WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie środowiska i gospodarki odpadami Wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów

Wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów

WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ INSTRUKCJĘ PROWADZENIA SKŁADOWISKA ODPADÓW

 

I.     Warunki ogólne:

 

Decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów wydaje, na wniosek zarządzającego składowiskiem, marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środowiska. Właściwość miejscową organu określa się według miejsca lokalizacji składowiska odpadów.

 

II. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:

 

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów zawiera  wymagania określone w art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.) t.j. :

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;

2)   informację o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów;

3)   informację o proponowanej formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku (zgodnie z art. 125 ustawy o odpadach).

Do wniosku dołącza się:

1)   instrukcję prowadzenia składowiska;

2)   dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokalizowane składowisko wraz  ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego  składowiska w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną;

3)   kopię świadectwa stwierdzającego kwalifikacje kierownika składowiska odpadów 
w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

 

Zgodnie z art. 129 ust. 4 ustawy o odpadach – instrukcja prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazę eksploatacyjną i fazę poeksploatacyjną oraz powinna zawierać następujące informacje:

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;

2)   określenie typu składowiska;

3)   określenie, czy na składowisku odpadów, którego dotyczy instrukcja, jeżeli jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zostały wydzielone części, na których mają być składowane określony rodzaje odpadów niebezpiecznych;

4)   rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów;

5)   roczną i całkowitą masę odpadów dopuszczonych do składowania;

6)   docelowa rzędną (maksymalną wysokość składowania) i pojemność składowiska odpadów;

7)   rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte na tym składowisku odpadów, zamiast innych materiałów, w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, oraz sposób ich użycia;

8)   wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania składowiska odpadów;

9)        wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem 
rozmieszczenia punktów pomiarowych;

10)    określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów;

11)    określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej;

12)    określenie godzin otwarcia składowiska;

13)    określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych;

14)     określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów;

15)    określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań spełnienia kryteriów dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu (zgodnie z art. 117 ustawy o odpadach);

16)    określenie planu awaryjnego, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów;

17)    sposób technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunek jego rekultywacji;

18)    inne działania prowadzone na składowisku odpadów dotyczące prowadzenia i nadzoru nad składowiskiem odpadów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

 

Ponadto, do wniosku należy dołączyć:

1)   dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym;

2)   pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;

3)   potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

III. Opłata skarbowa:

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

Wysokość opłaty wynosi:

1)   505,00 zł – płata skarbowa za zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.

2)   10,00 zł   – opłata skarbowa za zmianę decyzji.

3)   17,00 zł.    – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie    pełnomocnictwa.

 

 

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Kielce

 ING Bank Śląski   38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 

IV. Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: (041) 342-18-61,  fax: (041) 344-36-10

 

Oddział Pozwoleń Zintegrowanych i Sektorowych 
pokój  434 oraz 438

Tel.: (041) 342-13-87 oraz  (041) 342 - 14 -73 

 

V. Termin załatwienia sprawy:

 

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) sprawy załatwiane są w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane w terminie do 2 miesięcy. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

VI. Podstawy prawne:

 

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
    z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277).
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).

 

VII. Informacje dodatkowe:

  1.  Zgodnie z art. 128 ustawy o odpadach – zarządzający składowiskiem odpadów może rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu składowiska odpadów po uzyskaniu kolejno:

1)        pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

2)        pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów,

3)        decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

    2. Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o odpadach – właściwy organ może w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów określić dodatkowe wymagania, związane ze specyfiką składowania odpadów.

     3. Zgodnie z art. 129 ust. 5 ustawy o odpadach – instrukcja prowadzenia składowiska odpadów stanowi załącznik do decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska.

     4. Zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy o odpadach – zmiany na składowisku odpadów, dotyczące elementów instrukcji prowadzenia składowiska, o których mowa w art. 129 ust. 4 pkt 2-7,9-11 i 17 ustawy o odpadach, wymagają wydania decyzji zatwierdzającej nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Anna Małecka
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-14-73
adres e-mail: anna.malecka@sejmik.kielce.pl

Artykuł przeczytano: 876 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:27
Zmienił(a): Karolina Leder, 14 marca 2018, 10:58
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 14 marca 2018, 10:58
 
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.