WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie środowiska i gospodarki odpadami Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ INSTALACJI, WYTWARZAJĄCYCH  POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

 

 I.     Warunki ogólne:

Prowadzący instalację wytwarzającą pola elektromagnetyczne, mogącą znacząco oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Podziału dokonuje prowadzący instalację w oparciu o wykaz instalacji zawartych w § 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.  w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880 ze zm.).

 

Zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1)   przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko;

2)   przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

 

Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., 71).

 

II.  Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) formularz zgłoszeniowy instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, sporządzony zgodnie załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U.z 2010 r., Nr 130, poz. 879);

 

Do wniosku dołącza się:

1)      dowód uiszczenia opłaty skarbowej (dotyczy pełnomocnictwa);

2)      pełnomocnictwo, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

 

III.        Opłata skarbowa:

Wysokość opłaty wynosi:

1)   120,00 zł - za zgłoszenie,

2)   17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.


Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek

Urzędu Miasta Kielce ING Bank Śląski   38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 

IV.   Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Tel.: (041) 342-18-61,  fax: (041) 344-36-10

Oddział Pozwoleń Zintegrowanych i Sektorowych 

pokój  434 i 438

Tel., (0-41) 342-13-87 oraz (0-41) 342-14-73

 

V.  Termin załatwienia sprawy:

 

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

VI.  Tryb odwoławczy

 

W przypadku gdy organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia wniesie sprzeciw w drodze decyzji, stronie przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.

VII. Dodatkowe informacje:

Prowadzący instalację, jest obowiązany:

1) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

b) zakończeniu eksploatacji instalacji,

c)  zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 i 2b ustawy Poś,

2) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

 

VIII. Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 519 ze zm.).

2.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880 ze zm.).

3.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 879).

4.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz.1883)

5.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Anna Małecka

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-14-73
adres e-mail: anna.malecka@sejmik.kielce.pl

Artykuł przeczytano: 951 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 30 października 2012, 15:00
Zmienił(a): Karolina Leder, 8 marca 2018, 08:41
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 8 marca 2018, 08:41
 
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.