycznym,
5) prawidłowość opracowania przez komórkę materiałów służących Dyrekcji lub
innym komórkom jako materiał do dalszych opracowań lub jako materiał
wynikowy.
6) przestrzeganie porządku wewnętrznego ustalonego regulaminem Muzeum,
dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej i państwowej,
7) terminowe składanie planów i sprawozdań z pracy,
8) należyte sprawowanie zasad kontroli wewnętrznej,
9) zapewnienie terminowego rozliczania z powierzonego majątku Muzeum,
zwłaszcza w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub nieobecności
powodującej ustanie odpowiedzialności materiałowej,
oszczędne gospodarowanie powierzonym majątkiem Muzeum oraz zabezpieczenie
go przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą,
11) nadzór nad realizacją przepisów BHP, Ppoż., sanitarnych i porządkowych,

3. Kierownicy działów i oddziałów gromadzących muzealia prócz zadań
wymienionych w ust.2, pkt. 1-11 są odpowiedzialni za właściwą dokumentację
muzealiów, dbałość o ich stan zachowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa
muzealiom poprzez należyte magazynowanie i zapewnienie właściwych
warunków eksponowania.

VIII. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW
MUZEUM

§ 17.1. Pracownicy Muzeum realizują powierzone im zadania i ponoszą
odpowiedzialność za:
1) dokładną znajomość przepisów obowiązujących na powierzonych
stanowiskach pracy oraz załatwienie spraw zgodnie z tymi przepisami i
wiedzą obowiązującą na danym stanowisku pracy,
2) ścisłe przestrzegania w swych działaniach przepisów obowiązującego prawa,
3) dokładne prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych prac i
czynności zleconych przez zwierzchników,
4) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej zakresu
wykonywanych czynności,
5) prawidłowe i rzetelne załatwianie interesantów i życzliwy do nich stosunek,
6) znajomość obowiązujących w Muzeum regulaminów, zarządzeń i innych
aktów regulujących funkcjonowanie Muzeum i ich przestrzeganie,
7) oszczędne gospodarowanie środkami, materiałami oraz dbałość o
powierzony sprzęt i wyposażenie, zabezpieczenie go przed zniszczeniem lub
kradzieżą.
8) pełne terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.

2. Pracownicy fachowi niezależnie od odpowiedzialności ciążącej w ogóle na
pracownikach zajmujących odnośne stanowiska służbowe ponoszą nadto
odpowiedzialność za załatwienie spraw stosownie do wymogów danej
specjalności wiedzy fachowej, którą reprezentują.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Obowiązkiem każdego pracownika jest znajomość niniejszego Regulaminu
Organizacyjnego Muzeum.
§ 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa.
§ 20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Artykuł przeczytano: 4122 raz(y)
Wprowadził(a): Agnieszka Sitarz, 12 lutego 2004, 09:50
Zmienił(a): Agnieszka Sitarz, 12 lutego 2004, 09:50
Zatwierdził(a): Paweł Krajewski, 12 lutego 2004, 17:39
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 12 lutego 2004
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.